نتایج جستجو برای پرستاران

تعداد نتایج: 5465  

رحمانی, آزاد , رستمی, حسین , قهرمانیان, اکرم,

چکیده زمینه و هدف: ارتباط تعاملی بین حداقل دو انسان می‌باشد که حاصل آن پیامی است که فرستاده می‌شود و دریافت می‌گردد تا هدفی برآورده گردد. ارتباط بین پزشک و پرستار شامل تعامل متقابل بین پزشک و پرستار در امر مراقبت از بیمار برای دستیابی به یک هدف مشترک درمانی است. یکی از مهمترین علل استرس در حرفه پرستاری عدم وجود روابط حسنه کاری و تنش در روابط حرفه‌ای پرستاران با سایر همکاران، به ویژه پزشکان اس...

  درک پرستاران از موانع قدرت پرستاران - یک مطالعه کیفی   سوسن ولیزاده [1] ، مسعود فلاحی خشکناب [2] ، عیسی محمدی [3] ، حسین ابراهیمی [4] ، محمد ارشدی بستان‌آباد [5] *   تاریخ دریافت 12/08/1393 تاریخ پذیرش 18/10/1393   چکیده   پیش‌زمینه و هدف: رشد و بالندگی پرستاران یکی از زمینه‌های موفقیت حرفه ای در سازمان‌های بهداشتی است و فقدان آن دارای پیامدهایی برای سیاست‌های بهداشتی، ساختار سازمانی و ...

پایان نامه :دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دانشکده پرستاری و مامایی 1393

همکاری بین پرستاران به عنوان یک ویژگی و تعهد حرفه¬ای پرستاری، جزء مهمی در ارائه مراقبت¬های بهداشتی شناخته شده است و راه حل مناسبی برای بسیاری از مشکلات موجود در نظام سلامت و ارائه مراقبت با کیفیت مطلوب و حفظ سرمایه است. همکاری نیازمند یک فرآیند تعاملی است. با توجه به اثرات سازنده همکاری بین پرستاران و ناشناخته بودن فرآیندآن، مطالعه حاضر با هدف کاوش فرآیند همکاری بین پرستاران انجام شده است. پژ...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 1353

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده معماری و شهرسازی 1386

چکیده ندارد.

ژورنال: حیات 2009
حیدری, شیوا, سالمی, صدیقه, سنجری, مهناز, شیرازی, فاطمه, ملکی, صدیقه, میرزابیگی, غضنفر,

Background & Aim: Health systems are challenging with increased health demands and limited economic status whilst, nurses shortages is a worldwide issue. Job dissatisfaction among nurses is a main cause for work leaves. The aim of this study was to assess job satisfaction among Iranian nurses and its related factors. Methods & Materials: In this cross-sectional study, 1058 nurses were selected...

رژه, ناهید , مختاری نوری, جمیله, هروی کریموی, مجیده ,

  مقدمه: یادگیری خدمات­محور، فن تعلیم و فلسفه آموزشی خدمات جامعه را با یادگیری ارادی ارتباط می­بخشد. این شیوه آموزشی به‌عنوان یک نوآوری آموزشی در دامنه وسیعی از فعالیت­های آموزشی فراگیران از کودکستان تا مقاطع دانشگاهی مطرح است. در این راهبرد فراگیران با مشارکت فعال در تجربیات خدماتی سازمان­یافته پیشرفت می­کنند و مهارت­های فردی و اجتماعی، مسئولیت­پذیری اجتماعی و مهارت­های حل مساله در آنان پرورش ...

پژوهش حاضر دربارۀ فرایند شکل‌گیری بی‌‌قدرتی شغلی بین پرستاران بیمارستان‌‌های دولتی شهر یزد بررسی می‌کند. با استفاده از رویکرد کیفی و روش نظریۀ زمینه‌‌ای و با نمونه‌‌گیری نظری و هدفمند، 20 نفر از پرستاران بیمارستان‌‌های دولتی شهر یزد انتخاب شدند و با آنها مصاحبه‌های عمیقی انجام شد. فرایند نمونه‌‌گیری نظری تا مرحلۀ اشباع داده‌‌ها ادامه یافت. داده‌‌های گردآوری‌شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری ...

عابدی, حیدرعلی , قوی, محمدرضا , منانی, رضا ,

مقدمه: برای تجویز ایمن داروها و پیشگیری از خطاهای دارویی، توانایی محاسبات دارویی یکی از مهارت‌های اساسی است که پرستاران باید داشته باشند. این مطالعه با هدف افزایش مهارت محاسبات دارویی پرستاران شاغل در بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) نجف‌آباد انجام شده است. روش: یک روش نیمه تجربی بوده که در آن جهت جمع‌آوری داده‌ها از روش پرسشنامه استفاده شد. جمعیت مورد مطالعه پرستاران شاغل در بیمارستان ‌فاطمه زهر...

عریضی, حمیدرضا, عسگری, آزاده, نوری, ابوالقاسم,

زمینه: ارزش‌های افراد در هر سازمان اصلی‌ترین عامل تاثیرگذار در ایجاد فرهنگ سازمانی مبتنی بر اصول اخلاقی است. از آنجایی که پرستاری یکی از حرفه‌هایی است که نیازمند دانش اخلاقی برای هدایت عمل است، لذا در این پژوهش اولویت‌بندی ارزش‌های فردی پرستاران در کلیه بیمارستان‌های شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است و با ارزش‌های اسلامی تطبیق داده شده است.   روش کار: به منظور بررسی ارزش‌ها از زمینه یابی ار...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید