نتایج جستجو برای ناحیه بندی

تعداد نتایج: 79793  

ناحیه‌بندی توسط عناصر و عوامل اقلیمی  یکی از مهمترین موضوعاتی است که به دلایل گوناگون از جمله اهمیت آن در کشاورزی و معماری یک منطقه مورد توجه می‌باشد. اقلیم هر منطقه نتیجه‌ی عملکرد عناصر و عواملی است که در محیط حاکم هستند. در این مقاله ناحیه‌بندی بر اساس میانگین ماهانه دما و بارش در 16ایستگاه سینوپتیک منطقه زاگرس که دارای کامل‌ترین آمار از بدو تأسیس تا سال2005 بودند با استفاده از 4 روش تحلیل مؤ...

      روش­های نوین ناحیه­بندی فضاهای جغرافیایی با هدف شفاف­سازی زوایای پنهان در برنامه­ریزی توسعه ناحیه­ای صورت گرفت. تحلیل فضایی با  لحاظ  دیدگاه غالب مطالعات ناحیه­ای در همگونی، فشردگی و برابری درونی و تمایز برون ناحیه­ای امکان­پذیر می­شود. به طور معمول ناحیه بندی به واسطه شاخص­های متعدد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی صورت گرفته است. اما در این مقاله  عوامل ارزشی و  هنجاری برای تعیین درجه توسعه یافت...

دکتر حسن حیدری,

مقادیرکواریانس بارش ماهانه در 26 ایستگاه هواشناسی در شمالغرب کشور با طول دورة آماری چهارده ساله مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس مقادیر کواریانس با روش تحلیل مؤلّفه های اصلی2 و تجزیة خوشه ای3 مورد بررسی قرار گرفت.روش تحلیل مؤلّفه های اصلی، سه مؤلّفه را به ترتیب: بارش فصل خشک،تراکم اصلی فصول بارش،افت محلّی بارش مشخّص نمود که این سه مؤلّفه و تغییر پذیری فضایی4 آنها تفسیر گردید. تجزیة خوشه ای امتیازات...

حسن حیدری, رشید سعید آبادی,

با استفاده از مقادیرمیانگین حداقل دما و میانگین سرعت باد ماهانه در 32 ایستگاه هواشناسی در شمال غرب و غرب کشور با دوره آماری 15 ساله، مقدار دمای ناشی از سوز باد از نوامبر تا آوریل محاسبه شد. پس از استخراج نتایج، نقشه پراکندگی برای هر ماه ترسیم گردید. سپس با استفاده از تحلیل خوشه ای و به کمک تکنیک گروه بندی فاصله ای، نواحی سوزباد مشخص شدن. کلیدواژه‌ها : سوزباد، ناحیه بندی، تحلیل خوشه ای، غرب و ش...

بارش از متغیرترین عناصر اقلیمی است که تغییرات آن پیامدهای محیطی و اقلیمی دارد. هدف از این پژوهش شناسایی نواحی اقلیمی از نظر توالی روز بارشی و بررسی ویژگی یکنواختی بارش است. برای تحقق اهداف از روش تحلیل خوشه‏ای برای ناحیه‏بندی اقلیمی و به منظور بررسی پراکندگی مکانی و زمانی بارش از آمارة ضریب تغییرات و یکنواختی (H) در سه بازة زمانی (ده سال اول، دوم، و سوم) سالانه و فصلی برای شناخت جزئیات تغییرات ...

ژورنال: جغرافیای طبیعی 2015
مجید رضایی بنفشه, یوسف کاکاوند,

استفاده از روشهای آماری پیشرفته نظیر تحلیلهای آماری چند متغییره یکی از روشها برای تفکیک نواحی از هم میباشد. در مطالعه حاضر بر اساس روشهای تحلیل خوشهای سلسله مراتبی و مقایسه روشهای مختلف آن، دادههای سالانه و ماهانه 9 ایستگاه به مدت 01 سال ) 0739 تا 0711 ( از اداره کل هواشناسی استان لرستان اخذ و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است. هدف از این مطالعه علاوه بر نشان دادن چگونگی انجام مراحل تحلیل خ...

مظاهری, سید احمد,

oeeuring in the Sangan arca was fonned within two different rock groups· graitoids and skarns. Based on the new amphibole classification and nomenclature, the general fonnula of amphibols IS (AB2C,T,O"OH),. Amphibole of granitoids is a ferroedenite in which Si = 6.87 - 7.75, CaR> 1.5, (Na+K)A > 0.5 and Ti < 0.5. Skarn amphiboles are mostly developed within amphibole skarns and gamet-pyr...

ژورنال: :فصلنامه علمی- پژوهشی اطلاعات جغرافیایی « سپهر» 2014
الهام قاسمی فر, سمیه ناصرپور,

ناحیه بندی توسط عناصر و عوامل اقلیمی  یکی از مهمترین موضوعاتی است که به دلایل گوناگون از جمله اهمیت آن در کشاورزی و معماری یک منطقه مورد توجه می باشد. اقلیم هر منطقه نتیجه ی عملکرد عناصر و عواملی است که در محیط حاکم هستند. در این مقاله ناحیه بندی بر اساس میانگین ماهانه دما و بارش در 16ایستگاه سینوپتیک منطقه زاگرس که دارای کامل ترین آمار از بدو تأسیس تا سال2005 بودند با استفاده از 4 روش تحلیل مؤ...

ژورنال: :پژوهشهای جغرافیای انسانی 2015
حسنعلی فرجی سبکبار, علیرضا رحمتی, اسماعیل تازیک, عبداله خرم بخت, محسن احدنژاد روشتی,

دو مسئلۀ اساسی در منطقه بندی شهرها مطرح است. به­دلیل پیچیدگی های محیط های شهری، روش های مرسوم راهگشای این مسائل نیستند؛ بنابراین، در پژوهش حاضر، با استفاده از الگوریتم azp به ارائۀ راهکاری برای این مسائل و پیاده سازی آن در یک منطقة شهری (زنجان) پرداخته می­شود. روش های خوشه بندی فضایی (مانند azp) در سال های طولانی توسعه یافته اند و با ترکیب و معاوضة واحدهای پایۀ فضایی (مانند محله­های شهری، همسای...

2016

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید