مسعود قدسیان

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

[ 1 ] - بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان اطراف آب شکن های سری سرسپری جاذب در مسیر مستقیم

در نوشتار حاضر به بررسی الگوی جریان پیرامون آب‌شکن‌های سری سرسپری غیرمستغرق جاذب در مسیر مستقیم پرداخته و نتایج تحلیل الگوی جریان نشان داده است که استقرار آب‌شکن‌ها باعث جدایی جریان و در نتیجه افزایش سرعت‌های عرضی و عمقی در بالادست آن‌ها می‌شود و همچنین به دلیل تنگ‌شدگی ناشی از احداث آب‌شکن‌ها، سرعت‌های طولی در جلوی بال آب‌شکن‌ها تا ساحل مقابل افزایش می‌یابد. بیشینه‌ی سرعت‌های طولی در جلوی بال ...

[ 2 ] - مطالعه‌ی آزمایشگاهی اثر ارتفاع مانع در مهار سرعت جریان گل‌آلود در شرایط تغییر ناگهانی شیب بستر مخزن

جریان­گل­آلود مهمترین پدیده در رسوبگذاری در مخازن، بویژه در نزدیکی دیواره­ی سد در محل قرارگیری سازه­هایی مانند آبگیرهای تحتانی، بوده و می­تواند باعث کاهش عمر مفید مخازن گردد. در این مطالعه به بررسی آزمایشگاهی نیم­رخهای بی­بعد شده­ی سرعت جریان گل­آلود، در یک نمونه فیزکی از مخزنی که یک تغییر شیب در بسترخود دارد، پرداخته و اثر وجود مانع در تغییر الگوی رسوبگذاری جریان گل­آلود، در حالتی که جریان با ...

[ 3 ] - بررسی عددی تأثیر شعاع انحنای قوس بر الگوی جریان پیرامون آبشکن T شکل در قوس 90 درجه با بستر صلب

بطور کلی، آبشکنها برای حفاظت از سواحل رودخانه‌ها به‌کار می‌روند. این سازه‌ها  نیز اجرای اهداف مهمی مانند حفاظت از سواحل رودخانه‌ها، تغییرات خط القعر آنها، رسوبگذاری و فرسایش در طول رودخانه‌ها، مسائل زیست‌محیطی و غیره را بر عهده دارند. در این تحقیق به بررسی الگوی جریان پیرامون آبشکن T شکل در قوس 90 درجه با بستر صلب در شرایط تغییر شعاع انحنای قوس و هندسه‌ی ثابت آبشکن (l/L=1) و بده‌ی ثابت 25 لیتر ...

[ 4 ] - بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان و مشخصات دلتا تحت جریان دائمی و غیردائمی

در این مقاله به بررسی آزمایشگاهی تشکیل و توسعه­ ی دلتا و تأثیر متقابل الگوی جریان و رسوب در مخزن تحت جریان دائمی و غیردائمی آب و رسوب پرداخته می­شود. مشاهدات آزمایشگاهی نشان داد که علی‌رغم وجود تقارن کامل در هندسه و شرایط هیدرولیکی مدل، جریان در ورودی مخزن به صورت تصادفی به یکی از طرفین منحرف شده و یک جریان نامتقارن، اما پایدار در ورودی مخزن ایجاد می­شود. ورود رسوبات و آغاز رسوب‌گذاری در مخزن، ...

[ 5 ] - بررسی آزمایشگاهی میدان جریان توسط جت‌های آفست دوگانه

در مقالۀ حاضر بررسی میدان جریان شکل گرفته توسط جت‌های دوگانۀ آفست و ارتباط آن با فرایند آبشستگی در مراحل ابتدایی تشکیل حفرۀ آبشستگی بررسی شد. برای این منظور دو آزمایش با عدد فرود مصالح متفاوت در شرایط عمق پایاب زیاد بر روی بستر صلب انجام شد و نتایج مطالعات میدان جریان بر روی بستر صلب با آزمایشات آبشستگی مقایسه شد. مطابق نتایج این تحقیق پارامترهایی مناسب برای بی­بعد سازی و رسیدن به پروفیل‌های خو...

[ 6 ] - بررسی پدیدة انفجارآشفتگی اطراف آبشکن مستغرق در خم کانال

در تحقیق حاضر بررسی میدان جریان در نزدیک بستر اطراف آبشکن مستغرق قرار گرفته در قوس انجام شد. برای این منظور میدان جریان اطراف آبشکن‌های مستغرق با استفاده از دستگاه ADV اندازه‌گیری و بحث و بررسی در مورد پدیدۀ انفجار آشفتگی در نزدیک بستر انجام شد. برای تحلیل دقیق میدان جریان نزدیک بستر از پارامترهای مختلف آماری و آشفتگی از جمله سرعت میانگین جریان، احتمال ایجاد پدیده‌های چهارگانه، زاویۀ اعمال پدید...

[ 7 ] - بررسی مشاهدات آزمایشگاهی تأثیر مانع مثلثی شکل در کف مخزن بر ساختار جریان گل‌آلود

با توجه به رسوبگذاری جریان‌های گل آلود در مخازن سدها، شناخت هیدرودینامیک این جریان‌ها می‌تواند نقش بسزایی در شناخت پدیده‌های حاکم داشته باشد. استفاده از موانع نفوذناپذیر بر سر راه این جریان‌ها یک راهکار مؤثر در افزایش عمر مفید سدها خواهد بود. در این تحقیق تأثیر حضور مانع نفوذناپذیر مثلثی بر مکانیزم حرکت جریان‌های گل‌آلود، بصورت آزمایشگاهی بررسی شده است. سرعت بدنه جریان گل آلود در عمق، با استفاد...

[ 8 ] - بررسی آزمایشگاهی اثر آرایش روزنه‏ های مکش رسوب بر عملکرد روش لوله دفن ‏شونده در لایروبی مخازن

روش‏های لایروبی سیفونی رسوبات برای حل مسأله رسوبگذاری مخازن سدها به‏طور گسترده در دهه‏های اخیر مورد مطالعه قرار گرفته‏اند. این روش‏ها برخی معایب مانند صرف انرژی اضافی، توقف در بهره‏برداری مخزن، هدر رفت آب، تخلیه رسوب بیش از ظرفیت حمل پایین‏دست و غیره را ندارد. تخلیه سیفونی رسوبات توسط لوله مکش دفن‏شونده خودکار، از مهمترین روش‏های لایروبی سیفونی است که در آن بدون نیاز به انرژی اضافی و تنها با اس...

[ 9 ] - مطالعة آزمایشگاهی الگوی جریان سه‌بعدی در اطراف آبشکن T شکل مستغرق، عمودی و مستقر در قوس 90 درجه با بستر تعادل یافته

در این مقاله به مطالعة آزمایشگاهی الگوی جریان در اطراف آبشکن T شکل مستغرق، عمودی و مستقر در زاویه 45 درجه از قوس 90 درجه پرداخته شده است. آزمایش‌ها در قوس ملایمی با نسبت شعاع به عرض کانال برابر 4 انجام شده است. در اندازه‌گیری سرعت‌های سه‌بعدی و توپوگرافی بستر به‌ترتیب از دستگاهVectrino+ و Point gage استفاده شد. به این منظور، نخست آزمایش آب‌شستگی انجام و توپوگرافی بستر در کل قوس ثبت و...

[ 10 ] - بررسی آزمایشگاهی ابعاد حفره آبشستگی پایین دست کالورت لوله ای

پدیده آبشستگی یک جریان دو فازی می باشد که به روش نظری کمتر مورد بررسی قرار گرفته است و عموما از مطالعات صحرایی با آزمایشگاهی برای شرایط خاص استفاده شده است. این تحقیق بر اساس نتایج آزمایشگاهی آبشستگی پایین دست کالورت لوله ای می باشد. ابعاد حفره آبشستگی ایجاد شده تابع پارامترهای متعددی نظیر دبی، ارتفاع ریزش جریان ، عمق پاپاب قطر کالورت ، قطر مصالح و... می باشد. در این تحقیق به بررسی تغییرات ابع...

[ 11 ] - بررسی آزمایشگاهی اثر غیر یکنواختی مصالح بر ابعاد حفرة آبشستگی پایین‌دست جت‌های ریزشی آزاد

با توجه به اینکه تا کنون تحقیقی کامل درباره چگونگی تأثیر غیر یکنواختی مصالح بر ابعاد حفرة آبشستگی ایجادشده توسط جت‌های آزاد ریزشی انجام نشده است، در مقالة حاضر اثر این متغیر بررسی شده است. برای این هدف آزمایش‌هایی در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. نتایج نشان داد که با استفاده از d90 به جای d50 به عنوان قطر مشخصة مصالح در عدد فرود مصالح، همبستگی مناسب‌تری بین عدد فرود مصالح و اب...

[ 12 ] - مطالعه آزمایشگاهی الگوی جریان پیرامون آبشکن T شکل در قوس 90

در این مقاله به اندازه‌گیری آزمایشگاهی میدان جریان و آبشستگی پیرامون آبشکن1 T شکل مستقردر قوس 90 درجه پرداخته شده است. آزمایش‌ها در یک کانال آزمایشگاهی با شعاع انحنای ملایم انجام گرفته است. در اندازه‌گیری میدان جریان از دستگاه سرعت‌سنج سه‌بعدی ADV و در اندازه‌گیری توپوگرافی بستر از خطکش الکترونیکی استفاده شد. برای این هدف ابتدا آزمایش آبشستگی انجام شد و توپوگرافی قوس توأم با چاله آبشستگی تعادل ...

[ 13 ] - بررسی آزمایشگاهی عملکرد هیدرولیکی‎ ‎سرریزهای کنگره‌ای قوسی

یکی از راه‌های افزایش ظرفیت آبگذری سرریزها، استفاده از سرریزهای کنگره‌ای است ‏که از طریق افزایش طول تاج در یک عرض مشخص، دبی بیشتری را بازای بار هیدرولیکی یکسان از خود عبور می‌دهند. قوسی‌‏کردن سرریز کنگره‌ای می‌تواند افزایش کارآیی آن را در مقایسه با سرریز کنگره‌ای خطی در پی داشته باشد، چراکه این امر موجب افزایش ‏مضاعف طول تاج و نیز بهبود جهت‌گیری سیکل‌های سرریز نسبت به جریان ورودی می‌گردد. این ت...

[ 14 ] - شبیه‌سازی عددی پخش جت آب در حوضچه استغراق و فشار وارد بر کف آن

در این تحقیق پدیده پخش جت در حوضچه استغراق به کمک نرم­ افزارFlow3D  مدل‌سازی شده است. نتایج مدل‌سازی‌ها نشان می­دهد که این نرم ­افزار توانایی خوبی در پیش ­بینی مشخصات پخش جت در آب ساکن شامل پروفیل‌های سرعت و زوایای پخش در ناحیه جت آزاد و فشار در ناحیه برخورد دارد. همچنین ارتفاع محدوده ­ای از جت که تحت تأثیر کف حوضچه استغراق قرار گرفته به‌خوبی توسط مدل عددی پیش‌بینی می­ شود. نتایج مدل‌های عددی ن...

[ 15 ] - مطالعه آزمایشگاهی الگوی آبشستگی اطراف آبشکن T شکل مستغرق در مسیر مستقیم

آبشکن‌ها سازه‌های هیدرولیکی هستند که برای حفاظت از سواحل رودخانه بکار می‌روند. استقرار آبشکن‌ها باعث ایجاد تغییرات در میدان جریان، الگوی آبشستگی و توپوگرافی بستر می‌شود. در این مقاله به بررسی توپوگرافی بستر اطراف آبشکن T شکل مستغرق واقع در مسیر مستقیم پرداخته شده است. برای این منظور از یک فلوم مستطیلی به عمق 70 سانتیمتر و عرض 60 سانتیمتر استفاده گردیده است. در این آزمایشات تأثیر پارامترهای طول ...

[ 16 ] - بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای طول آبشکن و قطر مصالح بر آبشستگی پیرامون آبشکن T شکل مستقر در قوس 90 درجه

یکی از روشهای محافظت و تثبیت سواحل رودخانه‌ها استفاده از آبشکن‌‌ می‌باشد. استفاده از آبشکن‌ باعث انحراف جریان از کناره‌ها گردیده، آن را به سمت محور اصلی رودخانه هدایت کرده که این امر سبب حفاظت سواحل می گردد. با انحراف جریان به سمت محور رودخانه، بحث آبشستگی در دماغه آبشکن مطرح می گردد. اگر عمق آبشستگی به پی آبشکن برسد، سبب واژگونی و تخریب آبشکن گردیده و خسارات فراوانی را به همراه خواهد داشت. در ...

[ 17 ] - مطالعه آزمایشگاهی الگوی آبشستگی پیرامون آبشکن T شکل منفرد مستقر در قوس 90 درجه

یکی از سازه‌های هیدرولیکی مؤثر در تثبیت سواحل رودخانه آبشکن می‌باشد. در چند دهه اخیر استفاده از آبشکن‌ها در پایداری ساحل خارجی رودخانه‌ها و در مسیرهای قوسی مورد توجه مهندسان هیدرولیک قرار گرفته است. استقرار آبشکن در مسیر جریان باعث ایجاد آبشستگی‌های موضعی در محل آبشکن و تغییرات توپوگرافی بستر می‌گردد. در این مقاله به بررسی هندسه حفره آبشستگی و میزان آبشستگی بیشینه و توپوگرافی بستر پیرامون آبشکن...

[ 18 ] - بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در آبگیر جانبی با استفاده همزمان از صفحات مستغرق و آبشکن در بسترهای آبرفتی

جریان عبوری از آبگیرها و تقاطع کانال­ها کاملاً آشفته و سه بعدی است.  جریان رسوب در داخل کانال اصلی و شکل فرم بستر تحت تأثیر الگوی جریان در دهانه آبگیر است.  در این تحقیق به طور همزمان از دو سازه آبشکن و صفحات مستغرق در جلوی آبگیر استفاده شده است.  ورود رسوب به آبگیر و الگوی جریان در اطراف آن، با وجود صفحات مستغرق و آبشکن در ساحل مقابل آبگیر، مطالعه شده است.  قسمت عمدة جریان وارد شده به آبگیر از ...

[ 19 ] - بررسی ساختار جریان آشفته اطراف آبشکن تیغه‌ای قرار گرفته در موقعیتهای مختلف قوس 90 درجه

در نوشتار حاضر، مشخصات میدان جریان اطراف آب‌شکن تیغه‌یی قرارگرفته در قوس $^{0}$۹۰ اندازه‌گیری و با توجه به میزان آب‌شستگی ایجادشده در اطراف آب‌شکن‌های مذکور که از مطالعات پیشین به‌دست آمده‌اند، ارتباط میان آب‌شستگی و میدان جریان اطراف آب‌شکن‌های تیغه‌یی قرارگرفته در قوس $90^{0}$ بررسی شده است. نتایج به‌دست آمده، وجود جریان ثانویه در قوس، گردابه‌ی نعل اسبی در اطراف آب‌شکن و ناحیه‌ی جریان برگشتی ...

[ 20 ] - اصلاح هندسی حوضچه آرامش USBR VI با استفاده از مدل عددی

یکی از مستهلک‌کننده‌های انرژی رایج‌، حوضچه آرامش USBR VI است. این حوضچه، سازه‌ای جعبه‌ای شکل به همراه یک دیوار میانی و یک آستانه انتهایی است. در این تحقیق با استفاده از شبیه‌سازی عددی به کمک نرم‌افزار Flow3D هندسه حوضچه به نحوی اصلاح شده است که جریان خروجی دارای توزیع یکنواخت‌تر سرعت نسبت به حالت استاندارد گردد. صحت‌سنجی مدل عددی با مقایسه فشار برداشت شده روی دیوار میانی و عمق جریان روی آستانه ...

[ 21 ] - بررسی تاثیر نحوه تخریب فیوز پلاگ بر دبی خروجی از مخزن سد

روگذری یکی از رایج‌ترین دلایل شکست سدها، مخصوصا سدهای خاکی است که ممکن است با تلفات جانی و خسارت‌های مالی زیاد همراه باشد. فیوز پلاگ به عنوان شیر اطمینان برای محافظت از سد در برابر خرابی‌های فاجعه بار ناشی از روگذری جریان آب بکار می‌رود. در این تحقیق آزمایشگاهی، به بررسی تاثیر نحوه تخریب فیوز پلاگ بر دبی خروجی از مخزن سد ناشی از تغییر عرض و عمق کانال هادی پرداخته شده است. نکته حائز اهمیت در این...

[ 30 ] - بررسی آزمایشگاهی آبشستگی پایین دست حوضچه آرامش USBRVI با آبپایه پلکانی

حوضچه‌ آرامش نوع 6 معمولا در خروجی لوله‌ها و مجاری تحت فشار، جهت استهلاک انرژی جریان تعبیه می‌شود. آزمایشاتی بر روی آبشستگی در مدلی از این حوضچه در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه تربیت مدرس انجام گردید. پارامترهای متغیر در آزمایشات شامل عدد فرود جریان، قطر لوله ورودی و چهار مدل آبپایه انتهایی (دوپله‌ای، سه‌پله‌ای‌، چهار‌پله‌ای و پنج‌‌پله‌ای) بودند، که مجموعا در غالب 32 آزمایش طراحی و انجام شد. نتای...

[ 31 ] - مطالعه ی آزمایشگاهی فراآب ناشی از پایه ی کج پل با مقطع دایره یی شکل

مطالعه‌ی آزمایشگاهی حاضر با هدف بررسی اثر پارامترهای مختلف در میزان فراآب انجام شده است. در مطالعه‌ی حاضر، اثر زاویه‌ی پایه‌ی پل به سمت پایین‌دست، به سمت بالادست و به سمت دیواره‌ی کانال و همچنین اثر عدد فرود جریان و نسبت تنگ‌شدگی بر میزان فراآب بررسی شده است. برای طراحی آزمایش‌ها و تحلیل نتایج از نرم‌افزار طراحی آزمایش( ۷D‌e‌s‌i‌g‌n-E‌x‌p‌e‌r‌t) استفاده و با انجام ۵۴ آزمایش به بررسی اثر کج‌شدگ...