مقصود امیری

دانشکده‌ی مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

[ 1 ] - کاربرد تکنیک تصمیم‌گیری چندشاخصه‌ی فازی در تعیین مسیر بحرانی با استفاده از معیارهای زمان، هزینه، ریسک و کیفیت

گاهی در مرحله‌ی اجرای پروژه با فعالیت‌هایی مواجه می‌شویم که به‌دلیل مشکلات مالی و بروز عوامل تأثیرگذار، به‌موقع به اتمام نمی‌رسد و اگر بر روی مسیر بحرانی فعلی قرار نداشته باشد، مسیر بحرانی پروژه را تعویض می‌کند. در این نوشتار الگوریتمی ارائه می‌شود که نه‌تنها معیار زمان، بلکه معیارهای دیگری را در تعیین مسیر بحرانی مد نظر قرار می‌دهد. در این الگوریتم تصمیم‌گیرنده به هر فعالیت شاخصی را اختصاص می...

[ 2 ] - Meta-heuristic Algorithms for an Integrated Production-Distribution Planning Problem in a Multi-Objective Supply Chain

In today's globalization, an effective integration of production and distribution plans into a unified framework is crucial for attaining competitive advantage. This paper addresses an integrated multi-product and multi-time period production/distribution planning problem for a two-echelon supply chain subject to the real-world variables and constraints. It is assumed that all transportations a...

[ 3 ] - مدل چند محصولی مدیریت موجودی توسط فروشنده با محدودیت سفارش هم‌زمان

در این نوشتار مدلی دوسطحی، شامل یک فروشنده و چندین خریدار در زنجیره‌ی تأمین بررسی خواهد شد. این مدل به‌منظور بیشینه‌سازی سود زنجیره‌ی تأمین، تحت فرضیه‌های مدیریت موجودی توسط فروشنده، براساس بهینه‌سازی طول دوره‌ی سفارش خریدار فرموله خواهد شد و طبق پیش‌فرض‌های مسئله، تقاضا در بازار هریک از خریداران تابعی خطی از قیمت فروش در نظر گرفته می‌شود. در این نوشتار برای اولین‌بار در ادبیات موضوع حالت چندمح...

[ 4 ] - بهینه سازی نرخ تولید از طریق تعیین اندازه بهینه موجودی های بافر با استفاده از رویکرد تلفیقی متدولوژی سطح پاسخ و الگوریتم ژنتیک

This paper presents a methodology to optimize production rate and focuses on an optimal buffer storage sizing for this purpose. Buffer storages are intermediate semi complete components which their capacity is an important factor in design of production lines and impact on the production line. This methodology with eliminating of some simpler assumptions, assumes that the arrival rate of parts ...