هیوا فاروقی

استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

[ 1 ] - ارائه ی یک چهارچوب مبتنی بر روش تجزیه و تحلیل حالات شکست و آثار آن در حالت فازی برای عارضه یابی علل تأخیر در پروژه های عمرانی نوسازی مدارس استان کردستان

امروزه اغلب کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، باتوجه به وجود بازارهای رقابتی از یک سو ومحدودیتمنابع در دسترس از سوی دیگر، به منظور استفاده ی بهینه از این منابع و کسب سود بیشتر در بازار رقابتی، بهدنبال ریشه یابی علل تأخیر در پروژه ها بوده و تلاش می کنند با ارائه راهکارهایی از میزان تأخیر در پروژه هایآتی بکاهند. در این مقاله ضمن مرور مفاهیم مرتبط با تأخیر ، مدیریت ریسک پروژه و روش تجزیه و تحلیلحالا...

[ 2 ] - ارایه روشی جهت محاسبه ارزش کسب شده در شرایط ریسک در محیط فازی

تخمین هزینه و زمان واقعی اجرای پروژه یکی از دغدغه های مدیران پروژه است. مدیریت ارزشکسب شده تکنیکی برای پاسخگویی به این دو سوال مهم است که هزینه پایانی انجام پروژه چقدراست؟ تکمیل پروژه چه مدت زمانی بطول می انجامد؟ در روابط موجود در سیستم ارزش کسبشده، عملکرد پروژه فقط بر اساس داده ها و اطلاعات قبلی قابل پیش بینی است و شرایط و موقعیتآینده در آن دیده نشده است. روشهای فراوانی برای رفع این محدودیت ار...

[ 3 ] - A Hybrid Method Based on Fuzzy AHP and VIKOR for the Discrete Time-Cost-Quality Trade-off Problem

Time, cost and quality are considered as the main components in managing each project. Previous researches have mainly focused on the time-cost trade-off problems. Recently quality is considered as the most important factor in project�s success, which is influenced by time acceleration that is the less time is spent the more success is gained. In time-cost-quality trade-off problems, each act...

[ 4 ] - مطالعه موردی بر روی اندازه‌گیری و اولویت‌بندی عملکرد شعب بانکی برمبنای مدل کارت امتیازی متوازن با بهره‌گیری از روش تحلیل عاملی

نهادهای مالی و به طور خاص بانک‌ها به عنوان منابع اصلی مبادلات مالی و دروازه‌ای برای پرداخت‌ها از دیرباز نقش به‌سزایی در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا نموده اند. علاوه بر اهمیت اقتصادی بانک‌ها، وجود بازارهای به شدت رقابتی، اهمیت اجرای سیستم‌هایی را به منظور افزایش کارایی بانک‌ها از یک سو و ارزیابی عملکرد انها را از سوی دیگر برجسته می‌سازد. در این مقاله ابتدا به تشریح اصول، مفاهیم، کاربردها، مز...

[ 5 ] - Minimizing the number of tool switches in flexible manufacturing cells subject to tools reliability using genetic algorithm

Nowadays, flexible manufacturing systems play an effective role in a variety of production and timely response to the needs of their customers. Flexible manufacturing cell is a part of this system that includes machines with flexibility in manufacturing different parts. For many years, minimizing the number of tool switches in the machines has been studied by the researchers. Most research in t...

[ 6 ] - New phase II control chart for monitoring ordinal contingency table based processes

In some statistical process monitoring applications, quality of a process or product is described by more than one ordinal factors called ordinal multivariate process. To show the relationship between these factors, an ordinal contingency table is used and modeled with ordinal log-linear model. In this paper, a new control charts based on ordinal-normal statistic is developed to monitor the ord...

[ 7 ] - Healthcare Districting Optimization Using Gray Wolf Optimizer and Ant Lion Optimizer Algorithms (case study: South Khorasan Healthcare System in Iran)

In this paper, the problem of population districting in the health system of South Khorasan province has been investigated in the form of an optimization problem. Now that the districting problem is considered as a strategic matter, it is vital to obtain efficient solutions in order to implement in the system. Therefore in this study two meta-heuristic algorithms, Ant Lion Optimizer (ALO) and G...

[ 8 ] - زمان‌بندی چندهدفه‌ پروژه با قابلیت فشرده‌سازی چندگانه‌ فعالیت‌های چندحالته و محدودیت منابع و حالت اجرای یکسان فعالیت‌های هم‌گروه

هدف: هدف این پژوهش ارائه مدل و حل مسئله‌ زمان‌بندی پروژه با محدودیت منابع با اهداف چندگانه‌ قابلیت اطمینان، ریسک، زمان و هزینه پروژه در حالت گسسته، با لحاظ کردن قابلیت فشرده‌سازی چندگانه و همچنین حالت‌های اجرای یکسان زیرمجموعه فعالیت‌هاست. روش: با بررسی و مطالعه ادبیات موضوع، یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی برای مسئله ارائه شد و به‌‌دلیل NP-hard بودن مسائل زمان‌بندی در حالت گسسته، برای حل مسئله، از ا...

[ 9 ] - Project Scheduling with Simultaneous Optimization, Time, Net Present Value, and Project Flexibility for Multimode Activities with Constrained Renewable Resources

Project success is assessed based on various criteria, every one of which enjoys a different level of importance for the beneficiaries and decision makers. Time and cost are the most important objectives and criteria for the project success. On the other hand, reducing the risk of finishing activities until the predetermined deadlines should be taken into account. Having formulated the problem ...

[ 10 ] - A Non-linear Integer Bi-level Programming Model for Competitive Facility Location of Distribution Centers

The facility location problem is a strategic decision-making for a supply chain, which determines the profitability and sustainability of its components. This paper deals with a scenario where two supply chains, consisting of a producer, a number of distribution centers and several retailers provided with similar products, compete to maintain their market shares by opening new distribution cent...

[ 11 ] - A Job Shop Scheduling Problem with Sequence-Dependent Setup Times Considering Position-Based Learning Effects and Availability Constraints

 Sequence dependent set-up times scheduling problems (SDSTs), availability constraint and transportation times are interesting and important issues in production management, which are often addressed separately. In this paper, the SDSTs job shop scheduling problem with position-based learning effects, job-dependent transportation times and multiple preventive maintenance activities is studied. ...

[ 12 ] - Availability Prediction of the Repairable Equipment using Artificial Neural Network and Time Series Models

In this paper, one of the most important criterion in public services quality named availability is evaluated by using artificial neural network (ANN). In addition, the availability values are predicted for future periods by using exponential weighted moving average (EWMA) scheme and some time series models (TSM) including autoregressive (AR), moving average (MA) and autoregressive moving avera...

[ 13 ] - زمان‌بندی در سلول‌های تولیدی رباتیک دوماشینه با درنظرگرفتن وابستگی زمان پردازش و زمان تعویض ابزار

در پژوهش حاضر، مسئلة زمان‌بندی در سلول‌های تولیدی رباتیک دوماشینه بررسی شده است. مجموعه‌ای از قطعات گوناگون به‌کمک سلول تولیدی رباتیک تولید می‌شود و هر قطعه برای تکمیل‌شدن به تعدادی ابزار روی هر ماشین نیاز دارد. با توجه به اینکه مخزن ابزار ماشین‌ها ظرفیت محدودی دارد، ضروری است دربارة نحوة تعویض ابزارها و زمان لازم برای این کار تصمیم‌گیری شود. همچنین فرض شده است زمان پردازش هر قطعه روی ماشین دوم...

[ 14 ] - توسعه مدل ریاضی چند هدفه برای زمان بندی پروژه با در نظر گرفتن شیوه های مختلف اجرای فعالیت ها و اثرات زیست محیطی و حل آن به روش اپسیلون توسعه یافته

امروزه دغدغه های مدیران در پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی،تکمیل پروژه ها در موعد مقرر با بالاترین سطح کیفیت اجرای فعالیت ها، صرف کمترین هزینه های مالی و کمترین اثرات مخرب زیست محیطی می باشد. از این رو برقراری موازنه بین چهار هدف متضاد زمان، هزینه،کیفیت و اثرات زیست محیطی از اهمیت ویژه ای برای مدیران برخوردار است. با نگاهی عمیق تر به اهداف مذکور مشخص می شود تمرکز بر روی هر کدام از اهداف چهارگانه م...

[ 15 ] - Sustainable Surface Water Management and Wastewater Treatment Plant Location: A Case Study of Urmia Lake

The conservation of lakes is an essential issue in sustainable development. Disruption of ecological balance, destruction of biodiversity and vegetation, desertification, and storm surges are the results of lakes drying. The purpose of this paper is to introduce an integrated bi-objective sustainable water resource management model. The first objective function deals with economically optimal a...