سعدی پاینده

کارشناس ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

[ 1 ] - زمان‌بندی چندهدفه‌ پروژه با قابلیت فشرده‌سازی چندگانه‌ فعالیت‌های چندحالته و محدودیت منابع و حالت اجرای یکسان فعالیت‌های هم‌گروه

هدف: هدف این پژوهش ارائه مدل و حل مسئله‌ زمان‌بندی پروژه با محدودیت منابع با اهداف چندگانه‌ قابلیت اطمینان، ریسک، زمان و هزینه پروژه در حالت گسسته، با لحاظ کردن قابلیت فشرده‌سازی چندگانه و همچنین حالت‌های اجرای یکسان زیرمجموعه فعالیت‌هاست. روش: با بررسی و مطالعه ادبیات موضوع، یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی برای مسئله ارائه شد و به‌‌دلیل NP-hard بودن مسائل زمان‌بندی در حالت گسسته، برای حل مسئله، از ا...

نویسندگان همکار