فردین احمدی‌زر

دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان

[ 1 ] - بهینه‌سازی توالی و تخصیص کامیون‌های ورودی و خروجی در باراندازهای متقاطع

سیستم بارانداز متقاطع یک راهبرد لجستیکی است که براساس آن کالاهای تخلیه‌شده از کامیون‌های ورودی، تقریباً بدون ذخیره‌سازی و به‌صورت مستقیم در کامیون‌های خروجی بارگیری می‌شوند؛ بنابراین، تقریباً هیچ موجودی در این مراکز توزیع، نگهداری نمی‌شود. در این تحقیق، مسئلة تخصیص کامیون‌ها به در‌های بارانداز و تعیین توالی هم‌زمان کامیون‌های ورودی و خروجی در یک بارانداز متقاطع دارندة چند در تخلیه و بارگیری بررسی...

[ 2 ] - A new mathematical model for the closed-loop supply chains considering pricing for product, a fleet of heterogeneous vehicles, and inventory costs

Mathematical models have been used in many areas of supply chain management. In this paper, we present a mixed-integer non-linear programing (MINLP) model to solve a multi-period, closed-loop supply chains (CLSCs) with two echelons consist of producers and customers. In order to satisfy the demands, the producers are be able to order for materials in the beginning of each period for one or more...

[ 3 ] - Truck scheduling problem in a cross-docking system with release time constraint

In a supply chain, cross-docking is one of the most innovative systems for ameliorating the operational performance at distribution centers. Cross-docking is a logistics strategy in which freight is unloaded from inbound trucks and (almost) directly loaded into outbound trucks, with little or no storage in between, thus no inventory remains at the distribution center. In this study, we consider...

[ 4 ] - طراحی و آموزش شبکه‏ های عصبی مصنوعی به وسیله استراتژی تکاملی با جمعیت‏ های موازی

Application of artificial neural networks (ANN) in areas such as classification of images and audio signals shows the ability of this artificial intelligence technique for solving practical problems. Construction and training of ANNs is usually a time-consuming and hard process. A suitable neural model must be able to learn the training data and also have the generalization ability. In this pap...

[ 5 ] - Modeling the Trade-off between Manufacturing Cell Design and Supply Chain Design

Nowadays, we are witnessing the growth of firms that distribute the production capacity of their products to a wide geographic range to supply the demand of several markets. In this article, the relationships and interactions between cell design and supply chain design are investigated. For this purpose, a novel integrated model is presented for designing dynamic cellular manufacturing systems ...

[ 6 ] - A Job Shop Scheduling Problem with Sequence-Dependent Setup Times Considering Position-Based Learning Effects and Availability Constraints

 Sequence dependent set-up times scheduling problems (SDSTs), availability constraint and transportation times are interesting and important issues in production management, which are often addressed separately. In this paper, the SDSTs job shop scheduling problem with position-based learning effects, job-dependent transportation times and multiple preventive maintenance activities is studied. ...

[ 7 ] - زمان‌بندی ماشین‌های موازی غیرمرتبط با محدودیت‌های پردازش و زمان‌های آماده‌سازی وابسته به توالی

در مسائل دنیای واقعی، ماشین‌ها به دلایلی از قبیل خرابی‌های ناگهانی، فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات، یا عملیات از قبل برنامه‌ریزی‌شده در بعضی دوره‌های زمانی در دسترس نیستند. در این پژوهش، مسئلة زمان‌بندی ماشین‌های موازی غیرمرتبط با این فرض که هر ماشین در بعضی زمان‌ها طی افق برنامه‌ریزی در دسترس قرار ندارد و همچنین ممکن است توانایی پردازش بعضی کارها را نداشته باشد، بررسی ‌شده است. این محدودیت‌ها، م...