الگویی ساختاری برای تبلیغات شفاهی (دهان به دهان)مشتریان بر اساس مزایای ارتباطات و عوامل کیفی خدمات (مورد مطالعه:خطوط هوایی در شهر ایلام)

نویسندگان

  • الهام کریمی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و مدرس دانشگاه پیام نور ایلام
  • حسینعلی حیدری دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
  • صادق فیض الهی دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی و عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد مرکز مهران
چکیده

هدف از این تحقیق،طراحی الگویی ساختاری برای تبلیغات شفاهی یا دهان به  دهان مشتریان خطوط هوایی در شهر ایلام بر اساس مزایای ارتباطات و عوامل کیفی خدمات می‌باشد. تحقیق حاضرازلحاظ هدف کاربردی،‏ لحاظ ماهیت و روش در دستۀ تحقیقات علی واز حیث اجرا میدانی می‌باشد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل مشتریان شرکت های هواپیمایی در شهر ایلام می باشند که با استفاده از نمونه گیری تعداد 267 نفر انتخاب گردید. برای جمع‌آوری اطلاعات ازپرسشنامه مقاله نگ و همکاران (2011) استفاده شده که پس از تأیید روایی وپایایی آن (ضریب آلفای کرونباخ73درصد) بین نمونه توزیع گردید. در ضمن محقق از مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی به کمک نرم افزار لیزرل برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده کرده است. نتایج تحقیق حاکی از این می باشد که از دوازده فرضیه موجود هفت فرضیه پذیرفته و 5 فرضیه رد شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه مدلی از تاثیر وابستگی هیجانی مشتریان بر وفاداری عاطفی و تبلیغات دهان به دهان

هدف اصلی پژوهش حاضر ارائۀ مدل تأثیر وابستگی هیجانی بر وفاداری عاطفی و تبلیغات دهان به دهان مشتریان باشگاه‌های بدنسازی شهر تهران بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها توصیفی- همبستگی بود. جامعۀ آماری مشتریان با حداقل شش ماه سابقۀ عضویت باشگاه‌های بدنسازی شهر تهران بودند که از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای، پنج منطقه از بین مناطق انتخاب شد. از هر منطقۀ منتخب 10 باشگاه و از هر باشگا...

متن کامل

ارتباط تبلیغات دهان به دهان با تمایل حضور مشتریان در باشگاه های ورزشی: مطالعه باشگاه های پرورش اندام ایلام

هدف از انجام پژوهش حاضر توصیف و تعیین رابطه بین تبلیغات دهان به دهان و تمایل حضور مشتریان باشگاه‌های پرورش اندام ایلام بوده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان باشگاه‌های بدنسازی شهرستان ایلام که دست کم یک سال سابقه فعالیت ورزشی داشته‌اند را تشکیل دادند. به این منظور 280 مشتری از باشگاه‌های بدنسازی به صورت تصادفی انتخاب شد و اطلاعات لازم مربوط به ویژگی‌های فردی از طریق چک‌لیست و پرسش‌نام...

متن کامل

ارتباط تبلیغات دهان به دهان با تمایل به حضور اعضای باشگاه‌های ورزشی والیبال

هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط تبلیغات دهان به دهان با تمایل حضور افراد در باشگاه‌های ورزشی والیبال شهرستان رشت بود. روش این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نوع توصیفی - پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه افراد فعال در باشگاه‌های والیبال شهر رشت بودند. روش نمونه‌گیری تحقیق به‌صورت هدفمند و دردسترس انتخاب شد. از پرسشنامه‌ای محقق ساخته جهت جمع‌اوری داده-ها استفاده شد که شامل 36 سؤال بود. روا...

متن کامل

تاثیر راحتی استفاده از خدمات بر تبلیغات دهان به دهان و قصد خرید مجدد

راحتی استفاده از خدمات معرف ارزش درونی زمان و انرژی صرف شده مشتری در طول و پس از دریافت خدمات است. سطح بالای راحتی، فرایند تصمیم خرید مشتری را تسهیل نموده و به وی کمک می کند از طریق صرفه جویی در زمان و انرژی صرف شده شواهد ملموس خدمات را راحتتر درک نماید. این مقاله به بررسی تاثیر راحتی استفاده از خدمات بر تبلیغات دهان به دهان و قصد خرید مجدد مشتریان شرکت ایرانسل می پردازد. به منظور جمع آوری اطل...

متن کامل

از زنجیره تأمین پایدار تا پایداری شرکت و رضایت ، وفاداری و تبلیغات دهان به دهان مشتریان

در دنیای رقابتی امروز سازمان‌ها برای ادامه حیات خود نیاز به کسب رضایت و وفاداری مشتریان خود دارند. این امر با برآورده شدن خواسته‌های آن‌ها حاصل می‌شود. افزایش آگاهی‌های اجتماعی و زیست‌محیطی موجب تمایل مشتریان به مصرف کالا یا خدماتی شده است که از نظر آن‌ها مسائل پایداری از سوی شرکت‌ها، تولیدکننده آن کالا و خدمات بهتر رعایت شده باشد و دارای عملکرد پایدار باشند. شرکت‌ها نیز برای دستیابی به عملکرد ...

متن کامل

تاثیر تبلیغات دهان به دهان بر ایجاد ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف‌کننده در خدمات ورزشی

هدف این پژوهش بررسی تأثیر تبلیغات دهان به دهان بر ایجاد ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف‌کننده بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق، مشتریان مرکز موج‌های آبی بودند که تعداد 352 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های تبلیغات دهان به دهان سوینی و سوایت (2008)، کیفیت ادراک شده هنسلر، ویلسون و وستبرگ (2011)، تداعی و وفاداری به برند واشبورن و پلا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 36

صفحات  110- 128

تاریخ انتشار 2017-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021