الهه تاج بخش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

[ 1 ] - بررسی فراوانی انتروسین‌های تولید شده در ایزوله‌های انتروکوکوس فکالیس جدا شده از فراورده‌های شیر سنتی در شهرستان شهرکرد

باکتریوسین‌ها پروتئین‌های تولید شده توسط باکتری‌ها به خصوص باکتری‌های اسید لاکتیک هستند که خاصیت ضد میکروبی دارند و برای نگهداری غذا به کار می‌روند. در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به این باکتری‌ها در جهت بهره‌گیری از آن‌‌ها به عنوان نگه دارنده‌های مواد غذایی معطوف شده‌است.در این تحقیق تعداد 120 نمونه فراورده شیر سنتی مختلف، پس از جدا‌سازی باکتری و تشخیص قطعی در حضور پرایمرهای اختصاصی مربوط به ژن‌...

[ 3 ] - الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی و فراوانی ژنهای اینتگرون کالس 1 ،2 و 3 در جدایههای بالینی

زمینه و هدف: کسب اینتگرون یکی از عوامل مهم چند مقاومتی در باکتریهای رودهای است. رایجترین کاست اینتگرونها حاوی ژنهای مرتبط با مقاومت 9 و 0 در جدایههای کلبسیلا پنومونیه جداشده ، در برابر طیف وسیعی از عوامل ضد میکروبی است. تحقیق حاضر باهدف ردیابی ژنهای اینتگرون کلاس 9 از موارد کلینیکی در شهرستان شهرکرد انجام شد. مواد و روشها: در این تحقیق مقاومت آنتیبیوتیکی 66 ایزوله کلبسیلا پنومونیه جداشده از موا...

[ 4 ] - تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و ردیابی ژن‌های tetK ،ant(4)-Ia ، vanA،ermA در ایزوله‌های استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس جداشده از موارد کلینیکی در شهرکرد

زمینه و هدف: استافیلوکوک‌های کواگولاز منفی، یکی از عوامل مهم بیماریزای مقاوم به دارو در عفونت‌های بیمارستانی هستند. در این مطالعه الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در ایزوله‌های استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس جداشده از موارد کلینیکی در شهرکرد بررسی گردید. روش بررسی: در این مطالعه مقطعی – توصیفی، مقاومت آنتی‌بیوتیکی 80 ایزوله استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس به آنتی‌بیوتیک‌های پنی‌سیلین، سیپروفلوکساسین، اگزاسیلین، جن...

[ 5 ] - تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در سروتیپ‌های مختلف کلبسیلا پنومونیه جدا شده از عفونت‌های بیمارستانی در شهر زرین‌شهر

سابقه و هدف: کلبسیلا پنومونیه از شایع‌ترین باکتری‌های گرم‌منفی در ایجاد عفونت‌های بیمارستانی به ویژه عفونت‌های دستگاه ادراری است که در چند سال اخیر به دلیل مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها در درمان بیماری‌های انسانی و دامی نسبت به اکثر آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم شده‌است. هدف از این مطالعه، تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در شایع‌ترین تیپ‌های کپسولی این باکتری در شهرستان زرین‌شهر اصفهان بود. مواد و روش کار...

[ 6 ] - بررسی فراوانی فاکتورهای ویرولانس در ایزوله های یوروپاتوژنیک اشریشیا کلی تولید کننده و غیر تولید کننده بیوفیلم جدا شده از بیماران دیابتی در شهرستان شهرکرد

سابقه و هدف: سویه‌های اشریشیا کلی عامل عفونت ادراری به گروه اشریشیا کلی بیماری‌زای خارج گوارشی تعلق دارند که فاکتورهای حدت مختلفی را بروز می‌دهند که کلونیزاسیون، تهاجم و متعاقب آن کاهش پاسخ دستگاه ایمنی میزبان را سبب می-شوند. مواد و روش‌ها: در این مطالعه 300 نمونه ادرار بیماران دیابتی مشکوک به عفونت ادراری مراجعه کننده به آزمایشگاه‌های تشخیص طبی شهرستان شهرکرد جمع آوری شد. با استفاده از آزمون‌...

[ 7 ] - تشخیص عوامل باکتریایی مسبب عفونت ادراری و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی آن‌ها در بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس نوع 2 در شهر کرمانشاه

زمینه و هدف: دیابت از جمله شایع‌ترین ‌و مهم‌ترین بیماری‌های موجود در جهان می‌باشد و مبتلایان خود را در معرض خطر بالایی از نظر ابتلا به عفونت قرار می‌دهد. با توجه به شیوع بسیار زیاد دیابت در جوامع کنونی و خطرات ناشی از عفونت ادراری بررسی عوامل ایجاد کننده عفونت ادراری و راه صحیح درمان آن بشدت احساس می گردد. روش‌ بررسی: در این پژوهش با کشت ادرار 353 بیمار دیابتی و انجام تست های بیوشیمیایی بر روی...

[ 8 ] - ژنوتایپینگ جدایه های عفونت های بیمارستانی استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس با استفاده از روش ترادف یابی چند جایگاهی (MLST)

  سابقه و هدف: استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس یکی از اصلی ترین عوامل عفونت مجاری ادراری و دومین عامل عفونت های تنفسی در انسان است. این مطالعه با هدف ژنوتایپینگ جدایه های استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس جدا شده از عفونت های بیمارستانی و شناسایی کلون های ژنتیکی این باکتری با استفاده از روش ترادف یابی چند جایگاهی (MLST) انجام شد. مواد و روش ها: در...

[ 9 ] - بهینه سازی روش آنالیز واحدهای پشت سر هم تکرار شونده (VNTR ) در ماشین های ترموسایکلر کلاسیک به منظور تایپینگ مولکولی بورخولدریا مالئی

سابقه و هدف: بورخولدریا مالئی عامل مشمشه و یکی از قدیمی ترین بیماری های عفونی واگیردار و مشترک بین انسان و حیوان است که اغلب تک سمی ها (اسب، الاغ، قاطر و گورخر) را مبتلا می نماید. همگام با پیشرفت در مطالعه ژنوم  باکتری های بیماری زا در سال های اخیر، روش های مولکولی به منظور مطالعه مقایسه ای و اپیدمیولوژی بورخولدریا مالئی توسعه یافته اند. این مطالعه برای اولین بار با هد...

[ 10 ] - بررسی پلی مورفیسم ژن کواگولاز استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت های دستگاه تنفسی در شهرکرد

سابقه و هدف: عفونت دستگاه تنفسی یکی از شایع ترین بیماری های عفونی در جهان است که در اثر التهاب حاد دستگاه تنفس فوقانی توسط حمله باکتری هایی مانند استافیلوکوکوس اورئوس به این قسمت ایجاد می گردد. هدف از این مطالعه بررسی پلی مورفیسم ژن کواگولاز استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت های دستگاه تنفسی در شهرکرد می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی- توصیفی بر روی 200 نفر از افراد مشکوک به عفونت ه...

[ 11 ] - تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه

سابقه و هدف: استافیلوکوکوس اورئوس یکی از عوامل مهم در ایجاد عفونت های بیمارستانی و جامعه به شمار می رود. امروزه مقاومت به آنتی بیوتیک ها به دلیل مصرف بیش از حد در حال افزایش می باشد و این مساله موجب نگرانی در سرتاسر جهان شده است. مطالعه حاضر با هدف ردیابی ژن های کدکننده مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت های بالینی در انسان و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی ای...

[ 12 ] - مطالعه فراوانی و مقاومت دارویی باکتری لاکتوکوکوس گارویه در ماهیان قزل آلای رنگین کمان در استان چهارمحال و بختیاری

مقدمه: باکتری لاکتوکوکوس گارویه عامل بیماری لاکتوکوکوزیس در ماهی ‏است که قابلیت انتقال به انسان در صورت تماس یا مصرف ماهی آلوده را دارد. این عامل در سال‏های اخیر شیوع زیادی در مزارع پرورش ماهی داشته است ‏‏. مواد و روش‏‏‏ها: در این مطالعه، فراوانی و مقاومت دارویی لاکتوکوکوس گارویه در مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان استان چهارمحال و بختیاری بررسی شد‏. در مجموع 100 عدد ماهی از 33 مزرعه پرورش...

[ 13 ] - جداسازی و شناسایی ژن‏ها‏ی ‏مقاومت آنتی‏بیوتیکی در ایزوله‏ها‏ی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت‏ها‏ی دستگاه تنفسی در شهرستان شهرکرد

  مقدمه : استافیلوکوکوس اورئوس یکی ازعوامل اصلی بیماری‏زا‏‏ در انسان محسوب می‏‏‏شود که با درگیر کردن قسمت‏ها‏ی مختلف بدن از جمله دستگاه تنفس باعث صرف هزینه‏ها‏ی فراوان و طولانی شدن دوره درمان بیمار می‏‏‏شود. این مطالعه، با هدف جداسازی وبررسی الگوی مقاومت آنتی‏بیوتیکی در ایزوله‏ها‏ی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت‏ها‏ی فوقانی دستگاه تنفسی در شهرستان شهرکرد انجام شد ‏‏.   مواد و روش‏‏ها: ای...

[ 14 ] - شناسایی ژن‌های حدت در سروتیپ O:3 باکتری یرسینیا انتروکولیتیکا جدا شده از گوشت بوقلمون به روش PCR در شهرکرد

اامروزه روش های مبتنی بر PCR، به منظور تشخیص سویه‌های یرسینیا انتروکولیتیکا و بررسی ژن‌های حدت پلاسمیدی و کروموزومی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این روش قادر به ارائه یک توصیف سریع و قابل اطمینان است. در این مطالعه 300 نمونه گوشت بوقلمون به طور تصادفی از فروشگاه‌های عرضه کننده فراورده‌های گوشتی در شهرستان شهرکرد جمع آوری شد. نمونه‌ها با استفاده از آزمون PCR شناسایی شدند و سپس ردیابی ژن‌های حدت د...

[ 15 ] - Molecular detection of hepatitis delta virus in blood donors with RT-PCR

Abstract Background and Objective: Hepatitis delta virus is an imperfect virus with RNA and its activity depends on the presence of hepatitis B virus. This virus can lead to acute and chronic diseases in the liver. This study aimed to detect the hepatitis delta virus in blood donors with positive Hepatitis B Surface Antigens (HBsAg). Material and Methods: In this Study, 350 serum sa...

[ 16 ] - ردیابی ژن‌های مقاومت آنتی‌بیوتیکی در ایزوله‌های انتروکوکوس فکالیس جدا شده از گوشت قرمز در شهرستان شهرکرد

در دو دهه اخیر، انتروکوک­ها مقاومت گسترده­ای به تعدادی از آنتی‌بیوتیک‌ها کسب کرده­اند که این امر سبب پیچیدگی در درمان عفونت­های ناشی از این باکتری­ها گردیده است. از آن جایی که گوشت قرمز به‌عنوان یک ماده غذایی پر مصرف مورد استفاده در ایران است و به سهولت با این باکتری آلوده می­شود بر آن شدیم تا فراوانی ژن­های مقاومت آنتی­بیوتیکی درجدایه­های انتروکوکوس فکالیس جدا شده از گوشت قرم...

[ 17 ] - بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در گروه‌های فیلوژنتیک ایزوله‌های اشریشیا کلی عامل عفونت‌های ادراری در شهرستان شهرکرد

چکیده سابقه و هدف: امروزه باکتری اشریشیاکلی به عنوان غالب‌ترین عامل ایجاد کننده عفونت ادراری در 90-80 درصد از بیماران گزارش شده است. به طور معمول سویه‌های اشریشیاکلی در 4 گروه فیلوژنتیک A،B1 ،  B2و D تقسیم می‌شوند. مواد و روش‌ها: در این تحقیق 63 ایزوله اشریشیا کلی جدا شده از کشت ادرار بیماران مراجعه‌کننده به آزمایشگاه‌های تشخیص طبی شهرستان شهرکرد، پس از تشخیص قطعی در حضور پرایمر اختصاصی 16srRNA...

[ 18 ] - بررسی مولکولی عفونت همزمان به ویروس‌های HCV و HBV در مبتلایان به عفونت HIV در استان چهار محال و بختیاری

چکیده سابقه و هدف هپاتیت­های ویروسی B و C ، از مشکلات درمانی افراد مبتلا به عفونت HIV به ­شمار می­روند. اهمیت این عفونت‌ها در راه انتقال مشترک آن­ها است و نیز این که بیماری کبد در نتیجه عفونت با HCV و HBV و عفونت توأم با HIV می­تواند باعث مرگ شود. مواد و روش‌ها در یک مطالعه توصیفی ـ مقطعی در سال 1394 ، تعداد 31 نمونه سرم از افراد مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره بیماری­های رفتاری مرکز بهداشت استان ...

[ 19 ] - Antibiotic Resistance Patterns and Molecular Typing of Acinetobacter Baumannii Strains Isolated from Burn Patients in Iran

Background and Aims: Acinetobacter baumannii (A. baumannii) is an important multidrug-resistant opportunistic pathogen frequently causing various nosocomial infections and is a serious threat to burn patients. These infections are usually caused by the outbreak strains. The aim of this study was to show antibiotic resistance pattern and molecular typing of A. baumannii genes isolates collected ...

[ 20 ] - ژنوتایپینگ جدایه های عفونت های بیمارستانی استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس با استفاده از روش ترادف یابی چند جایگاهی (MLST)

  سابقه و هدف: استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس یکی از اصلی ترین عوامل عفونت مجاری ادراری و دومین عامل عفونت های تنفسی در انسان است. این مطالعه با هدف ژنوتایپینگ جدایه های استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس جدا شده از عفونت های بیمارستانی و شناسایی کلون های ژنتیکی این باکتری با استفاده از روش ترادف یابی چند جایگاهی (MLST) انجام شد. مواد و روش ها: در...

[ 21 ] - بهینه سازی روش آنالیز واحدهای پشت سر هم تکرار شونده (VNTR ) در ماشین های ترموسایکلر کلاسیک به منظور تایپینگ مولکولی بورخولدریا مالئی

سابقه و هدف: بورخولدریا مالئی عامل مشمشه و یکی از قدیمی ترین بیماری های عفونی واگیردار و مشترک بین انسان و حیوان است که اغلب تک سمی ها (اسب، الاغ، قاطر و گورخر) را مبتلا می نماید. همگام با پیشرفت در مطالعه ژنوم  باکتری های بیماری زا در سال های اخیر، روش های مولکولی به منظور مطالعه مقایسه ای و اپیدمیولوژی بورخولدریا مالئی توسعه یافته اند. این مطالعه برای اولین بار با هد...

[ 22 ] - بررسی پلی مورفیسم ژن کواگولاز استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت های دستگاه تنفسی در شهرکرد

سابقه و هدف: عفونت دستگاه تنفسی یکی از شایع ترین بیماری های عفونی در جهان است که در اثر التهاب حاد دستگاه تنفس فوقانی توسط حمله باکتری هایی مانند استافیلوکوکوس اورئوس به این قسمت ایجاد می گردد. هدف از این مطالعه بررسی پلی مورفیسم ژن کواگولاز استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت های دستگاه تنفسی در شهرکرد می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی- توصیفی بر روی 200 نفر از افراد مشکوک به عفونت ه...

[ 23 ] - تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه

سابقه و هدف: استافیلوکوکوس اورئوس یکی از عوامل مهم در ایجاد عفونت های بیمارستانی و جامعه به شمار می رود. امروزه مقاومت به آنتی بیوتیک ها به دلیل مصرف بیش از حد در حال افزایش می باشد و این مساله موجب نگرانی در سرتاسر جهان شده است. مطالعه حاضر با هدف ردیابی ژن های کدکننده مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت های بالینی در انسان و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی ای...

[ 24 ] - ردیابی ژن‌های مقاومت آنتی‌بیوتیکی در ایزوله‌های انتروکوکوس فکالیس جدا شده از گوشت قرمز در شهرستان شهرکرد

در دو دهه اخیر، انتروکوک­ها مقاومت گسترده­ای به تعدادی از آنتی‌بیوتیک‌ها کسب کرده­اند که این امر سبب پیچیدگی در درمان عفونت­های ناشی از این باکتری­ها گردیده است. از آن جایی که گوشت قرمز به‌عنوان یک ماده غذایی پر مصرف مورد استفاده در ایران است و به سهولت با این باکتری آلوده می­شود بر آن شدیم تا فراوانی ژن­های مقاومت آنتی­بیوتیکی درجدایه­های انتروکوکوس فکالیس جدا شده از گوشت قرم...

[ 25 ] - شناسایی ژن‌های حدت در سروتیپ O:3 باکتری یرسینیا انتروکولیتیکا جدا شده از گوشت بوقلمون به روش PCR در شهرکرد

اامروزه روش های مبتنی بر PCR، به منظور تشخیص سویه‌های یرسینیا انتروکولیتیکا و بررسی ژن‌های حدت پلاسمیدی و کروموزومی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این روش قادر به ارائه یک توصیف سریع و قابل اطمینان است. در این مطالعه 300 نمونه گوشت بوقلمون به طور تصادفی از فروشگاه‌های عرضه کننده فراورده‌های گوشتی در شهرستان شهرکرد جمع آوری شد. نمونه‌ها با استفاده از آزمون PCR شناسایی شدند و سپس ردیابی ژن‌های حدت د...

[ 26 ] - بررسی فراوانی انتروسین‌های تولید شده در ایزوله‌های انتروکوکوس فکالیس جدا شده از فراورده‌های شیر سنتی در شهرستان شهرکرد

باکتریوسین‌ها پروتئین‌های تولید شده توسط باکتری‌ها به خصوص باکتری‌های اسید لاکتیک هستند که خاصیت ضد میکروبی دارند و برای نگهداری غذا به کار می‌روند. در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به این باکتری‌ها در جهت بهره‌گیری از آن‌‌ها به عنوان نگه دارنده‌های مواد غذایی معطوف شده‌است.در این تحقیق تعداد 120 نمونه فراورده شیر سنتی مختلف، پس از جدا‌سازی باکتری و تشخیص قطعی در حضور پرایمرهای اختصاصی مربوط به ژن‌...

[ 27 ] - تایپینگ ایزوله‌های اسینتوباکتر‌بومانی جدا شده از گوشت خام دام و طیور به روش تایپینگ ترادف‌یابی چند‌جایگاهی (MLST)

سویه‌های اسینتوباکتر‌بومانی با مقاومت چند‌دارویی عمدتاً به عنوان پاتوژن‌های فرصت‌طلب در ایجاد عفونت‌های بیمارستانی و نیز به عنوان یک آلوده‌کننده در حال ظهور در مواد غذایی با منشاء دامی محسوب می‌شوند. مطالعه حاضر با هدف تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و ژنوتایپینگ ایزوله‌های این باکتری در گوشت خام دام و طیور انجام شد. 22 ایزوله جدا شده از انواع گوشت خام خوراکی با روش تایپینگ ترادف‌یابی چ...

[ 28 ] - The Protective Effect of Silymarin on Lipopolysaccharide-Induced Liver Toxicity in Male Wistar Rat

Background and Aims: Lipopolysaccharide (LPS) triggers production of reactive oxygen species and inflammatory cytokines. Nowadays Silybum marianum has been shown to treat liver and gall bladder disorders, especially to protect the liver against poisoning from various toxins. Therefore, we decided to evaluate the protective effect of silymarin on LPS-induced liver toxicity in male Wistar rat. M...

[ 29 ] - Molecular Investigation of Staphylococcal Cassette Chromosome mec (SCCmec) Elements Isolated from Intensive Care Unit

Background and Aims: Based on the results, Staphylococcus aureus is one of the serious infectious agents found in community and hospitals with remarkable potential for high morbidity and mortality around the globe. The present study was carried out for molecular investigation of methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains and Staphylococcal Chromosomal Cassette mec (SCCmec) phenotypes i...

[ 30 ] - دسته‌بندی ژنتیکی ایزوله‌های اشریشیاکلی O157:H7جدا شده از گوشت خام دام و طیور با روش RAPD-PCR

باکتری اشریشیاکلی O157:H7یکی از مهم­ترین سویه­های بیماری­زای روده­ای است که معمولا از طریق آب و غذای آلوده به انسان منتقل می­شود. این سویه عامل ایجاد کولیت خونریزی­دهنده، سندرم HUS، ترومبوتیک سیتوپنیک پورپورا و در مواردی مرگ است. مخزن اصلی این باکتری نشخوارکنندگان هستند. هدف از این پژوهش دسته­بندی ژنتیکی (ژنوتایپینگ) ایزوله­های این سویه جدا شده از گوشت خام دام و طیور با روش RAPD-PCR است. 344 نم...

[ 31 ] - Prevalence of Extended-Spectrum Beta-Lactamases Enzymes in Enterobacter Aerogenes Isolated from Urinary Tract Infections in Shahrekord City

Introduction: Enterobacteriaceae produce the Extended-Spectrum Beta-Lactamases which is considered as an important resistant mechanism of beta-lactam antibiotics. The resistance to beta-lactam antibiotics is the main problem in the bacterial infections therapy. The prevalence of these enzymes changes in different geographical areas and with time. The present study aims to explore the frequency ...