ناصر گنجی خرم دل

مدیرگروه مهندسی آب دانشگاه اراک

[ 1 ] - بهینه‌سازی شبکه پایش تراز آب زیرزمینی با استفاده از روش فرا کاوشی اجزای جمعی

با توجه به پیچیدگی‌های محیط آب زیرزمینی و هزینه‌های قابل‌توجه روش‌های مرسوم پایش، ابداع فن‌آوری‌های نو و بهره‌گیری از روش‌های پیشرفته در این امر، کمک شایانی در بهبود شناخت سامانه‌های آب زیرزمینی کرده است. روش‌های معمول مورد استفاده نیازمند فرایندهای تکراری هستند و در یک مسأله ترکیبی غیر‌خطی، قادر به اعمال جستجوی بهینه سراسری و آنالیز حساسیت تحت قیدهای مختلف نمی‌باشند. در این تحقیق از الگوریتم ب...

[ 2 ] - تخمین تبخیر و تعرق مرجع روزانه به کمک مدل درخت تصمیمM5 و شبکه عصبی مصنوعی

تعیین دقیق آب مصرفی گیاه باعث افزایش راندمان آبیاری و بهبود مدیریت آب در مزرعه را دنبال دارد. تبخیر و تعرق یک از اجزای اصلی چرخه­ی هیدرولوژی محسوب می­شود و برآورد دقیق آن در مدیریت منابع آب نقش اساسی دارد. در این تحقیق به ارزیابی مدل درختی  M5  و مدل شبکه­ی عصبی تحت شرایط مختلف حداقل داده­ی اقلیمی در یک منطقه­ی خشک سرد پرداخته شد. داده­های مورد استفاده در این تحقیق شامل دمای حداقل و حداکثر، رطو...

[ 3 ] - ارزیابی و آنالیز حساسیت روش‌های مختلف تخمین تبخیر و تعرق مرجع روزانه در یک اقلیم خشک سرد

برآورد دقیق تبخیر و تعرق مرجع از لحاظ دخالت متغیر­های متعدد و تأثیر متقابل آن­ها بسیار مشکل است. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی روش­های تجربی، رگرسیون چند متغیره و شبکه عصبی در یک منطقه خشک سرد مانند شهرکرد به منظور برآورد تبخیر و تعرق مرجع  روزانه می­باشد. داده­های مورد استفاده در این تحقیق دمای حداکثر و حداقل، میانگین رطوبت نسبی، سرعت باد در ارتفاع دو متری و ساعات آفتابی است. برای ارزیابی مدل...

[ 4 ] - شبیه‌سازی عملکرد گندم تحت مدیریت‌های مختلف آبیاری توسط مدل CropSyst در منطقه زرقان فارس

  چکیده آب منبعی محدود و در عین حال ضروری برای جوامع بشری و سیستم های اکولوژی وابسته به آن می­­باشد. با رشد جمعیت و توسعه اقتصادی در بسیاری از کشور­ها و مناطق جهان، این منبع با­ارزش به شکلی فزاینده رو­به کاهش است. در چنین شرایطی، نیاز به افزایش بهره­وری آب محصول است.جهت بهینه سازی عملیات مدیریتی در محیط های متغیر از مدل­های گیاهی استفاده می­شود. مدل بعنوان اب...

[ 5 ] - ارزیابی مدل‌های تجربی و هوشمند در تخمین تبخیر و تعرق مرجع در شرایط حداقل داده اقلیمی؛ مطالعه موردی شهر کرد

امروزه منابع آب به شدت تحت تاثیر چرخه­ی هیدرولوژیکی هستند و برآورد تبخیر و تعرق که جزء اصلی از چرخه­ی هیدرولوژیکی است، در مدیریت منابع آب نقش بسزایی دارد. این پدیده، غیرخطی و از این لحاظ که پارامترهای بسیاری در برآورد آن دخیل هستند، کاری بسیار مشکل است. روش­های زیادی برای برآورد تبخیر و تعرق وجود دارد که هر کدام با مشکلی مواجه می­باشند. بعضی از این روش­ها مثل لایسیمتر هزینه­بر و زمانبر می­باشند...

[ 6 ] - ارزیابی آسیب‌پذیری به آلودگی نیترات به آبخوان دشت الشتر با استفاده از مدل‌های دراستیک و سینتکس

حفاظت و جلوگیری از آلودگی منابع آبهای زیرزمینی یک امری ضروری است و در این پژوهش، جهت شناسایی نواحی آسیب پذیر آبخوان دشت الشتر در برابر آلودگی از دو روش دراستیک و سینتکس استفاده شد. در این پژوهش ابتدا نقشه حساسیت دشت برای هر یک از این مدل ها، در محیط GIS تهیه شد. ضریب همبستگی به روش پیرسون محاسبه شد و با مقایسه این ضریب و شاخص آسیب‌پذیری ذاتی مدل‌های مذکور، مدل دراستیک به علت داشتن ضریب همبستگی ...

[ 7 ] - Estimation of Reference Evapotranspiration Using Artificial Neural Network Models and the Hybrid Wavelet Neural Network

Estimation of evapotranspiration is essential for planning, designing and managing irrigation and drainage schemes, as well as water resources management. In this research, artificial neural networks, neural network wavelet model, multivariate regression and Hargreaves' empirical method were used to estimate reference evapotranspiration in order to determine the best model in terms of efficienc...

[ 8 ] - Using of Metaheuristic Water Cycle Algorithm in order to Determine Optimal Crop Cultivation across of Genetic Algorithm and linear programming (Case Study: Varamin Irrigation Network)

Due to water use increasing, attention to optimal water resources allocation is needed. In recent decades, the use of intelligent evolutionary methods for optimization of water allocation was focused more by researchers. The aim of this study is to development on water resources planning model that determined the proper cultivation, optimal exploitation of groundwater and surface water resource...

[ 9 ] - Estimating the Yield and Biomass of Maize during the Growing Season Using Satellite (Data) (A Case Study: Dasht-e-Farahan)

Nowadays, the satellite data and remote sensing technologies are widely known as efficient tools for the inspection, identification and management of land resources and precision agriculture in most countries. Satellite information could be used in supplying basic and updated information in the estimation of vegetation cover map, irrigated land area and some biological indices of the major agri...