نتایج جستجو برای: اعتبار تجاری

تعداد نتایج: 34228  

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2015
همایون مافی احمد محسن زاده

اعتبارات اسنادی به عنوان روش تسهیل پرداخت های بین المللی، تضمین و تعهد مشروط پرداخت بانک خریدار (بانک گشایندۀ اعتبار) به فروشنده (متقاضی اعتبار) است. از این حیث، اعتبارات اسنادی را می توان متداول ترین شیوۀ پرداخت قیمت کالاها در تجارت بین الملل تلقی کرد. شکل سنتی اعتبارات اسنادی، تجاری است که تعهد مالی ناشی از آن ریشه در اسنادی دارد که بیان کنندۀ انجام معامله به وسیلۀ ذی نفع است و به عنوان مکانی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1390

امروزه ارزشمندترین دارایی هر سازمان، مشتریان آن سازمان است؛ به طوریکه سودآوری هر سازمان به روابط بلند مدت آن سازمان با مشتریانش بستگی دارد. بنابراین بررسی رضایت و کیفیت خدمات به عنوان ابزارهای اصلی حفظ مشتری می باشد. این پژوهش که بر پایه مدل مفهومی سویینی و سوئیت (2008) قرار گرفته است، به بررسی روابط میان اعتبار نام تجاری (که با متغیرهایی چون قابلیت اعتماد و تخصص تعریف می شود) به عنوان متغیر مس...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1392

در این پژوهش ارتباط بین سطح اعتبار تجاری و محدودیتهای تامین مالی بر سیاست تقسیم سود مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور از اطلاعات185 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1385 تا 1390 استفاده شده است. عوامل بسیاری برسیاست تقسیم سود اثر گذارند که جهت انجام این تحقیق تاثیر دو متغیر اصلی اعم از سطح اعتبار تجاری و محدودیت های تامین مالی بر نسبت سود تقسیمی به کمک آزمون همبستگی پیرسون و...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان 1390

در دنیای به شدت رقابتی امروز بازاریابی، بکار گیری استراتژی های ساده و سنتی بازاریابی و ایجاد نام تجاری دیگر مفید واقع نمی شوند. شرکت ها و بنگاه های تجاری امروزه به دنبال استراتژی هایی هستند که هزینه های معرفی و عرضه محصولات یا خدمات جدید را به بازارهای موجود یا جدید کاهش دهد. استراتژی اتحاد نام تجاری که توجه مدیران بازاریابی و به خصوص مدیران نام تجاری را در سالهای اخیر به خود جلب کرده است، می ت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1386

امروزه مطمئن ترین و متداول ترین شیوه پرداخت درتجارت بین المللی ، پرداخت به روش اسنادی است که درآن هم مـنافع فـروشنـده وهم منافع خـریـدار تأمین می شـود . براین اساس ، خــریـدار با مراجعه بـه بانک کشـور خـود ، از بانک می خـواهـد که به میـزان قیمت کالای خریداری خــود از فـروشنده خارجی ، به نفع او گشایش اعتبار نماید تا پس از حمل و ارسال کالا و ارائه اسناد آن ، وجه اعتبار را دریافت نمای...

ژورنال: :دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت 2014
قدرت اله طالب نیا مریم مهدوی

هدف از این پژوهش بررسی اثر اعتبار تجاری و عمق مالی بر میزان نگهداشت وجه نقد می باشد و به عبارتی بررسی می شود که آیا میان نگهداری وجه نقد در شرکتهای دارای اعتباری تجاری خوب و ضعیف تفاوت معناداری وجود دارد وآیا میان نگهداری وجه نقد در شرکتهای با عمق مالی زیاد و کم تفاوت معناداری وجود دارد . این تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی است .قلمرو زمانی تحقیق سالهای 1385 الی 1390 می باشد. جامعه آماری این تحقی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389

نام تجاری نقشی کلیدی در شرکت های خدماتی بازی می کند زیرا نام و نشان تجاری قوی اعتماد مشتریان را در ارتباط با خرید محصولات ناملموس افزایش می دهد. نام و نشان تجاری، مشتریان را قادر می سازد تا بهتر بتوانند محصولات ناملموس را تجسم کرده و درک کنند. نام و نشان تجاری در مقایسه و ارزیابی اولیه خرید خدمات نقش مهمی را ایفا می کند. مدیریت و حفظ مشتری از اولویت های مهم مدیران در صنایع خدماتی به ویژه شرکت ...

ژورنال: :پژوهش های تجربی حسابداری 0
ناصر ایزدی نیا دانشیار حسابداری دانشگاه اصفهان مسعود طاهری دانشجو دکتری حسابداری دانشگاه اصفهان

اعتبار تجاری یکی از مهمترین منابع تامین مالی کوتاه مدت می باشد. عوامل گوناگونی بر میزان اعتبار تجاری تأثیرگذار است که از جمله مهمترین آنها کیفیت اطلاعات حسابداری می باشد. از این رو، بررسی در مورد رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و اعتبار تجاری ضروری به نظر می رسد. لذا در این پژوهش رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و اعتبار تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای مستقل این پژوهش عبارتند از: همو...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری 1392

در دنیای بازرگانی بین الملل کنونی، ابزارهای متنوعی برای پرداخت و تضمین معاملات وجود دارد. یکی از این ابزارهای جدید، اعتبار اسنادی تضمینی است که از نظر شکل با اعتبار اسنادی، و از لحاظ کارکرد با ضمانت نامه بانکی، مشابهت دارد. این اسناد همچنانکه برای تأمین مالی معاملات به کار می روند ایفای تعهدات را نیز تضمین می کنند. این ابزارها که اهمیت زیادی در حقوق بانکی دارند موجب تدوین مقررات بین المللی خاصی...

ژورنال: :پژوهش های حسابداری مالی 0
یحیی کامیابی استادیار حسابداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران رضا گرجیان مهلبانی کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

سیاست پولی، بخشی از سیاست های اقتصادی کشور را تشکیل می دهد که از طریق آن مقامات پولی کشور تلاش می کنند، در چارچوبی هماهنگ با سایر سیاست های اقتصادی، عرضۀ پول را به نحوی کنترل کنند که متناسب با اهداف کشور باشد. مطالعۀ حاضر به بررسی اثر سیاست پولی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و اعتبار تجاری طی سال های 1387 تا 1393 می پردازد. بدین منظور، نمونۀ آماری متشکل از 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید