حسینعلی حیدری

دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

[ 1 ] - الگویی ساختاری برای تبلیغات شفاهی (دهان به دهان)مشتریان بر اساس مزایای ارتباطات و عوامل کیفی خدمات (مورد مطالعه:خطوط هوایی در شهر ایلام)

هدف از این تحقیق،طراحی الگویی ساختاری برای تبلیغات شفاهی یا دهان به  دهان مشتریان خطوط هوایی در شهر ایلام بر اساس مزایای ارتباطات و عوامل کیفی خدمات می‌باشد. تحقیق حاضرازلحاظ هدف کاربردی،‏ لحاظ ماهیت و روش در دستۀ تحقیقات علی واز حیث اجرا میدانی می‌باشد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل مشتریان شرکت های هواپیمایی در شهر ایلام می باشند که با استفاده از نمونه گیری تعداد 267 نفر انتخاب گردید. برای جمع...

[ 2 ] - اثر راهبرد و فرایندهای مدیریت دانش بر تعالی سازمانی

این پژوهش با هدف بررسی تاثیرات راهبردها و فرایندهای مدیریت دانش بر تعالی سازمانی در شرکت پالایش گاز ایلام انجام شد.روش انجام پژوهش،توصیفی از نوع همبستگی- معادلات ساختاری می باشد. نمونه این پژوهش شامل 155 نفر از کارکنان شرکت پالایش گاز ایلام بود که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای از میان 256 نفر پرسنل رسمی انتخاب شدند.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود.برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های ...

[ 3 ] - توسعه مدل ریاضی چند هدفه برای زمان بندی پروژه با در نظر گرفتن شیوه های مختلف اجرای فعالیت ها و اثرات زیست محیطی و حل آن به روش اپسیلون توسعه یافته

امروزه دغدغه های مدیران در پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی،تکمیل پروژه ها در موعد مقرر با بالاترین سطح کیفیت اجرای فعالیت ها، صرف کمترین هزینه های مالی و کمترین اثرات مخرب زیست محیطی می باشد. از این رو برقراری موازنه بین چهار هدف متضاد زمان، هزینه،کیفیت و اثرات زیست محیطی از اهمیت ویژه ای برای مدیران برخوردار است. با نگاهی عمیق تر به اهداف مذکور مشخص می شود تمرکز بر روی هر کدام از اهداف چهارگانه م...

[ 4 ] - A mathematical model for balancing (cost-time-quality and environmental risks) in oil and gas projects and solving it by multi-objective Bee Colony Algorithm

Today, in large projects such as constructing oil, gas and petrochemical refineries, it is inevitable to use modern management methods and project timing. On the other hand, in classic scheduling case, the focus is on balance between time and cost of carrying out projects, which in such a situation, one of possible solutions to shorten time of implementing project is to accelerate activities. T...