× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود
پژوهشگر :

رجبعلی رعیتی

بررسی ساختار تعامل بر فراگیری ادوات دستوری در گروههای دو نفره
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1388
    ام البنین زارع واستانی     رجبعلی رعیتی

تحقیقات متعددی در محیط زبان دوم (sl) صورت گرفته است که غالبا به تعاملی که در راستای بحث معانی صورت می گیرد و نیز عواملی که بر کلیت این روابط اثرگذارند متمرکزند. به نظر می رسد که این تحقیقات بر ان باورند که ساختار تمام گروهها که متکی بر نوع رابطه بین اعضا گروه است در تمام گروههای چند نفره و نیز گروه های دو نفره به یک شکل است و ساختار گروه بر نتیجه نهایی اثرگذار نیست. در واقع هدف این تحقیق ان است تا با برسی تعامل بین اعضای گروهای دونفره به ساختار روابط موجود بین این گروهها برسد. در ضمن نشان دادن اثر احتمالی ساختارها بر یادگیری افراد در دانشگاه مازندران ودر گروه دانشجویان زبان انگلیسی که در ترم اول واحد دستور و نگارش را دارند از اهداف دیگر این تحقیق است. در این تحقیق نیز تلاش بر ان است تا با در نظر داشتن دو فاکتور تساوی(equality) و دوطرفه بودن روابط(mutuality) ساختارهایی که در محیط تحقیق بروز خواهند کرد شناسایی شوند. بر اساس یافته های این تحقیق که در ان تاثیر ساختار تعامل بر فراگیری ادوات دستور بررسی شد نشان داده شد که ساختار همکاری (cooperative که در ان دونفر تلاش میکنند به یادگیری یکدیگر کمک کنند به همراه ساختار دیگری به نام خبره/مبتدی(expert/novice که در ان فرد خبره تمایل دارد فرد مبتدی را در یادگیری مشارکت دهد)ساختارهایی بودند که بیشترین تاثیر را بر فراگیری ادوات دستوری بر عهده داشتند.از جمله ساختارهای دیگری که بروز کرد ساختار غالب/غالب- - غالب/تابع و ساختار جدیدی به نام ساختار مختلط که در تحقیقات قبل به ان اشاره ای نشده بود.

رابطه بین شرایط برنامه ریزی (بدون برنامه ریزی، پیش برنامه ریزی و هم زمان برنامه ریزی) و دقت و پیچیدگی زبانی زبان آموزان ایرانی در تکالیف داستان نویسی و تصمیم گیری نوشتاری
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1388
    شهاب جوزانی     غلامرضا کیانی

محققین و پژوهشگران یادگیری زبان دوم مباحث زیادی در خصوص بکار گیری رویکرد تکلیف محور(task based) در آموزش زبان دوم مطرح کردند و این روش آموزش زبان بصورت گسترده در سراسر دنیا مورد توجه و تأکید قرار گرفت. این شیوه آموزشی که ریشه در اصول اساسی روش تدریس تعاملی زبان و نیز تحقیقات مربوط به فراگیری زبان دوم دارد، بعنوان جایگزینی برای شیوه های سنتی تدریس زبان دوم مطرح شده است. رویکرد تکلیف محور آموزش زبان رویکردی چند بعدی است که ابعاد مختلفی را شامل می شود. بررسی ابعاد ادراکی تکالیف (cognitive dimension) و انواع مختلف تکالیف یکی از مهم ترین ابعاد آموزش زبان تکلیف محور است. اسکهان(1998) بیان داشت که بعلت ظرفیت محدود پردازشی موجود در حافظه کوتاه مدت، زبان آموزان قادر به توجه هم زمان به معنا و ساختار نیستند و گرایش طبیعی آنها بسوی جنبه های معنی در تولید زبانی است. اسکهان، فوستر و بسیاری دیگر از محققین آموزش زبان دوم بر این باورند که یادگیری زبان بدون توجه به جنبه های ساختاری زبان در یک محیط معنی محور ، منجر به یادگیری تکامل یافته و متوازن نمیشود. لذا محققین آموزش زبان دوم این فرضیه را مطرح کرده اند که با استفاده از تکالیف متنوع و دادن زمان به زبان آموزان برای برنامه ریزی، عملکرد آنان در تولید زبانی بهبود یافته و جنبه های معنی و ساختاری زبان را مورد توجه هم زمان قرار دهند. تحقیق حاضر رابطه بین شرایط برنامه ریزی (بدون برنامه ریزی ، پیش برنامه ریزی و هم زمان برنامه ریزی) و دقت و پیچیدگی زبانی زبان آموزان ایرانی در تکالیف داستان نویسی و تصمیم گیری نوشتاری را مورد بررسی قرار داد. نود دانشجوی مترجمی زبان در این مطالعه شرکت داشته اند و چهار تکلیف( دو تکلیف داستان نویسی و دو تکلیف تصمیم گیری) را در سه گروه شرایط مختلف برنامه ریزی انجام داده اند. نتایج تحقیق نشان داد که فرصت برنامه ریزی هم زمان بهبود قابل توجه دقت زبانی زبان آموزان را در تکالیف داستان نویسی و تصمیم گیری بدنبال دارد. نتایج همچنین تأثیر فرصت پیش برنامه ریزی را بر پیچیدگی زبانی زبان آموزان در تکالیف داستان نویسی و یکی از تکالیف تصمیم گیری نشان داد. تحقیق حاضر نشان داد که تکالیف تصمیم گیری می توانند از انواع مختلفی از لحاظ پیچیدگی ادراکی (cognitive complexity) باشند و پیچیدگی زبانی زبان آموزان در تکالیف تصمیم گیری بسیار دشوار تنها با فراهم آوردن فرصت برنامه ریزی هم زمان بهبود قابل توجهی پیدا میکند. در نتیجه تحقیق حاضر نشان داد که با استفاده از تکالیف متنوع از لحاظ پیچیدگی ادراکی و فراهم آوردن شرایط برنامه ریزی ، تولید زبانی زبان آموزان به سمت و سویی متوازن سوق می یابد چرا که جنبه های معنی و ساختاری زبان مورد توجه کافی قرار میگیرند.

مقایسه ی دانش آموزشی معلمان زبان انگلیسی مبتدی و با تجربه
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1388
    سیما خلج     رجبعلی رعیتی

the present study set out (a) to examine the categories of pedagogical knowledge related to the act of teaching of novice and experienced teachers as gleaned from their verbal report of what they were thinking about while teaching and (b) to compare the categories of pedagogical knowledge of novice and experienced teachers. the aim of comparing these two groups of teachers was to see whether differences between them could be attributed to differences in their number of years of teaching experience. stimulated recall methodology was used to collect the data. the results of the study indicated that novice and experienced teachers were to the large extent similar to each other in term of major pk categories, however, there were differences both in the number and particularly the order of the thoughts experienced and novice teachers produced. experienced teachers produced an average of 1.7 pedagogical thought per minute, while their novice teacher counterparts produced 1.31 thoughts. the two categories; aid comprehension (ptus dealing with ways to help students’ memory and comprehension) and problem (ptus dealing with the difficulties or problems the teachers had or anticipated they would have with the lesson and the students) have been shown to be a significant area of difference, both at the category level and at the level of detailed ptus.

بررسی تاثیر مشاهده نادیده بر رفتار معلمین زبان در ارتباط با نحوه صحبت کلاسی آنها
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1389
    سعید ایوبی     رجبعلی رعیتی

مشاهده کلاسی به حالت سنتی آن به همراه مشکلاتی است. یکی از این مشکلات این است که معلم و دانش آموزان رفتار عادی روزانه خود را در مقابل مشاهده گر به نمایش نمی گذارند و این امر منجر به این می شود که مشاهده گر وقایع طبیعی کلاس را نمی بیند. برای رفع این مشکل تحقیق حاضر سعی بر این دارد تا حالت خاصی از مشاهده کلاسی را مورد بررسی قرار دهد که با نام مشاهده نادیده در ادبیات معرفی شده است. شیوه عمل این نوع از مشاهده بدین صورت می باشد که مشاهده گر وارد کلاس نمی شود، بلکه سعی دارد مشاهده کلاسی را به عهده خود معلم بگذارد و از طریق بحث هایی که مابین مشاهده گر و معلم قبل و بهد از تدریس وی صورت می گیرد، وی را در جهت درست تدریس و بهبود روش های تدریس کمک کند. تعداد 4 معلم زبان در این تحقیق شرکت داشتند که به صورت نادیده تدریس آنها در طول مدت یک ترم آموزشی مورد مشاهده قرار گرفت. در پایان تحقیق از هر معلم تعداد 8 مصاحبه که ضبط شده و نوشته شده بودند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این تحلیلات نشان دادند که دو نفر از این معلمان از این شیوه مشاهده در جهت بهبود شیوه تدریس استفاده کرده و دو معلم دیگر نشانه هایی از تاثیر این نوع مشاهده بر رفتارشان را بروز ندادند.

کاوشی در ایجاد تفکر انتقادی با استفاده از دیالوگ ژورنال بین معلمین یکی از موسسات زبان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1388
    شکوه صفوی بور     آذین رحیمی

دیالوگ ژورنال یکی از ارکان اساسی آموزش انتقادی است که به دانشجویان و معلمین فرصت تفکر و انـتقاد در آموزش و یادگیری را می دهد.این تحقیق کیفی با استفاده از یک متد تفسیری و طبیعی سعی بر این دارد تا نقش دیالوگ ژورنال در ایجاد و پیشرفت تفکر انتقادی در معلمین در امرآموزش و یادگیری را بررسی کتد. استفاده از دیالوگ ژورنال می تواند تاثیرات فراوانی در تدریس معلمین داشته باشد. هدف اصلی این پژوهش رسیدن به یک سری نتایج جامع در خصوص تاثیرات تفکر انتقادی و رابطه آن با پیشرفت معلمین با استفاده از دیالوگ ژورنال است. در این تحقیق بر روی 6 دیالوگ ژورنال معلمین یکی از موسسات زبان در تهران کار شد و تاثیر تفکر انتقادی بر روی پیشرفت معلمبن در طول 5 ماه بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داده است که نوشتن دیالوگ ژورنال می تواند تاثیرات مثبتی در پیشرفت معلمین داشته باشد الیته این پیشرفت در همه معلمین یکسان نیست. علاوه بر آن نشان داد که تفکر انتقادی به خودی خود صورت نمیگیرد و باید هدایت شود. این دیالوگ ژورنال ها تاثیرات فراوانی روی معلمین داشته است و از بین این نوشته ها موضوعات زیادی بدست آمد از قبیل خود ارزیابی ، مدیریت در کلاس و غیره. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که روند تفکر انتقادی برای همه معلمین یکسان نیست. بعضی از آنها موضوع را با بک مشکل شروع کردتد ، تفکر کردند و در نهایت اقداماتی انجام دادند. در بین معلمین بودند کسانی که هیج وقت به مرحله آخر جان دویی نرسیدند. آنها فقط مشکلات را مطرح کردند و هیچ وقت راه حلی برای آن ندادند .

: بررسی تاثیر خواندن آزاد بر تواننایی نوشتاری دانشجویان زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجه:تاثیر کار گروهی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1390
    راضیه احمدی خلیلی     فاطمه خونمری

این تحقیق هدف خود را بررسی تاثیر خواندن آزاد بر توانایی نوشتاری دانشجویان زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجه قرار داد. همینطورتاثیر اضافه کردن کار گروهی در برنامه خواندن آزاد برای بررسی تاثیرات احتمالی آن بر بهبود توانایی نوشتاری از دیگر اهداف تحقیق بود.تحقیق حاضر از دو گروه آزمایش بدون گروه کنترل استفاده کرده است.کل کاندیدا 35 دانشجوی رشته زبان و ادبیات انگلیسی بعنوان گروه خواندن آزاد و کار گروهی و 30 دانشجوی آموزش زبان انگلیسی بعنوان گروه خواندن آزاد که هردودر حال گذران واحد خواندن 2 در دانشگاه مازندران بودند.به همه دانشجویان در ابتدای برنامه تست درک مطلب برگرفته از تافل داده شد که 24 نفر طبق نمراتشان بعنوان جامعه آماری این تحقیق مشخص شدند. گروه خواندن آزاد و کار گروهی یک کتاب داستان طبقه بندی شده در هفته در خانه میخواندندوخلاصه کتاب یا موضوعی مرتبط با کتاب را در گروههای 5 یا 6 نفره بحث میکردند.اعضای گروه از سخنان یکدیگر شامل لغات جدید و ساختار زبانی یادداشت برداری میکردندوخلاصه کتاب را در خانه مینوشتند.گروه خواندن آزاد یک کتاب داستان طبقه بندی شده را در خانه خوانده و خلاصه کتاب را بدون هیچ کار گروهی در خانه مینوشتند. از هردوگروه خواسته شده بود که در مورد موضوع مشترک در ابتدا وانتهای برنامه بعنوان پیش آزمون و پس آزمون مقامه ای بنویسند.نوشته های آنان از چهارنقطه نظرتوشتاری بررسی شد.نتایج تی تست نشان داد که اضافه کردن کارگروهی به برنامه خواندن آزاد آنچنان تاثیری در بهبود جوانب نوشتاری بررسی شده نداشته است. مصاحبه دوستانه با گروه خواندن آزاد وکارگروهی نشان داد اکثر دانشجویان خواندن یک کتاب مشترک در گروه را ترجیح میدادند که این نکته با اصل خواندن آزاد مغایرت دارد.

بررسی تاثیر احساس خودکارآمدی معلمین زبان انگلیسی بر مهارت های آموزشی آنها در کلاس
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1390
    سارا حسن پور     رجبعلی رعیتی

teachers beliefs have usually been left unattended in the realm of educational research in iranian context. one of those beliefs which seems to impact teachers performance in the classroom is their sense of self-efficacy, which refers to teachers belief in their ability to enhance student achievement and in bringing about positive learning outcomes. the present study aimed to investigate the probable effects of teachers efficacy beliefs on their instructional skills. fifty senior ma students and ma graduates in tefl from mazandaran university filled in a teacher efficacy scale (tes) questionnaire. after analyzing the tes, six teachers, three with the high and three with the lowest self-efficacy scores were selected for classroom observation. their classes were observed, audio-taped, transcribed, and analyzed both quantitatively and qualitatively to investigate their questioning patterns and their tendency to have group work in class. the results indicated that the high-efficacy group outperformed the low-efficacy group in terms of providing opportunities for students’ involvement in class activities to promote l2 learning. this implies that in teacher preparation courses, the teacher educators are not just to help teachers to gain the knowledge necessary for language teaching; they are to attend to the affective aspects of teacher preparation as well by, for instance, learning about and improving the teachers’ self-efficacy, wherever needed, for better performance

an investigation of the impact of self monitoring on langauge teachers motivational practice and its effect on learners motivation
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391
    منصور کوهساریان     رجبعلی رعیتی

the central purpose of this study was to conduct a case study about the role of self monitoring in teacher’s use of motivational strategies. furthermore it focused on how these strategies affected students’ motivational behavior. although many studies have been done to investigate teachers’ motivational strategies use (cheng & d?rnyei, 2007; d?rnyei & csizer, 1998; green, 2001, guilloteaux & d?rnyei, 2008; papi & abdollahzadeh, 2011) and its influence on student achievement (bernaus & gardner, 2008), to my little knowledge, none of these studies were longitudinal. besides, few studies (e.g. guilloteaux & d?rnyei, 2008; papi & abdollahzaedh, 2011) have examined its impacts based on the actual records of participants’ behavior. this study, first, explored the effects of teacher’s self monitoring on his motivational practice in the course of time. second, it intended to examine to what extent changes, in teacher’s motivational strategies affected his students’ motivated learning behavior. both qualitative and quantitative methods were conducted. the participants in this research were one teacher, (who was also the researcher), and ten male students learning english in a language institute in azadshahr, iran. data was collected by means of teacher’s journal writings, a classroom observation scheme called molt (motivational orientation of language teachers), and a standard questionnaire. the results indicated that engaging in video self-observation seemed to contribute to more detailed and higher levels of self-reflection, resulting in a teacher’s use of motivational strategies. the use of such strategies also entailed a higher rate of students’ motivated behavior. implications regarding teacher’s self-reflection, and also motivational strategies along with suggestions for further research were discussed.

انواع و تعداد دستگاههای منسجم و خطاهای انسجام در نوشتار دانشجویان ایرانی در سطوح مختلف مهارت زبانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391
    سید احسان هاشمی کوچکسرایی     فاطمه خونمری

نوشتن یکی از مهارت های زبانی تولیدی است که از طریق آن مفاهیم و ایده ها بیان می شوند.مفهوم انسجام مشکل بسیاری از معلمان زبان انگلیسی بوده است که سعی در آموزش نوشتن انگلیسی به دانش آموزان خود دارند. در حالی که برخی از محققان بر این باورند که انسجام از طریق حضور دستگاه های منسجم به دست می آید، برخی دیگر بر این باورند که این همیشه صدق نمی کند. بنابراین، به منظور ارائه تصویر بهتری از این موضوع،این مطالعه سعی دارد رابطه بین تعداد دستگاه های منسجم و مشکلات / خطاهای انسجام را در سطوح مختلف مهارت زبانی بررسی کند. برای این کار، نمونه های نوشتار 100 دانشجوی ایرانی از دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر، و نیز دانشگاه مازندران جمع آوری شد و از نظر دستگاه های منسجم با توجه به طبقه بندی ارائه شده توسط هالیدی و حسن (1976) مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، برای ارزیابی انسجام، از اصول گرایس (1975) و نیز قضاوت دو نفر ارزیاب استفاده شد. از آنجا که بسیاری از دانشجویان در این مطالعه برای استفاده از دستگاه های منسجم به طور دقیق و به درستی مشکل داشتند، لازم به نظر می رسد برای تدریس انسجام و دستگاه های منسجم به صراحت عمل شود.

بررسی ویِژگیهای مدرسان زبان انگلیسی بهبود پذیر در مدارس دولتی شهرستان شاهرود
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391
    یحیی رحمانی     رجبعلی رعیتی

مطالعات انجام شده در زمینه خستگی روانی معلمان همواره برجنبه منفی این پدیده متمرکز بوده است : عواملی که می تواند به خستگی روانی معلمان بیانجامد. اما تحقیق پیش رو به جنبه مثبت این پدیده می پردازد که همانا بررسی عواملی است که دربرابر ناملایمات به کمک معلمین آمده وآنان را در این حرفه نگاه می دارد. این تحقیق به دنبال پی بردن به عوامل فردی و محیطی است که به معلمان امکان ایستادگی در برابرمشکلات را می دهد. به منظور شناسایی معلمانی که دچار خستگی روانی نشده اند پرشسنامه خستگی مسلاچ (mbi ) در میان 89 دبیر زبان که در مدارس راهنمایی و دبیرستان شهرستان شاهرود مشغول به کار بودند توزیع شد. طبق نتایج به دست آمده 13 نفر از این افراد دچار خستگی روانی نشده بودند. یکی از پاسخ دهنده ها تصمیم گرفت در مرحله بعدی تحقیق، مصاحبه، شرکت نکند. در گام بعد، به منظور دستیابی به ویژگی های فردی مثبتی که به این گروه از معلمان کمک می کرد تا با انرژی به کار خویش ادامه دهند از تکنیک مصاحبه استفاده شد. جهت تحلیل داده های به دست آمده محقق از تکنیک تحلیل محتوا بهره برد. یافته های تحقیق حاضر حاکی از آن است که محیط تدریس معلمان به شدت نامساعد بوده و سبب می شود معلمان برای جبران عدم حمایت محیطی کافی به ویژگیهای فردی خود روی بیاورند. این ویژگیها شامل اخلاقیات و انگیزش درونی است که به خصیصه مثبت دیگری می انجامد: رشد حرفه ای که به نوبه خود یادگیری مستمر، یادگیری از تجارب شخصی تدریس، ودنبال کردن اهداف حرفه ای را شامل می شود. از آنجا که این ویژگیها ذاتی هستند باید به هنگام جذب معلمان جدید مدنظر قرار داده شوند. به علاوه نتایج به دست آمده نشان داد که بهبود پذیری بیش از آن که نتیجه مستقیم یک یا دو عامل باشد مفهومی نسبی است که از تعامل میان عوامل فردی حاصل میشود. نتایج به دست آمده می تواند درزمینه تربیت معلمانی با بهبود پذیری بیشتر و نیز به کارگیری معلمانی با ویژگیهای فردی مساعدتر مفید واقع شود. در این صورت معلمان در برابر شرایط نامساعد انگیزه خود را از دست نداده و تسلیم نمی شوند

نقش آموزش استراتژی های خواندن در انگیزه و اعتماد به نفس زبان آموزان ایران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
    مریم سادات احمدی     فاطمه خونمری

در پژوهش حاضر، نقش آموزش استراتژی های مختلف در اعتماد به نقس و انگیزه زبان آموزان ایرانی با سطح مقدماتی و پس از آن توانایی خواندن آنها مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها از یک آزمون خواندن و درک مفاهیم و دو پرسشنامه استفاده شد. 75 زبان آموز مرد و زن که رشته ی آنها غیر زبان انگلیسی بود، بر اساس آزمون بسندگی انتخاب شدند. 25 زبان آموز در گروه تجربی اول، استراتژی های خواندن و درک مفاهیم را به مدت 10 جلسه آموزش دیدند. به 25 زبان آموز دیگر در گروه تجربی دوم، استراتژی های فراشناختی آموزش داده شد و گروه کنترل هیچ آموزشی در زمینه ی استفاده از استراتژی های خواندن دریافت نکرد یعنی متون بدون اشاره به هیچ یک از استراتژی های خواندن و فقط با تمرکز بر نتیجه خواندن در کلاس استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که آموزش استراتژی ها تـأثیر مثبتی روی جنبه های عاطفی زبان آموزان و هم چنین توانایی خواندن آنها دارد. مقدار افزایش اعتماد به نقس و انگیزه در دو گروه تجربی یکسان بود. در رابطه با توانایی خواندن، گروهی که استراتژی های فراشناختی را آموخته بودند نسبت به گروه دیگر، با اختلافی جزیی عملکرد بهتری داشتند. نتایج این پژوهش بر اهمیت وارد کردن استراتژی های خواندن و درک مفاهیم و استراتژی های فراشناختی در کلاس های خواندن به منظور ارتقای جنبه های عاطفی زبان آموزان و هم چنین توانایی خواندن آنها تأکید می کند. در آموزش مهارت خواندن، در نظر گرقتن این متغیرها منجر به عملکرد بهتری در خواندن و درک مفاهیم می شود. کلمات کلیدی: استراتژی های خواندن و درک مفاهیم، استراتژی های فراشناختی، انگیزه، اعتماد به نقس

تاثیر رونویسی از خود و کمک چارچوبی بر روی بیان شفاهی یادگیرندگان زبان انگلیسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1392
    معصومه ولی پور پرکوهی     شیرین آبادیخواه

تحقیق جاری، تلاشی است که در جهت بررسی تأثیر رونویسی از خود و کمک چارچوبی دو نفره در ویرایش نسخه ی خود رونویسی شده ی بیان شفاهی بر روی عملکرد شفاهی بعدی یادگیرندگان از لحاظ دقت انجام شده است. علاوه بر این، این تحقیق با هدف بررسی تأثیر کمک چارچوبی فرد ماهر بر روی درونی سازی ویژگی های زبانی یادگیرنده ی تازه کار و توجه آنها به شکافهای بیان شفاهی خود نیز صورت گرفته است. سه کلاس از دانش آموزان سطح مقدماتی و یک کلاس از دانش آموزان سطح پیشرفته انتخاب شده است. دانش آموزان سطح مقدماتی سه گروه یادگیرندگان را تشکیل داده اند. دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل. و دانش آموزان سطح پیشرفته به عنوان دانش آموزان ماهر در نظر گرفته شده اند. یک تمرین توصیف تصویر بر اساس دو مجموعه تصویر به تمام شرکت کنندگان تازه کار به عنوان پیش آزمون داده شده است. ارائه ی شفاهی شرکت کنندگان در تمام مراحل تحقیق همزمان ضبط صوتی شده است. در طی جلسات درمانی، از گروههای آزمایشی درخواست شده است تا دو مجموعه ی دیگر از تصاویر را توصیف کنند. بعد از گوش کردن و نوشتن تولیدات خود، آنها نوشته های خود را ویرایش و اشتباهات خود را اصلاح کردند. در مرحله ی بعدی ( در فاصله ی زمانی حدود حدود 2 هفته) شرکت کنندگان یکی از گروههای آزمایشی به صورت تصادفی با شرکت کنندگان ماهر مشخص شده اند تا بطور مشترک بر روی نوشته ها کار کنند. بنابراین، دانش آموزان ماهر به یادگیرندگان کمک کردند تا اشتباهات خود را مشخص کنند و آنها را راهنمایی کردند تا خودشان اشتباهات را تصحیح کنند. پس از آن، دو هفته ی بعد، تمام شرکت کنندگان مقدماتی ( تازه کار) که شامل گروه کنترل نیز می شود همان تمرین توصیف تصویر که در جلسه ی پیش آزمون به آنها داده شده بود را به عنوان پس آزمون انجام دادند. بنابراین شرکت کنندگان گروه کنترل فقط در جلسات پیش آزمون و پس آزمون شرکت کردند. پس از انجام آنالیز جفتی نمونه ها، عملکرد شرکت کنندگان در جلسات پیش آزمون و پس آزمون از لحاظ دقت در 5 ویژگی زبانی شکل فعل، حرف اضافه، ضمیر، مطابقت فاعل وفعل، لغت و عبارتهای بی اشتباه آنالیز شده است. آنالیز نشان داده است که کمک چارچوبی فرد ماهر تأثیر بسزایی بر یکی از ویژگی های زبانی ( حرف اضافه ) و عبارتهای بی اشتباه داشته است. در ارتباط با گروه رونویسی از خود کننده، کشف شده است که رونویسی از خود اثر مثبتی بر دقت تولید حروف اضافه و کل عبارتهای بی اشتباه آنها داشته است. پس از آنالیز داده هایی که از گروه کنترل در پس آزمون و پیش آزمون بدست آمده است، هیچ تغییر خاصی مشاهده نشده است. در ارتباط با اصول کمک چارچوبی که توسط ون لیر 1994 تنظیم شده است، بعضی از ویژگی های کمک چارچوبی در تعامل افراد ماهر و یادگیرندگان تازه کار در طول جلسات چارچوبی مشاهده شده است. مکرر ترین ویژگی هایی که در داده ها مشاهده شده است تداوم، بین الاذهانی، تحویل و جریان بودند. اما مشاهدات کمتری از احتمال، و هیچ مشاهده ای از حمایت متنی در تعامل یافت نشده است. همچنین کشف شده است که کمک چارچوبی می تواند به عنوان یک تکنیک موثر یادگیرندگان را برآن دارد تا به شکافهای زبانی خود توجه کنند و آنها را متعاقبا پر کنند که ممکن است به درونی سازی اطلاعات جدید توسط یادگیرندگان تازه کار میشود.

بررسی تاثیر خواندن آزاد داستان های ادبی به همراه یادداشت نگاری بروی مهارت های تفکر انتقادی دانش جویان سال اول زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه مازندران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
    معصومه فرزانگان     فاطمه خونمری

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر خواندن آزاد ادبیات محور به همراه یادداشت نگاری بروی مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان سال اول زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه مازندران بوده است. این مطالعه از دو گروه تجربی به نام های گروه تجربی با یادداشت نگاری و گروه تجربی بدون یادداشت نگاری تشکیل شده بود که خواندن آزاد، تنها درگروه تجربی اول، به همراه یادداشت نگاری انجام می گرفت.. اگرچه پیشرفتی در آخرین یادداشت های دو گروه مشاهده شد اما این پیشرفت به اندازه ای معنادار نبود که بتوان نتیجه گرفت خواندن آزاد به همراه یادداشت نگاری تاثیرچشم گیری بروی مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان داشته است.

بررسی تاثیر کوتاه مدت و بلندمدت بازیهای زبانی بر یادگیری واژگان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1387
    فخرالسادات رضایی کلاگر     رجبعلی رعیتی

چکیده ندارد.

استراتژی های فراشناختی یادگیری لغت در مطالعه زبان انگلیسی بعنوان زبان بیگانه
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1387
    آزاده غلامی نیا طبری     باقر یعقوبی

چکیده ندارد.

تحلیل ژانر بخش بیان مساله ی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری آموزش زبان انگلیسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1387
    حسین علی منظوری بنجار     باقر یعقوبی

چکیده ندارد.

کاوشی در ایجاد تفکر انتقادی با استفاده از دیالوگ ژورنال بین معلمین یکی از موسسات زبان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1388
    شکوه صفوی پور     آذین رحیمی

چکیده ندارد.

محدودیت های محیطی آموزش زبان انگلیسی در دبیرستان های ایران (استان مازندران)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1387
    بیژن حکمت شعار طبری     رجبعلی رعیتی

چکیده ندارد.