سید حامد موسوی پور

دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

[ 1 ] - ارائه ی یک چهارچوب مبتنی بر روش تجزیه و تحلیل حالات شکست و آثار آن در حالت فازی برای عارضه یابی علل تأخیر در پروژه های عمرانی نوسازی مدارس استان کردستان

امروزه اغلب کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، باتوجه به وجود بازارهای رقابتی از یک سو ومحدودیتمنابع در دسترس از سوی دیگر، به منظور استفاده ی بهینه از این منابع و کسب سود بیشتر در بازار رقابتی، بهدنبال ریشه یابی علل تأخیر در پروژه ها بوده و تلاش می کنند با ارائه راهکارهایی از میزان تأخیر در پروژه هایآتی بکاهند. در این مقاله ضمن مرور مفاهیم مرتبط با تأخیر ، مدیریت ریسک پروژه و روش تجزیه و تحلیلحالا...

[ 2 ] - A Job Shop Scheduling Problem with Sequence-Dependent Setup Times Considering Position-Based Learning Effects and Availability Constraints

 Sequence dependent set-up times scheduling problems (SDSTs), availability constraint and transportation times are interesting and important issues in production management, which are often addressed separately. In this paper, the SDSTs job shop scheduling problem with position-based learning effects, job-dependent transportation times and multiple preventive maintenance activities is studied. ...

نویسندگان همکار