× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای زاگرس

تعداد نتایج: 3583  

هویت مکانی مفهومی است که در تحلیل رفتارها و سازمندی‌های اجتماعی کم‌کم جایگاه خاصی پیدا کرده است و رمزگشای بسیاری از پدیده‌های جغرافیایی به شمار می‌آید. همواره این پرسش برای پژوهشگران مطرح بوده که چه عامل یا عواملی سبب تبلور مدنیت‌های بشری در شکل‌ها و الگوهای متفاوت شده است. آیا رودخانه‌ها می‌توانند چنین ویژگی را به وجود آورند و اگر چنین است چرا در طول رودخانه‌هایی که گاه چند صد کیلومتر طول دارن...

ناحیه‌بندی توسط عناصر و عوامل اقلیمی  یکی از مهمترین موضوعاتی است که به دلایل گوناگون از جمله اهمیت آن در کشاورزی و معماری یک منطقه مورد توجه می‌باشد. اقلیم هر منطقه نتیجه‌ی عملکرد عناصر و عواملی است که در محیط حاکم هستند. در این مقاله ناحیه‌بندی بر اساس میانگین ماهانه دما و بارش در 16ایستگاه سینوپتیک منطقه زاگرس که دارای کامل‌ترین آمار از بدو تأسیس تا سال2005 بودند با استفاده از 4 روش تحلیل مؤ...

ژورنال: محیط شناسی 1974
دکتر محمد جواد میمندی نژاد,

پوشش گیاهی زاگرس مانند هر پوشش گیاهی دیگری از جامعه های زیستی تشکیل شده است وهر جامعه زیستی دستخوش پدیده عام دگرگونی تکاملی قرار می گیرد و در زبان فارسی می توان آنرا تحت عنوان «دگرگونی جامعه زیستی بر اثر جای گزینی مراحل جامعه»نامید. علاوه بر این پدیده ‘ پوشش گیاهی زاگرس در بیست هزار ساله اخیر دستخوش دگرگونی هایی بر اث رتغییر اقلیم بوده است وخلاف آنچه به صورت خبرهای مطبوعاتی گاه گاهی می نویسندک...

امیری بختیار, حسن, نورایی نژاد, خیرالله,

ژورنال: علوم زمین 2013
شهریار صادقی, علی یساقی, محمد فتح الهی,

در این نوشتار ارتباط ساختاری دو سیمای ساختاری مهم زمین‎درز زاگرس یعنی گسل اصلی جوان زاگرس (MRF) و گسل وارون اصلی زاگرس (MZRF) در کردستان مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی این ارتباط به حل مسائل مرتبط با زمین‎درز زاگرس همچون تکامل ساختاری و لرزه‏زمین‏ساخت آن کمک می‏کند. بر پایه این بررسی، در حدود عرض جغرافیایی  ̊36، قطعه سردشت گسل اصلی جوان زاگرس به گسل و...

ژورنال: علوم زمین 2010
ثریا کشاورزی دانا, مهران آرین,

تاقدیس بنه‌‌کوه با درازای 4 و 25 کیلومتر و پهنای 7 تا 17 کیلومتر و راستای چیره شمال باختری- جنوب خاوری، یکی از تاقدیس‌های واقع در منطقه فارس ساحلی (کمربند چین‌خورده ساده زاگرس) می‌باشد. سازند گچساران، هسته در حال فرسایش این تاقدیس را تشکیل داده است. در این مقاله، عناصر سبک چین آشکار شده و سازوکار چین‌خوردگی از نوع جدایشی نامتقارن برروی سازند هرمز تشخیص داده شد. با توجه به شباهت تاقدیس بنه‌کوه  ...

ژورنال: فیزیک زمین و فضا 2015
حبیبب رحیمی, محمدرضا نجف تومرایی, مهدی رضاپور,

دامنه امواج لرزه‌‌‌ای به دو علت‌‌ غیرکشسان بودن زمین و گسترش هندسی با افزایش فاصله کاهش می‌‌یابد.‌ در چند دهه گذشته تعیین روابط کاهندگی برای یک ناحیه، به‌‌منظور اجرای بررسی‌های تحلیل خطر زلزله، همواره مورد توجه بوده است. در این تحقیق به‌منظور برآورد رابطه کاهندگی در پهنه زاگرس ،‌ حدود 998 زلزله رویداده با حدود 10000 نگاشت در این ناحیه با بزرگی بین 2 تا 7 طی سال‌های 2006 تا 2013 که با دستگاه‌‌ها...

در این پژوهش برای شناخت تأثیر رشته‏کوه زاگرس در تغییرات چرخند‏هایی که از غرب وارد ایران می‏شوند از رویکرد محیطی به گردشی استفاده شد. بدین منظور، داده‏های سیزده ایستگاه سینوپتیک غرب ایران و داده‏های ساعتی ERA-Interim با تفکیک مکانی 125/0×125/0 درجه، طی سال‏های 1984ـ 2013 دریافت شد. با این رویکرد، 203 روز بارش فراگیر شناسایی شد. با اعمال تکنیک تحلیل عاملی بر روی داده‏های تراز دریای متناظر با این ...

امیری بختیار, حسن, نورایی نژاد, خیرالله ,