× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای خودنگری

تعداد نتایج: 5  
پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391

the central purpose of this study was to conduct a case study about the role of self monitoring in teacher’s use of motivational strategies. furthermore it focused on how these strategies affected students’ motivational behavior. although many studies have been done to investigate teachers’ motivational strategies use (cheng & d?rnyei, 2007; d?rnyei & csizer, 1998; green, 2001, guilloteaux & d?...

ژورنال: تربیت اسلامی 2017

مقاله حاضر با استفاده از رویکرد تفسیری و روش‌شناسی نظریه داده بنیاد به بازسازی معنایی تحول معنوی براساس بیانات مقام معظم رهبری می‌پردازد. پرسش‌های تحقیق عبارتند از: چه مدل نظری تحول معنوی را از دیدگاه مقام معظم رهبری تبیین می‌کند؟ چه تغییراتی در جامعه ایران باید رخ دهد که تحول معنوی صورت گیرد؟ راهبردهای کنشی و پیامدهای آن چیست؟ یافته‌های به‌دست‌ آمده شامل چندین مقوله عمده به این شرح است: متعین‌...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392

این تحقیق سعی دارد تاثیر خودمدیریتی بر توانمندسازی کارکنان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. فرضیه اصلی مورد مطالعه عبارت است از: خودمدیریتی بر توانمندسازی کارکنان دانشگاه شاهرود تاثیر دارد. متغیر مستقل، خودمدیریتی است که مولفه های آن عبارتند از: تعیین تجسم عملکرد موفقیت آمیز، تعیین هدف شخصی، گفتگو با خود، خودتشویقی، خودتنبیهی، تمرکز بر پاداش های طبیعی، کمک به خویشتن، ارزیابی باورها و فرضیات، خود...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1391

هدف تحقیق حاضر بررسی نقش خودمدیریتی بر عملکرد کارکنان می باشد.این تحقیق بر آن است تا با استفاده از نه شاخص خودمدیریتی شامل؛تجسم عملکرد موفقیت آمیز،تعیین هدف شخصی،گفتگوباخود، خودتشویقی، خودتنبیهی، تمرکز بر پاداش طبیعی،کمک به خویشتن، ارزیابی باورها و فرضیات و خودنگری، رابطه خودمدیریتی را با عملکرد مورد بررسی قرار دهد. این مطالعه از نوع مطالعات همبستگی بوده و جامعه آماری را کارکنان سازمان محیط زی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

محمداقبال لاهوری مصلح اجتماعی، شاعر و یکی از برجسته ترین متفکران مسلمان قرن بیستم است. در این دوره ی ضعف و رکود ملل مشرق زمین و به ویژه مسلمانان، نوشته ها ی فلسفی و آثار منظوم او نقش بسزایی در تجدید حیات و تقویت روحیه ی ایشان داشته است. بدین منظور وی به طرح فلسفه ی خودی و بیخودی پرداخت که موضوع محوری اندیشه ی او در سراسر آثارش به ویژه مثنوی های اسرار خودی و رموز بیخودی را تشکیل می دهد. از دیدگا...