هیرش سلطان پناه

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج

[ 1 ] - بررسی نقش آموزش ضمن خدمت ICDL بر عملکرد کارکنان و معلمان آموزش و پرورش شهر مریوان

تحقیق حاضر، به منظور بررسی نقش دوره آموزشی ضمن خدمت ICDL بر عملکرد فردی، شغلی و سازمانی کارکنان و معلمان آموزش و پرورش شهر مریوان صورت گرفته است. روش تحقیق، پیمایشی و اطلاعات پژوهش از طریق پرسش‌نامه گردآوری‌شده است. پرسش‌نامه از نوع محقق‌ساخته بسته پاسخ و با طیف پنج‌تایی لیکرت می‌باشد. جهت تعیین روایی پرسش‌نامه از نظر گروه خبرگان استفاده شد. پایایی ابزار پژوهش، با روش آلفای کرونباخ برای مجموع ک...

[ 2 ] - بررسی رابطه بین مهارت های مدیریتی و اثر بخشی گروهی

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین مهارت مدیریتی و اثربخشی گروهی در ادارات زیرمجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج است. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و هم چنین از لحاظ روش جزء پژوهش های پیمایشی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های تابعه در شهرستان سنندج است. نمونه آماری 244نفری براساس فرمول کوکران از بین جامعه آماری از طریق...

[ 3 ] - مقایسه انتظارات و ادراکات مشتریان از عملکرد شرکت مخابرات کردستان با استفاده از مدل سروکوئال

این مقاله به شناسائی ابعاد  موجود در ادراک  مشتریان  از کیفیت  خدمات ارائه شده در شرکت مخابرات استان کردستان می پردازد. با توجه به اینکه امروزه آنچه در واحدهای خدماتی مزیت محسوب شده و موجب برتری  واحدهای خدماتی می گردد کیفیت خدمات است روشهای  متعددی برای شناسائی و سنجش این معیار کیفی و تبدیل آن به واحدی کمی و قابل سنجش توسط صاحبنظران این حوزه ارائه گردیده است.در این مقاله ابتدا این روشها طبقه ب...

[ 4 ] - طراحی مدل بازاریابی کارآفرینانه با استفاده از روش فرا ترکیب و دلفی (مورد مطالعه: شرکت های کوچک ومتوسط غرب کشور)

بازاریابی کارآفرینانه طی دودهه گذشته بسیار گسترش یافته است. شرکت‌های کوچک ومتوسط از بازاریابی کارآفرینانه در شرایط پرمتلاطم به‌عنوان جایگزینی قدرتمند برای مقابله با کاهش اثربخشی بازاریابی سنتی استفاده کرده اند. هدف این پژوهش، تدوین مدل جامع بازاریابی کارآفرینانه از طریق بررسی یک‌صد و نودوهشت اثر موجود در نه پایگاه علمی معتبر و نظرات خبرگان است. برای تحلیل ادبیات پژوهش از روش فراترکیب استفاده شد...

[ 5 ] - بررسی نقش آموزش ضمن خدمت ICDL بر عملکرد کارکنان و معلمان آموزش و پرورش شهر مریوان

تحقیق حاضر، به منظور بررسی نقش دوره آموزشی ضمن خدمت ICDL بر عملکرد فردی، شغلی و سازمانی کارکنان و معلمان آموزش و پرورش شهر مریوان صورت گرفته است. روش تحقیق، پیمایشی و اطلاعات پژوهش از طریق پرسش‌نامه گردآوری‌شده است. پرسش‌نامه از نوع محقق‌ساخته بسته پاسخ و با طیف پنج‌تایی لیکرت می‌باشد. جهت تعیین روایی پرسش‌نامه از نظر گروه خبرگان استفاده شد. پایایی ابزار پژوهش، با روش آلفای کرونباخ برای مجموع ک...

[ 6 ] - طراحی اکو سیستم بازاریابی کارآفرینانه دیجیتال برای خرده فروشی های اینترنتی ایران

اکو سیستم کارآفرینانه بازاریابی دیجیتال به‌عنوان شکل جدیدی برای سازمان‌دهی کسب‌وکار مطرح است که از منابع مؤثر استفاده می‌کند. پژوهشگران با بررسی مطالعات صورت گرفته و پژوهش‌های پیشین، ابتدا مفاهیم را استخراج کردند، اما با توجه به مرتبط نبودن برخی از عوامل استخراج‌شده با وضعیت کنونی خرده‌فروشی‌های اینترنتی ایران، به کمک دو روش مصاحبه و دلفی ازنظر خبرگان بهره برده شد. روش پژوهش، آمیخته کیفی و کمی ...

[ 7 ] - توسعه مدل ریاضی چند هدفه برای زمان بندی پروژه با در نظر گرفتن شیوه های مختلف اجرای فعالیت ها و اثرات زیست محیطی و حل آن به روش اپسیلون توسعه یافته

امروزه دغدغه های مدیران در پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی،تکمیل پروژه ها در موعد مقرر با بالاترین سطح کیفیت اجرای فعالیت ها، صرف کمترین هزینه های مالی و کمترین اثرات مخرب زیست محیطی می باشد. از این رو برقراری موازنه بین چهار هدف متضاد زمان، هزینه،کیفیت و اثرات زیست محیطی از اهمیت ویژه ای برای مدیران برخوردار است. با نگاهی عمیق تر به اهداف مذکور مشخص می شود تمرکز بر روی هر کدام از اهداف چهارگانه م...