جمال ارکات

دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

[ 1 ] - ارائۀ دو روش فراابتکاری برای حل مسئله مکان‌یابی هاب مرکز ظرفیت‌دار

مسئلۀ مکان‌یابی هاب یکی از موضوعات جدید در حوزۀ مسائل مکان‌یابی است. این دسته از مسائل، کاربردهای فراوانی در سیستم‌های حمل‌ونقل دارند. در این پژوهش، مسئلۀ مکان‌یابی تخصیص هاب مرکز با درنظرگرفتن محدودیت ظرفیت، بررسی می‌شود. هدف از مدل ارائه‌شده، یافتن مکان هاب‌ها و مشخص‌کردن نحوۀ تخصیص گره‌های غیرهاب به هاب است به‌گونه‌ای که بیشینه زمان سفر بین جفت گره‌های مبدأ-مقصد، کمینه شود. از آنجایی که مسئل...

[ 2 ] - بهینه‌سازی توالی و تخصیص کامیون‌های ورودی و خروجی در باراندازهای متقاطع

سیستم بارانداز متقاطع یک راهبرد لجستیکی است که براساس آن کالاهای تخلیه‌شده از کامیون‌های ورودی، تقریباً بدون ذخیره‌سازی و به‌صورت مستقیم در کامیون‌های خروجی بارگیری می‌شوند؛ بنابراین، تقریباً هیچ موجودی در این مراکز توزیع، نگهداری نمی‌شود. در این تحقیق، مسئلة تخصیص کامیون‌ها به در‌های بارانداز و تعیین توالی هم‌زمان کامیون‌های ورودی و خروجی در یک بارانداز متقاطع دارندة چند در تخلیه و بارگیری بررسی...

[ 3 ] - مکان‌یابی برای دو تسهیل مستعد ازدحام با در نظر گرفتن مشتریان کم‌حوصله

در این مقاله، مسئله مکان‌یابیشبکه‌ای برای دو تسهیل مستعد ازدحام و مشتریان کم‌حوصله مورد بررسی قرار می‌گیرد.هر مشتری هنگام مراجعه به تسهیل مربوطه، در صورتی که با اندازه صفی بیش از آستانهتحمل خود مواجه شود، از ورود منصرف شده و به تسهیل دیگر مراجعه می‌کند. در تسهیلدوم نیز اگر وضعیتی مشابه وجود داشته باشد، مشتری از دریافت خدمت، منصرف می‌شود. هدفاین مسئله، انتخاب دو مکان از بین تعدادی مکان کاندیدا ب...

[ 4 ] - مکان‌یابی تسهیلات حساس با در نظر گرفتن اصول پدافند غیرعامل

در مکان‌یابی تسهیلات حیاتی و حساس، از یک سو، ایجاد پوشش مناسب سبب کاهش صدمات ناشی از وقوع بحران یا حملات نظامی می‌گردد و از سوی دیگر، استقرار تسهیلات در فواصل دور از یکدیگر، کاهش احتمال شناسایی و تخریب تسهیلات را به دنبال دارد. در این مقاله، یک مدل ریاضی دوهدفه برای مکان‌یابی تسهیلات حساس ارائه می‌شود که در آن، اصول پدافند غیرعامل در قالب توابع هدف کمینه کردن میزان عدم‌پوشش و بیشینه کردن کمینه ...

[ 5 ] - Partial-Fraction Decomposition Approach to the M/H2/2 Queue

Here, a two server queueing system with Poisson arrivals and two different types of customers (M/H2/2 queue) is analyzed. A novel straightforward method is presented to acquire the exact and explicit forms of the performance measures. First, the steady state equations along with their Z-transforms are derived for the aforementioned queueing system. Using some limiting behaviors of the steady-st...

[ 6 ] - مکان‌یابی و مسیریابی تسهیلات اورژانسی با فرض احتمال خرابی مسیرهای ارتباطی در زمان بحران

برنامه‌ریزی برای پیشگیری از وقوع حوادث از یک سو و تصمیم‌گیری‌های درست برای کاهش آثار ناشی از وقوع بحران از سوی دیگر اهداف کلیدی مدیریت بحران‌اند. در این تحقیق، مسئله‌ی مکان‌یابی و مسیریابی تسهیلات اضطراری با در نظر گرفتن احتمال خرابی مسیرهای ارتباطی و ازدحام تسهیلات اورژانسی در زمان وقوع بحران بررسی می‌گردد؛ بدین منظور، یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی دوهدفه برای انتخاب مکان استقرار تسهیلات، تخصیص تسه...

[ 7 ] - Supply chain design considering cellular structure and alternative processing routings

Nowadays, in highly competitive global markets and constant pressure to reduce total costs, enterprises consider group technology and Supply Chain Management (SCM) accordingly and usually separately as the key elements for intra and inter facilities improvement. Simultaneous consideration of the elements of these two disciplines in an integrated design can result in higher efficiency and ...

[ 8 ] - Truck scheduling problem in a cross-docking system with release time constraint

In a supply chain, cross-docking is one of the most innovative systems for ameliorating the operational performance at distribution centers. Cross-docking is a logistics strategy in which freight is unloaded from inbound trucks and (almost) directly loaded into outbound trucks, with little or no storage in between, thus no inventory remains at the distribution center. In this study, we consider...

[ 9 ] - New phase II control chart for monitoring ordinal contingency table based processes

In some statistical process monitoring applications, quality of a process or product is described by more than one ordinal factors called ordinal multivariate process. To show the relationship between these factors, an ordinal contingency table is used and modeled with ordinal log-linear model. In this paper, a new control charts based on ordinal-normal statistic is developed to monitor the ord...

[ 10 ] - Healthcare Districting Optimization Using Gray Wolf Optimizer and Ant Lion Optimizer Algorithms (case study: South Khorasan Healthcare System in Iran)

In this paper, the problem of population districting in the health system of South Khorasan province has been investigated in the form of an optimization problem. Now that the districting problem is considered as a strategic matter, it is vital to obtain efficient solutions in order to implement in the system. Therefore in this study two meta-heuristic algorithms, Ant Lion Optimizer (ALO) and G...

[ 12 ] - Improving the Grenade Explosion Method in Solving the Dynamic Cell Formation Problem

  Cell formation is the first and most important problem in designing cellular manufacturing systems. We have modeled the dynamic cell formation problem with respect to the minimization of the intercellular movement and cellular reconfiguration costs. Due to the nonpolynomiality of the cell formation models, a newly introduced metaheuristic namely the grenade explosion method (GEM) is applied t...

[ 13 ] - Sustainable Surface Water Management and Wastewater Treatment Plant Location: A Case Study of Urmia Lake

The conservation of lakes is an essential issue in sustainable development. Disruption of ecological balance, destruction of biodiversity and vegetation, desertification, and storm surges are the results of lakes drying. The purpose of this paper is to introduce an integrated bi-objective sustainable water resource management model. The first objective function deals with economically optimal a...