صادق فیض الهی

مربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهران،گروه مدیریت، مهران،ایران

[ 1 ] - بررسی ارتباط بین جهت گیری بازار و مسؤولیت اجتماعی و تأثیر آنها بر عملکرد سازمان

در تحقیق حاضر ارتباط بین جهت گیری بازار و مسؤولیت اجتماعی وتأثیرآنها برعملکرد سازمان سنجیده شده است. این تحقیق به لحاظ روش از نوع تحقیقات علی-همبستگی و بر مبنای هدف، کاربردی می‌باشد. برای جمع آوری داده‌های این پژوهش، از پرسش‌نامه استفاده شده است که پرسش‌نامه‌ها بین مدیران ارشدو میانی شرکت های بازرگانی استان ایلام توزیع و پس از تکمیل، 108 مورد جمع آوری گردیده است. تجزیه وتحلیل داده‌ها با تکنیک  ...

[ 2 ] - بررسی ارتباط بین عدم قطعیت محیطی، قابلیت مدیریت دانش و ساختار سازمانی

محققین در حال بررسی کردن این مسئله هستند که چگونه قابلیت دانش مدیریت به ساختارهای سازمانی کمک می کند تا برعدم قطعیت محیطی غلبه کند. بنابراین این تحقیق یک الگوی یکپارچه را ایجاد و آزمایش می کند تا رابطه بین عدم قاطعیت محیطی، قابلیت دانش مدیریت و ساختارسازمانی را بررسی کند. اطلاعات لازم برای این تحقیق از 125 شرکت جمع آوری و تحلیل شده است. نتایج حاصله، از تحلیل الگوی معادلات ساختاری نشان می دهد که...

[ 3 ] - الگویی ساختاری برای تبلیغات شفاهی (دهان به دهان)مشتریان بر اساس مزایای ارتباطات و عوامل کیفی خدمات (مورد مطالعه:خطوط هوایی در شهر ایلام)

هدف از این تحقیق،طراحی الگویی ساختاری برای تبلیغات شفاهی یا دهان به  دهان مشتریان خطوط هوایی در شهر ایلام بر اساس مزایای ارتباطات و عوامل کیفی خدمات می‌باشد. تحقیق حاضرازلحاظ هدف کاربردی،‏ لحاظ ماهیت و روش در دستۀ تحقیقات علی واز حیث اجرا میدانی می‌باشد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل مشتریان شرکت های هواپیمایی در شهر ایلام می باشند که با استفاده از نمونه گیری تعداد 267 نفر انتخاب گردید. برای جمع...

[ 4 ] - بررسی و انتخاب استراتژی بهینه برای شهرداری ایلام با بهره‌گیری از مدل ترکیبی SWOT-ANP

این تحقیق که با هدف بررسی و انتخاب استراتژی بهینه برای شهرداری ایلام با بهره­گیری از مدل ترکیبی SWOT-ANP تدوین شد از نوع توصیفی- تحلیلی و بر مبنای هدف، کاربردی می‌باشد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه و جامعۀ آماری تحقیق متشکل از 49 نفر از خبرگان و صاحبنظران در شهرداری ایلام است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل ترکیبی SWOT-ANP استفاده شد. در فرایند تحلیل و انتخاب استراتژی بهینه برای شهرداری ا...

[ 5 ] - Development of closed-loop supply chain mathematical model (cost-benefit-environmental effects) under uncertainty conditions by approach of genetic algorithm

In the current world, the debate on the reinstatement and reuse of consumer prod-ucts has become particularly important. Since the supply chain of the closed loop is not only a forward flow but also a reverse one; therefore, companies creating integ-rity between direct and reverse supply chain are successful. The purpose of this study is to develop a new mathematical model for closed loop suppl...