غلامرضا خالقی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

[ 1 ] - ارزیابی کاربرد اسید سالیسیلیک و اسپرمیدین بر کاهش صدمات ناشی از تنش خشکی در نهال‌های یک‌ساله توت آمریکایی

خشکی یکی از مهمترین عوامل محیطی محدودکننده کشت گیاهان چوبی می‌باشد. ایران جزء مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می‌شود که کمبود آب، کاشت درختان و درختچه‌های زینتی را در آن محدود می‌سازد. به همین منظور، اثر محلول‌پاشی برگیاسید سالیسیلیک و یا اسپرمیدین (صفر، 100، 500 و 1000 میکرومولار) بر کاهش صدمات ناشی از تنش خشکی (عدم آبیاری) بر نهال‌های یک‌ساله توت آمریکایی به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً ...

[ 2 ] - Estimating the Yield and Biomass of Maize during the Growing Season Using Satellite (Data) (A Case Study: Dasht-e-Farahan)

Nowadays, the satellite data and remote sensing technologies are widely known as efficient tools for the inspection, identification and management of land resources and precision agriculture in most countries. Satellite information could be used in supplying basic and updated information in the estimation of vegetation cover map, irrigated land area and some biological indices of the major agri...