Hamed Zandi

University of Tehran & Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Iran

[ 1 ] - Investigating the relationship among complexity, range, and strength of grammatical knowledge of EFL students

Assessment  of  grammatical  knowledge  is  a  rather  neglected  area  of  research  in  the  field with  many  open  questions  (Purpura,  2004).  The  present  research  incorporates  recent proposals  about  the  nature  of  grammatical  development  to  create  a  framework  consisting of dimensions of complexity, range and strength, and studies which dimension(s) can best predict the stat...

[ 2 ] - رویکرد سامان‌مند کمّی در شناسایی کتاب‌های برتر روش پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی

با توجه به کاستی‌های رویکردهای سنتی در جست‌وجوی منابع پژوهش، ازجمله روشن‌نبودن سنجه‌های کیفیت و نیاز به مستندسازی پژوهش‌های حساس به معتبرترین آثار علمی، در سال‌های اخیر اهمیت اتخاذ رویکردی قابل دفاع افزایش ‌یافته است. در این نوشتار با اتخاذ رویکردی سامان‌مند و کمّی، پرارجاع‌ترین منابع روش‌شناسی پژوهش در علوم انسانی و علوم اجتماعی شناسایی می‌شود. در ابتدا با به‌کارگیری پرکاربردترین واژه‌های کلیدی...

[ 3 ] - مقایسة سؤال‌های چندگزینه‌ای و ترجمه‌ای از لحاظ پایایی و دشواری در آزمون دانش دستوری

به طور معمول از سؤال‌های چندگزینه‌ای برای سنجش دانش زبانی استفاده می‌شود. اما از آنجا که در رویکرد نظام‌مند طراحی سؤال، که جدیداً مطرح شده است (شین، 2012)، استفاده از صورت‌های متنوع برای طراحی سؤال مطلوب است، همچنین به دلیل اینکه تحقیقات بسیار اندکی در مورد امکان استفاده از سؤال‌های ترجمه‌ای برای تنوع بخشیدن به سؤال‌های آزمون وجود دارد، پژوهش حاضر با هدف مقایسة دو کمیت پایایی و دشواری در صورت سؤ...

نویسندگان همکار