امیرحسین امیری

دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

[ 1 ] - رویکرد شبیه‌سازی- بهینه‌سازی برای یافتن توالی بهینه در مسئلۀ پویای تولید کارگاهی دارای خرابی و دوباره‌کاری

در این مقاله سعی شده است با ادغام شبیه‌سازی و الگوریتم ژنتیک رویکردی پیشنهاد شود که بتوان از آن در هر مسئلۀ تولید کارگاهی که قابلیت مدل‌شدن با شبیه‌سازی را داشته باشد استفاده کرد. در رویکرد پیشنهادی برای درنظرگیری محدودیت‌هایمسئله از مدل شبیه‌سازی و برای بهینه‌سازی از الگوریتم ژنتیک استفاده می‌شود. بدین منظور ماتریسی به‌عنوان رابط تعریف می‌شود که هم‌زمان نقش بردار کنترلی برای مدل شبیه‌سازی و نم...

[ 2 ] - پایش تغییرپذیری فرآیندهای چند مشخصه وصفی و متغیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

امروزه در برخی محیط‏های تولیدییا خدماتی، کیفیت محصول یا عملکرد فرآیند به وسیله ترکیبی از مشخصه‏های کیفی متغیر و وصفی همبسته توصیف می‏گردد. بر اساس آخرین اطلاعات مؤلفان، تا کنون هیچ روشی برای پایش ماتریس واریانس- کوواریانس این گونه فرآیندها ارائه نشده است. در این مقاله، یک شبکه عصبی مصنوعی برای پایش تغییرپذیری یک فرآیند چند مشخصه وصفی و متغیر ارائه شده است. شبکه ارائه شده نه تنها قادر به کشف وضع...

[ 3 ] - بهبود پایش آماری فرآیند به مشخصه کیفی به صورت پروفایل چندجمله ای در فاز 2

  پایش پروفایل یکی از موضوع های نوین تحقیقاتی در حوزه کنترل فرآیند آماری است که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. پروفایل رابطه بین یک متغیر پاسخ و یک یا چند متغیر مستقل را توصیف می‏کند. این رابطه که معمولا با استفاده از یک رابطه رگرسیونی مدل می‏شود می‏تواند خطی ساده، خطی چندگانه، چند جمله‏ای و در مواردی غیر خطی باشد. تاکنون روشهایی برای پایش پروفایل ‌ های چند جمله‏ای توسعه داده شد...

[ 4 ] - Phase-II Monitoring of AR (1) Autocorrelated Polynomial Profiles

In some statistical process control applications, quality of a process or product can be characterized by a relationship between a response and one or more independent variables, which is typically referred to a profile. In this paper, polynomial profiles are considered to monitor processes in which there is a first order autoregressive relation between the error terms in each profile. A remedi...

[ 5 ] - Simultaneous Monitoring of Multivariate-Attribute Process Mean and Variability Using Artificial Neural Networks

In some statistical process control applications, the quality of the product is characterized by thecombination of both correlated variable and attributes quality characteristics. In this paper, we propose anovel control scheme based on the combination of two multi-layer perceptron neural networks forsimultaneous monitoring of mean vector as well as the covariance matrix in multivariate-attribu...

[ 6 ] - A Fuzzy Goal Programming Approach for Optimizing Non-normal Fuzzy Multiple Response Problems

In most manufacturing processes, each product may contain a variety of quality characteristics which are of the interest to be optimized simultaneously through determination of the optimum setting of controllable factors. Although, classic experimental design presents some solutions for this regard, in a fuzzy environment, and in cases where the response data follow non-normal distributions, th...

[ 7 ] - استراتژی‌های پایدار تکاملی دفاع و حمله با وجود اهداف مجازی و رویکرد قابلیت اطمینان

یکی از مهم‎ترین اهداف سازمان‌ها، تعیین استراتژی‎های مطلوب و پایدار برای دفاع از سیستم‎های حساس و حیاتی است و برای رسیدن به این هدف، می‌بایست با توجه به شرایط دفاع و حمله، راهبردهای کارآمد و استوار تعیین شوند. در این تحقیق با هدف بهبود قابلیت اطمینان، ابتدا الگویی برای مدل‎سازی استراتژی‌های بهینه دفاع و حمله در حالت ایستا، ارائه می‌شود که در آن، مدافع برای فریب‎دادن مهاجم‌، تعدادی اهداف مجازی ای...

[ 8 ] - راهبرد‌های بهینه‌ی دفاع از سامانه‌های حسّاس با وجود اهداف مجازی و رویکرد قابلیت اطمینان

امروزه دفاع از مناطق و منابع حسّاس، یکی از سیاست‌های کلان بقای دولت‌ها محسوب می‌شود و برای رسیدن به این هدف، به‌ کارگیری راهبرد‌های آگاهانه و مفید لازم و ضروری است. در این تحقیق، نمونه‌ سازی برای بهینه‌ یابی سرمایه‌ گذاری حفاظت از سامانه‌ های حساس در نظر گرفته شده است که در این سامانه‌ ها، مدافع با توجه به محدودیت‌های بودجه و فضای مورد نیاز برای تجهیزات دفاع، به دنبال حداقل‌‌سازی خسارت وارده از ...

[ 9 ] - Multi-Objective Economic-Statistical Design of VSSI-MEWMA-DWL Control Chart with Multiple Assignable Causes

This paper proposes a multi-objective model for the economic-statistical design of the variable sample size and sampling interval multivariate exponentially weighted moving average control chart by using double warning lines. The Markov chain approach is used to obtain the statistical properties. We extend the Lorenzen and Vance cost function considering multiple assignable causes and multivari...

[ 10 ] - The effect of parameter estimation on Phase II control chart performance in monitoring financial GARCH processes with contaminated data

The application of control charts for monitoring financial processes has received a greater focus after recent global crisis. The Generelized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) time series model is widely applied for modelling financial processes. Therefore, traditional Shewhart control chart is developed to monitor GARCH processes. There are some difficulties in financial su...

[ 11 ] - Taguchi Design optimization using multivariate process capability index

The Taguchi method is a useful technique to improve the performance of products or processes at a lower cost and in less time. This procedure can be categorized in the static and dynamic quality characteristics. The optimization of multiple responses has received increasing attention over the last few years in many manufacturing organizations.  Several approaches dealing with multiple static q...

[ 12 ] - توسعۀ روشی استوار برای پایش پروفایل‌های لجستیک در فاز 1

در برخی از فرآیندها، کیفیت محصولات یا عملکرد فرآیند به‌وسیلۀ رابطۀ بین دو یا چند متغیر توصیف می‌شود. این رابطه می‌تواند خطی ساده، خطی چندگانه، چندمتغیره، غیرخطی و لجستیک باشد که به اصطلاح به آن پروفایل گفته می‌شود. برخی از روش‌های توسعه داده‌شده در پایش پروفایل مرتبط با پایش پروفایل‌های لجستیک هستند. همچنین حضور داده‌های پرت درون داده‌ها سبب می‌شود تا پارامترهای پروفایل به‌درستی تخمین زده نشوند...

[ 13 ] - New phase II control chart for monitoring ordinal contingency table based processes

In some statistical process monitoring applications, quality of a process or product is described by more than one ordinal factors called ordinal multivariate process. To show the relationship between these factors, an ordinal contingency table is used and modeled with ordinal log-linear model. In this paper, a new control charts based on ordinal-normal statistic is developed to monitor the ord...

[ 15 ] - The Effect of Measurement Errors on the Performance of Variable Sample Size and Sampling Interval Control Chart

The effect of measurement errors on adaptive and non-adaptive control charts has been occasionally considered by researchers throughout the years. However, that effect on the variable sample size and sampling interval (VSSI) control charts has not so far been investigated. In this paper, we evaluate the effect of measurement errors on the VSSI control charts. After a model development, the effe...

[ 16 ] - Monitoring Financial Processes with ARMA-GARCH Model Based on Shewhart Control Chart (Case Study: Tehran Stock Exchange)

Financial surveillance is an interesting area after financial crisis in recent years. In this subject, important financial indices are monitored using control charts. Control chart is a powerful instrument for detecting assignable causes which is considerably developed in industrial and service environments. In this paper, a monitoring procedure based on Shewhart control chart is proposed to mo...

[ 17 ] - A Self-starting Control Chart for Simultaneous Monitoring of Mean and Variance of Simple Linear Profiles

In many processes in real practice at the start-up stages the process parameters are not known a priori and there are no initial samples or data for executing Phase I monitoring and estimating the process parameters. In addition, the practitioners are interested in using one control chart instead of two or more for monitoring location and variability of processes. In this paper, we consider a s...

[ 18 ] - Simultaneous Monitoring of Multivariate Process Mean and Variability in the Presence of Measurement Error with Linearly Increasing Variance under Additive Covariate Model (RESEARCH NOTE)

In recent years, some researches have been done on simultaneous monitoring of multivariate process mean vector and covariance matrix. However, the effect of measurement error, which exists in many practical applications, on the performance of these control charts is not well studied. In this paper, the effect of measurement error with linearly increasing variance on the performance of ELR contr...

[ 19 ] - Multi-objective Efficient Design of np Control Chart Using Data Envelopment Analysis

Control charts are the most important tools of statistical process control used to discriminate between assignable and common causes of variation and to improve the quality of a process. To design a control chart, three parameters including sample size, sampling interval, and control limits should be determined. The objectives are hourly expected cost, in-control average run length, power of th...