عادل فاطمی

گروه آمار، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

[ 1 ] - بررسی رابطه بین مهارت های مدیریتی و اثر بخشی گروهی

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین مهارت مدیریتی و اثربخشی گروهی در ادارات زیرمجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج است. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و هم چنین از لحاظ روش جزء پژوهش های پیمایشی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های تابعه در شهرستان سنندج است. نمونه آماری 244نفری براساس فرمول کوکران از بین جامعه آماری از طریق...

[ 2 ] - بررسی ارتباط بین جهت گیری بازار و مسؤولیت اجتماعی و تأثیر آنها بر عملکرد سازمان

در تحقیق حاضر ارتباط بین جهت گیری بازار و مسؤولیت اجتماعی وتأثیرآنها برعملکرد سازمان سنجیده شده است. این تحقیق به لحاظ روش از نوع تحقیقات علی-همبستگی و بر مبنای هدف، کاربردی می‌باشد. برای جمع آوری داده‌های این پژوهش، از پرسش‌نامه استفاده شده است که پرسش‌نامه‌ها بین مدیران ارشدو میانی شرکت های بازرگانی استان ایلام توزیع و پس از تکمیل، 108 مورد جمع آوری گردیده است. تجزیه وتحلیل داده‌ها با تکنیک  ...

[ 3 ] - بررسی ارتباط بین عدم قطعیت محیطی، قابلیت مدیریت دانش و ساختار سازمانی

محققین در حال بررسی کردن این مسئله هستند که چگونه قابلیت دانش مدیریت به ساختارهای سازمانی کمک می کند تا برعدم قطعیت محیطی غلبه کند. بنابراین این تحقیق یک الگوی یکپارچه را ایجاد و آزمایش می کند تا رابطه بین عدم قاطعیت محیطی، قابلیت دانش مدیریت و ساختارسازمانی را بررسی کند. اطلاعات لازم برای این تحقیق از 125 شرکت جمع آوری و تحلیل شده است. نتایج حاصله، از تحلیل الگوی معادلات ساختاری نشان می دهد که...

[ 4 ] - Comparison of Selected Performance of Portfolio Investment Companies by Using of Grey Forecasting and Johnson’s Index in Tehran Stock Exchange Market

The purpose of resent research is to analysis and compares performance evaluation models of selected investment companies in Tehran Stock Exchange Market in the field of their portfolio management. The duration of research was between years 2009-2014. Statistical society the research is consisting of all active investment companies in in Tehran Stock Exchange Market which were 30 companies. Vol...

[ 5 ] - ارزشیابی مقالات علمی علوم تربیتی به منظور شناسایی اشتباهات رایج آماری

هدف از این پژوهش شناسایی اشتباهات آماری در مقالات منتشر شده در حوزة علوم تربیتی است. برای این منظور از جامعة مجلات علوم تربیتی تعداد 92 مقاله از 12 شماره به صورت خوشه‌ای دو مرحله‌ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. طرح پژوهش از نوع تحلیل مستندات و روش تحلیل داده و اطلاعات به روش مقایسه‌های چندگانه به کمک آزمون فرض مبتنی بر فاصله اطمینان نمودارهای خطا بود. نتایج نشان داد از 92 مقاله مورد بررسی 39 ...