× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای کارشناسان

تعداد نتایج: 11957  
ژورنال: :پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 0
مریم خسروی, m. khosravi عضو هیئت علمی مرکز اطلاعا...,

این پژوهش با هدف بررسی شخصیت لازم در موفقیت شغلی کارشناسان کاوش اطلاعات انجام شده است. بدین منظور با استفاده از نظریه صفات و بهره گیری از روش علمی تحلیل عوامل به انتخاب و اندازه گیری تعداد محدودی از صفات پرداختیم. نظریه پنج عاملی بزرگ نورمن مبنای این پژوهش قرار گرفت. طبق این مدل، صفات به پنج عامل بزرگ برونگرایی، سازگاری، وظیفه شناسی، ثبات عاطفی و فرهنگ و تربیت و حدوداً در بیست مقیاس توضیح دهنده ...

ژورنال: مطالعات رسانه ای 2014
مریم درستانی, مهدی روحانی,

هدف تحقیق روبه‌رو بررسی دیدگاه کارشناسان و متخصصان علوم ارتباطات در مورد مشارکت مردم ایران در فضای مجازی است. در این تحقیق از روش دلفی استفاده شده است. اساتید، متخصصان ارتباطات و مدیران در حوزه‌ی ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات کشور جامعه‌ی آماری مورد بررسی در این پژوهش هستند. برای انتخاب حجم نمونه در این پژوهش از شیوه‌ی نمونه‌گیری متخصصان در روش دلفی استفاده گردید. در این روش ابتدا با کسب نظر و آرا...

عباس مختاری آبکناری, محمد چیذری,

به طور کلی در آبزی پروری پایدار رعایت مسائل زیست محیطی در تولید آبزیان، استفاده بهینه از نهاده های تولید و منابع آبی و همچنین حفاظت از حقوق نسل های آینده مورد تاکید قرار می گیرد. کارشناسان شیلات در بخش تکثیر و پرورش آبزیان کشور از جمله نیروهای صفی هستند که در خط اول تولید آبزیان می باید راهبر و ضابط رعایت اصول و قوانین آبزی پروری پایدار باشند. هدف اساسی پژوهش حاضر سنجش نیازهای آموزشی کارشناسان ...

خلج زاده, مجیدرضا, معین توکلی, زینب,

موضوع اخلاق حرفه ای در آزمایشگاه پزشکی بسیار مهم و گسترده بوده و به مجموعه رفتارهای حرفه ای اعتماد آفرین و ارزشمند کارکنان در برابر بیمار و جامعه اطلاق می شود. بروز رفتارهای اخلاقی در آزمایشگاه به خودی خود امکان پذیر نبوده و نیاز مند آموزش کارکنان است. آموزش اخلاق حرفه ای می تواند منجر به تغییر در سطح دانش و نگرش و رفتار اخلاقی حرفه مندان شود. آموزش به روش های مختلف انجام شده و یکی از شیوه های ...

ژورنال: رسانه و فرهنگ 2020

نظارت و کنترل یکی از ارکان اصلی مدیریت در هر سازمانی است. در سازمان های رسانه ای به ویژه سازمان صدا و سیما، به دلیل ضریب نفوذ بالا، گستره پخش و نقش مهمی که رسانه ملی بر اقشار جامعه دارد نظارت مستمر و پایش نظام مند برنامه ها و به ویژه بخش های خبری در جهت بررسی میزان انطباق و انحراف از اهداف کلان ملی و چشم انداز سازمانی از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مقاله کیفیت و کاستی های نظارت و ارزیابی اخب...

ابوالقاسم شریف زاده, سید محمود حسینی, مهنوش شریفی, هوشنگ ایروانی,

تحقیق پیمایشی حاضر با هدف بررسی صلاحیت‌های تسهیلگری کارشناسان ترویج کشاورزی کشور انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه کارگزاران ترویج کشاورزی کشور بوده و بر پایه فرمول کوکران حجم نمونه 232 نفر تعیین گردید. نمونه‌ها بر اساس روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند و از یک پرسشنامه محقق‌ساخته برای گردآوری داده‌ها بهره گرفته شد. روایی محتوایی پرسشنامه از سوی گروهی از کارشناسان ترویج وزار...

جهانی, مرضیه, محمدی, پرستو,

هدف از این مقاله بررسی اولویت قراردادهای پرداخت تسهیلات از نگاه کارشناسان بانکی می باشد. به این منظور برای سادگی چهار عقد پرکاربرد (جعاله ،فروش اقساطی ، اجاره به شرط تملیک، مشارکت ) در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان بانکی یکی از بانک های کشور در منطقه 2 شهرتهرانبوده است. با توجه به اینکه در هر شعبه دو کارشناس خبره (مدیر و مسئول اعتبارات) در این مورد وجود دا...

ژورنال: پیاورد سلامت 2017
اکبری نساجی, ندا, خوان زاده, عبدالله, مطلق, محمد اسماعیل, میرشکاک, عبدالرضا, نصرالله پور شیروانی, سیدداود, نیاکان, مریم,

Background and Aim: Benchmarking is known as the process of searching for the best where organizations are motivated with growth and development effort to identify successful experiences and achievements, and also improvement of functional indicators. This study was aimed at determining the frequency of benchmarking by managers and experts of Abadan School of Medical Sciences in the past two ye...