الهام کریمی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و مدرس دانشگاه پیام نور ایلام

[ 1 ] - الگویی ساختاری برای تبلیغات شفاهی (دهان به دهان)مشتریان بر اساس مزایای ارتباطات و عوامل کیفی خدمات (مورد مطالعه:خطوط هوایی در شهر ایلام)

هدف از این تحقیق،طراحی الگویی ساختاری برای تبلیغات شفاهی یا دهان به  دهان مشتریان خطوط هوایی در شهر ایلام بر اساس مزایای ارتباطات و عوامل کیفی خدمات می‌باشد. تحقیق حاضرازلحاظ هدف کاربردی،‏ لحاظ ماهیت و روش در دستۀ تحقیقات علی واز حیث اجرا میدانی می‌باشد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل مشتریان شرکت های هواپیمایی در شهر ایلام می باشند که با استفاده از نمونه گیری تعداد 267 نفر انتخاب گردید. برای جمع...

نویسندگان همکار