× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای نانوگرافیت

تعداد نتایج: 5  
بهروز شاه بهرامی, مونا میرزابابایی, ناصر احسانی,

درصدهای حجمی مختلفی از کاربید وانادیوم ( صفر تا 20% حجمی) به کامپوزیت های کاربید تانتالوم- نانو گرافیت در روش زینتر بدون فشار و در دماهای C˚2200 و C˚2300 افزوده شد. خواص فیزیکی و مکانیکی نظیر چگالی، مدول الاستیسیته، سختی و نیز ریزساختار آنها مورد بررسی قرار ‌گرفت. نتایج حاصل، افزایش قابل توجهی در چگالی ، مدول الاستیسیته و سختی نشان داد، به طوریکه چگالی نسبی از مقدار 79% برای نمونه حاوی 10% حجمی...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم 1390

یک روش برای پیوندزنی سطحی پلیمر که شامل یک منومر عاملی روی نانوگرافیت با استفاده از سیانوریک کلراید به عنوان عامل اتصال دهنده گزارش شده است.منومر (age/ida) بوسیله واکنش آلیل گلایسیدیل اتر با ایمینو دی استیک اسید سنتز شد.نتایج جذب با استفاده از اسپکتروسکوپی مادون قرمز (ftir)، آنالیز عنصری، آنالیز گرماسنجی (tga)، میکروسکوپی تصویر الکترون (sem)، تشخیص داده شد و برای پیش تغلیظ و جذب انروفلوکساسین ا...

کامپوزیت‌های دما بالای دی‌بورید زیرکونیم-کاربید سیلیسیم تقویت شده با مقادیر متفاوت افزودنی نانو گرافیت (0، 5/2، 5، 5/7 و 10 درصد وزنی) با روش تفجوشی پلاسمای جرقه‌ای تولید و برای تعیین تاثیر نانو ورقه‌های گرافیتی روی رفتار چگالش کامپوزیت بررسی شدند. تفجوشی پلاسمای جرقه‌ای در دمای 1900 درجه سانتی گراد به مدت زمان 7 دقیقه و با اعمال فشار 40 مگاپاسکال، به ساخت کامپوزیت چگال دی‌بورید زیرکونیم-کاربید...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک - دانشکده مهندسی 1393

امروزه مواد جاذب امواج الکترومغناطیس توجه فزاینده ای را در صنایع مختلف بخود جلب کرده اند. اهمیت این مواد ناشی از نیاز بالا به قابل اطمینان بودن تجهیزات الکترونیکی در کنار رشد سریع این تجهیزات و صنایع تابنده ی امواج الکترومغناطیس می باشد. در این تحقیق و مطالعه به بررسی رفتار جذب و انعکاس فوم های ضدرادار پر شده توسط نانو ذرات پرداخته ایم . نمونه های نانو کامپوزیتی تهیه شده در این پروژه دارای وزن ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده شیمی 1393

در این رساله در پروژه اول، نانوصفحات گرافیت با استفاده از آمینو اسیدهای طبیعی، غیر سمی و زیست سازگار l-آلانین، s-والین، l-لوسین، l-ایزولوسین، l-متیونین، l-فنیل آلانین و s-تیروسین عامل دار شدند. گرافن های عامل دار شده با استفاده از روش های مختلف شناسایی شدند و خواص الکتریکی و حرارتی آنها نیز مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. در قسمت دوم، با توجه به اهمیت پلیمرهای سنتزی زیست تخریب پذیر، از پلی(وینیل...