× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود
پژوهشگر :

رامین اکبری

برداشت دانشجویان از آزمون های کامپیوتری تافل
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1388
    پروانه آزادی نوبندگانی     رامین اکبری

تحقیق حاضر به بررسی درک دانشجویان از مزایا و معایب آزمون های کامپیوتری تافل و تاثیر جنسیت بر درک آنها پرداخته است. شرکت کنندگان در این تحقیق 100 نفرزبان آموز مرد و زن بودند که در آزمون کامپیوتری تافل در ایران شرکت کرده بودند. پرسشنامه یی که در مورد مزایا و معایب آزمون های کامپیوتری در مقایسه با آزمون های کاغذی توسط محقق تهیه شده بود جهت تکمیل به این افراد ارایه شد. داده های بدست آمده در این مطالعه با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری توصیفی و تجزیه و تحلیل عاملی برای بررسی برداشت دانشجویان از این آزمون ها مورد بررسی قرار گرفتند و نیز از آزمون t برای مقایسه ی تاثیر جنسیت در برداشت های آنها استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که معایب آزمون های کامپیوتری اشاره شده توسط دانشجویان بیش از مزایای آن بود. همچنین مشاهده شد که جنسیت تاثیر قابل ملاحظه یی در برداشت دانشجویان از مزایا و معایب آزمون های کامپیوتری ندارد.

نقش استفاده از تبلیغات بازرگانی در آموزش زبان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1390
    مهرراد محب علی     رضا غفارثمر غفارثمر

در این تحقیق سعی بر آن شده است که دنیای تجارت و آموزش زبان به یکدیگر نزدیکتر شود به گونه ای که بتوان از نتایج و یافته های مثبت آن در راستای ارتقای یادگیری زبان انگلیسی بهره گرفت . در این راستا ، ویدئوهای تبلیغاتی به عنوان عامل موثر و یا متغیر مستقل و یادگیری واژگان جدید به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.هدف از این انتخاب بررسی احتمال استفاده از ویژگی های منحصر به فرد تبلیغات به عنوان ابزاری برای آموزش زبان است.در نخستین مراحل انجام تحقیق ویژگی های تبلیغات و ویدئوهای تبلیغاتی به خصوص ویژگی های زبانی آنها مورد بررسی قرار گرفتند. شرکت کنندگان در این تحقیق متشکل از60 دانش آموز دختر بودند که در مقطع upper-intermediate ودر آموزشگاهی واقع در کرج مشغول به فراگیری زبان انگلیسی بودند.شرکت کنندگان می بایست در 6جلسه آموزشی با محتوای ویدئوهای تبلیغاتی که در آن ها از تکنیک های زبانی مورد نظر این تحقیق به دفعات استفاده شده بود،مورد آموزش قرار می گرفتند.گروه کنترل نیز توسط متونی که از دل همان تبلیغات استخراج شده بودند،مورد آموزش قرار گرفتند.نمرات بدست آمده از این دو گروه توسط نرم افزار spss13 تحلیل شد.نتایج این تحلیل تفاوت معناداری بین این دو گروه نشان داد . اگر چه هر دو گروه در مجموع پیشرفت معناداری نسبت به نتایج پیش از این تحقیق نشان دادند اما گروه آزمایشی عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل نشان داد و این یافته ها، این موضوع را که ویدئوهای تبلیغاتی می توانند به عنوان ابزاری مفید و موثر در آموزش زبان انگلیسی مورد استفاده قرار گیرند را اثبات کرد.

طراحی ابزار اندازه گیری برای آموزش متفکرانه
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1386
    فواد بهزادپور     رامین اکبری

آموزش متفکرانه امروزه در حیطه "تربیت معلم" به عنوان شیوه ای متداول و متعارف به عرضه درآمده است. با این حال مفهوم این نوع آموزش در ادبیات رشته به صورتی مفهوم و واضح ارایه نشده است. مطالعه حاضر با هدف یافتن راهی برای طراحی یک ابزار اندازه گیری برای آموزش متفکرانه کار خود را آغاز نمود.در نهایت، 9 پرسش از پرسشنامه مذکور حذف گردید. یافته های مطالعه حاضر در مجموع نشان داد که مدل به دست آمده را می توان به عنوان ابزاری معتبر و تایید شده برای اندازه گیری آموزش متفکرانه مورد استفاده قرار داد.

بررسی توانایی و گرایش مدرسین زبان دوم در اجرای اصول و مبانی پست متد
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1388
    فهیمه بذرافکن     رامین اکبری

در این پایان نامه سعی برآن است تا کاربردی و عملی بودن ابعاد مختلف پست متد مورد ارزیابی قرار گیرد. تا انجایی که تا اطلاع داریم هیچ گونه مقاله ای مبنی بر کاربردی نظریات پست متد در جهان واقعی به چاپ نرسیده است . 258 معلم مشغول به کار در سه موسسه زبان انگلیسی در این تحقیق شرکت کرده اند 194 نفر از شرکت کنندگان زن و بقیه مرد بوده اند . میانگین سنی آنها 38 سال (کمترین 19 و بیشترین 57) و سابقه تدریس شرکت کنندگان بین 1 تا 25 سال است. تمام معلمین دورهای آموزشی را در موسسات محل کار خود گذرانده اند . دو مرحله در طراحی این تحقیق وجود دارد :کیفی و کمی .سوالات برسه اصل پست متد یعنی عملی بودن ، توجه به جزییات و کاربردی بودن طراحی شده است. نتایج تحقیق نمایانگر آن است که معلمین گرایش و رویکرد مثبتی به پست متد دارند.

تاثیر سه عامل جنسیت، سطح زبانی و نوع فعالیت خواسته شده در کلاس بر روی (انگیزه برای برقراری ارتباط) بر روی شرکت کنندگان ایرانی زبان آموز بین 25 و 40 سال
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1387
    مهرناز میلانی     رامین اکبری

یکی از برترین آرمانهای یادگیری یک زبان خارجی به عنوان دومین زبان ایجاد انگیزه برای برقراری ارتباط است. این تحقیق به بررسی عواملی که بر این انگیزه تاثیر مثبت و منفی دارند میپردازد و در تلاش است تا روشن کند چگونه با وجود دانستن زبان دوم آن دسته از زبان آموزانی که نمره آآنها در wtc(انگیزه برای برقراری ارتباط) پایین است از برقراری ارتباط شدیدا خودداری می کنند در حالیکه آن دسته از زبان آموزانی که نمره آآنها در wtc(انگیزه برای برقراری ارتباط) بالا است با وجود دانش کم در زبان دوم با علاقه و انگیزه بیشتری اقدام به ایجاد ارتباط می نمایند. شرکت کنندگان که متشکل از 120 زبان آموز بین 25 و 40 سال می باشند توسط آزمون ielts به دو گروه پیشرفته و متوسطه در قالب چهار کلاس 30 نفری تقسیم شده اند.درهمین راستا با بهره جستن از پرسشنامه ویورتاثیر سه پارامتر جنسیت، سطح زبانی و نوع فعالیت خواسته شده در کلاس بر روی wtc (انگیزه برای برقراری ارتباط) بررسی گردید.

طراحی مدل تیپولوژیکی معلمان آموزش زبان انگلیسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1388
    نبی کریمی     رامین اکبری

علیرغم تاریخچه غنی و طولاتی تحقیقات تیپولوژیکی (فیشر و رانسم، 1995) و کاربرد وسیع آن در مطالعه گروههای مختلف افراد، منطق تفکر تیپولوژیکی در مطالعات مربوط به معلم نادیده گرفته شده است و در مواقعی که این اصطلاح در مورد معلمین به کار رفته است بیشتر معنای تقسیم بندی ساده به خود گرفته است (جی و جانسون، 2002 و چادبورن، 2003). بنابراین برای جبران کمبود تحقیقاتی در این حیطه مطالعه حاضر به گشترش یک تیپولوژی تجربی در معلمان آموزش زبان انگلیسی می پردا زد . برای این منظور 400 معلم زبان انگلیسی شاغل در مدارس و موسسات آموزش زبان خصوصی در سراسر ایران بعنوان آزمودنیهای تحقیق در این مطالعه شرکت کردند و پرسشنامه های مربوط به متغیرهای مورد مطالعه (ساختار شخصیتی معلم ، قدرت تفکر ، خودکارآمدی ، نگرش وی در مورد رشد شغلی و سبک تدریس ) را پر کردند. تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی وجود سه نوع معلم در میان جامعه معلمان آموزش زبان انگلیسی آشکار ساخت و تکنیک خوشه بندی k-means پرو فایل کنش معلمان را بر اساس متغیرهای مورد مطالعه نشان داد . بر اساس این پرو فایل کنش و با توجه به ادبیات تحقیق مربوطه خصوصیات این معلمان مورد بررسی قرار گرفت و ارائه شد. به علاوه هدف دوم مطالعه حاضر ارزیابی تیپولوژی طراحی شده بود برای اینکه بدانیم کدام یک از انواع معلمها کنش آکادمیک بهتری نسبت به دیگر انواع خواهد داشت. برای این منظور، 90 دانش آموز ثبت نام شده برای سطح یک کتاب new interchange into در چهار موسسه در ایلام به عنوان شرکت کنندگان انتخاب شدند. این دانش آموزان به سه گروه تقسیم شدند. بعد از یک پیش آزمون این دانش آموزان به مدت ده جلسه توسط نه معلم (هر سه معلم نماینده ی یکی از انواع معلمها بودند) آموزش داده شدند. سپس یک پس آزمون به آنها داده شد. نتایج تحلیل واریانس یک طرفه تاثیر معنا دار نوع معلم را در موفقیت تحصیلی دانش آموزان نشان داد. برای پاسخ دادن به سوال سوم مطالعه، 6 معلم با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند که هر دو نفر آنها نماینده یک نوع از معلمها بودند. این معلمها به لحاظ مدرک تحصیلی، سطح کلاس، کتاب آموزشی، و تجربه در یک سطح بودند. در این مرحله برای گردآوری داده ها از تکنیک مصاحبه استفاده شد. شناسایی مقوله های فکری این معلم ها از طریق تجزیه و تحلیل مصاحبه ها انجام گرفت. آین تحلیل ها نشان داد که مدیریت درون داد زبانی (35%)، بررسی رویه کلاسی (12.73)، مقوله احساسی (12.16)، تفکر در باره خود (7.22)، و بررسی پیشرفت فراگیران (6.63) مقوله های اصلی معلمان نوع a بودند. مدیریت درون داد زبانی (40.33)، بررسی رویه کلاسی (12.10)، مقوله احساسی (11.46)، و بررسی پیشرفت فراگیران (6.79) مقوله های اصلی معلمان نوع b بودند. تفکر در باره خود که مقوله فکری چهارم معلمان نوع aبود در میان مقوله های اصلی معلمان نوع b یافت نشد. هم چنین مقوله های اصلی معلمان نوع c عبارت بودند از: مدیریت درون داد زبانی (41.60)، بررسی رویه کلاسی (10.70)، و بررسی پیشرفت فراگیران (6.81) و توجه به رفتار فراگیران (6.32). بعد از این مرحله، با استفاده از آزمون مجذور خی معنادار بودن تفاوتها مورد آزمون قرار گرفت که نتایج تاثیر معنادار نوع معلم در فراوانی مقوله های فکری آنان را نشان داد.

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تحلیل رفتگی شغلی بین معلمان زبان انگلیسی و غیر زبان انگلیسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1388
    محمد مومنیان     رامین اکبری

تحقیق حاضر بدنبال بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تحلیل رفتگی شغلی بین معلمان زبان انگلیسی و غیر انگلیسی می باشد. افراد شرکت کننده در تحقیق 250 معلم زبان انگلیسی و غیر زبان انگلیسی بودند. برای جمع آوری داده ها از سه ابزار و فرم ارزشیابی استفاده شده است، پرسشنامه هوش هیجانی تجدید نظر شده شات (shutte) ، پرسشنامه تحلیل رفتگی شغلی و فرم اطلاعات فردی. نهایتاً داده های به دست آمده از طریق مدلهای آماری همبستگی، رگراسیون چند گانه، آزمون t، و تحلیل واریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده گویای این واقعیت بودند که هوش هیجانی و تحلیل رفتگی شغلی بین معلمان زبان انگلیسی و غیر انگلیسی به طور معنا داری با هم رابطه داشتند. سه عامل هوش هیجانی همچنین به طور معنا داری تحلیل رفتگی شغلی بین معلمان زبان انگلیسی و غیر انگلیسی را پیش بینی کردند. همچنین نتایج به دست آمده گویای این نکته بودند که معلمان زبان انگلیسی و غیر انگلیسی تفاوت معنا داری را در هوش هیجانی نداشتند؛ اگر چه آنها در دو عامل از سه عامل تحلیل رفتگی تفاوت معنا داری را داشتند. شایان ذکر است که نتایج تحقیق و دلالتهای آموزشی آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای تحقیقات بیشتر ارائه گردیده است.

بررسی فرآیند های بکاررفته در آزمون جای خالی زبان انگلیسی: مقایسه خواننده های حرفه ای و غیر حرفه ای زبان انگلیسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1388
    فرید بردبار     غلامرضا کیانی

چکیده در مطالعه ای که در سال 2003 انجام شد، یاماشیتا عملکرد زبان آموزان حرفه ای و غیر حرفه ای را در یک آموزن جای خالی بررسی کرد و ادعا نمود که چون هر دو گروه زبان آموزان از منبع اطلاعاتی در سطح متن بیشتر از دیگر منابع اطلاعاتی استفاده کرده اند بنابراین این نوع آزمون ها معیار معتبری برای سنجش توانایی خواندن و درک مطلب به زبان انگلیسی می باشند. به دلیل اهمیت این ادعا و همچنین به دلیل اینکه مطالعه او نواقصی از جمله تعداد بسیار کم شرکت کنندگان (12 نفر) را داشت که روایی یافته هایش را زیر سوال می برد، این مطالعه انجام شد.همچنین این موضوع که هیچ مطالعه دیگری از این نوع در مورد زبان آموزان ایرانی که دانش پس زمینه ای متفاوتی با زبان آموزان ژاپنی دارند انجام نگرفته است، دلیل دیگری برای انجام این مطالعه شد. برای اینکه ببینیم زبان آموزان ایرانی از کدام یک از منابع اطلاعاتی در هنگام پاسخ دادن به یک آزمون جای خالی استفاده می کنند و اینکه آیا این آزمون می تواند زبان آموزان با توانایی خواندن خوب و زبان آموزان با توانایی خواندن ضعیف را از هم تفکیک بدهد، 60 زبان آموز ایرانی بطور تصادفی انتخاب و به دو گروه ضعیف و قوی بر اساس نمره هایشان در آزمون خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی تقسیم شده اند. سپس آزمون جای خالی یکسانی که در مطالعه یاماشیتا از آن استفاده شد به آنها داده شد. سپس در قسمت کیفی مطالعه، گزارش های گفتاری تفکر با صدای بلند از زبان آموزان جمع آوری و بر طبق مدل انواع آیتم های آزمون کلوز(cloze) که توسط بکمن در سال 1985 تهیه شد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در قسمت کمی مطالعه ، داده ها کد گذاری شده و وارد نرم افزار spss جهت استفاده از آزمون های کای دو،مان ویتنی و ویل کاکسون برای استخراج الگوهای توزیع و نسبت منابع اطلاعاتی استفاده شده توسط هر گروه، شدند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که منبع اطلاعاتی درون متنی بیشترین منبع مورد استفاده توسط هر دو گروه بوده است. نتایج همچنین نشان داد که این آزمون فرآیندهای ذهنی و شناختی رده بالا را بیشتر از دیگر فرآیندها فعال کرده است. همچنین زبان آموزان قوی از منبع اطلاعاتی در سطح متن و فرآیندهای ذهنی رده بالا بیشتر از زبان آموزان ضعیف استفاده کرده اند. علاوه بر این ،نتایج روشن ساخت که زبان آموزان ایرانی بدلیل دانش پس زمینه ای متفاوت، از منبع اطلاعاتی فرا متنی بطور قابل توجهی بیشتر از زبان آموزان ژاپنی برای پر کردن جاهای خالی استفاده کردند. بطور کلی، نتایج این تحقیق یافته های بکمن (1990)، ساساکی (2000) و یاماشیتا (2003) مبنی بر اینکه آزمون های حذف-منطقی معیار روایی برای سنجش توانایی خواندن و درک مطلب هستند را تایید کرد و بر این نکته صحه گذاشت که این آزمون ها بخوبی زبان آموزان قوی و ضعیف را از هم تشخیص می دهند. در پایان، این تحقیق چند پیشنهاد به معلمان و طراحان آزمون زبان انگلیسی جهت تهیه آزمون های جای خالی برای ارزیابی توانایی های خاص زبان آموزان در حوزه های مختلف زبان انگلیسی ارائه می دهند.

تاثیر بخش زبان انگلیسی ازمون کنکور سراسری دانشگاه روی فرایند زبان اموزی در دبیرستانهای ایران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1388
    سمانه محمدی راد     غلامرضا کیانی

پدیده ای که به وصف چگونگی تاثیر متظاهر از ازمون روی اموزش و یادگیری می پردازد را عموماً "واشبک" می نا مند. هدف این پژوهش پی بردن به ادراک دبیران زبان انگلیسی از تاثیر بخش زبان ازمون انگلیسی کنکور سراسری دانشگاه روی محتوای اموزش انگلیسی به عنوان زبان خارجی در دبیرستانهای ایران بوده است. جمعیت مورد مطالعه ی این پژوهش را دبیران زبان انگلیسی دبیرستان تشکیل می دهند. ترکیبی از روش تحقیق کیفی (مصاحبه) به همراه روش تحقیق کمی (پرسشنامه) به جهت گرد اوری اطلاعات استفاده گردید و بدین ترتیب اطلاعات در دو مرحله جمع اوری و انالیز گردیدند. در گام نخست، محتوای متن مصاحبه ها انالیز گردید و در مرحله ی بعد پاسخهای شرکت کنندگان به پرسشنامه ی طراحی و ارائه شده به منظور بررسی صحت اعتبار زیر ساختی پرسشنامه مذکور مورد انالیز قرار گرفت. جهت حصول این امر از روش فاکتور انالیز محور عامل بهره گرفته شد. همچنین برای انالیز پاسخهای شرکت کنندگان، از امار توصیفی استفاده شد و نیز جهت ارزیابی ضریب اطمینان مقیاسهای بدست امده از کرانباخ الفا استفاده شد. به منظور ارزیابی فرضیه ی تحقیق، ضریب همبستگی حاصلضرب لحظه ای پیرسون به کار برده شد. نتایج حاصله نشان می دهند که از نظر دبیران زبان انگلیسی ازمون ورودی دانشگاه تاثیر اجتناب ناپذیری روی کلاسهای زبان انگلیسی دبیرستان از نظر تدریس دارد که به صورت بازتابی از اهداف از پیش تایین شده توسط برنامه ی درسی سراسری نمود می یابد. برای مثال موارد ذیل در باب تاثیر فوق شایان ذکرند: الف) برنامه ی درسی محدود که تنها متمرکز به تدریس دستور زبان، لغت و درک مطلب می باشد. ب) تدریس ساختار گرای مبتنی بر نوشتار که در ان مهارتهای شفاهی و نیز مهارتهای مولد زبان از قلم افتاده اند. پ) جایگزینی غلط نمره محوری چه در امتحانات مدرسه و چه در کنکور به عنوان هدف یادگیری زبان به جای دستیابی به مراحل پیشرفته در مهارتهای زبانی. بر اساس این دست یافته ها، این تحقیق موارد زیر را پیشنهاد می نماید: 1) تغییرات اساسی در ساختار بخش زبان ازمون استاندارد کنکور در سمت و سوی یک ازمون زبان ارتباطی و جامع. 2) تغییرات عمده در برنامه ی درسی با هدف اصلی بهبود توانایی استفاده ی ارتباطی از زبان. 3) به حساب اوردن صاحبان اصلی ازمون کنکوریعنی دانشجویان، دانش اموزان و دبیران انها در طراحی ازمون، بدین معنا که از باب مثال میتوان تحلیلی از نیازهای زبان اموزان داشت تا به این نتیجه برسیم که چه نیازمندیهایی را در سوالات ازمون کنکور بگنجانیم

نحوه کاربرد استراتژی های گفتمان انتقادی توسط روزنامه نگاران انگلیسی زبان و غیر انگلیسی زبان در مقالات خبری روزنامه های انگلیسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1388
    مجتبی رستمی     رضا غفارثمر

مطالعه حاضر تلاش کرد تا فرآیند های تولید گفتمان مطبوعاتی توسط روزنامه نگاران انگلیسی زبان و غیر انگلیسی زبان را در روزنامه های انگلیسی زبان مورد بررسی قرار دهد. تمرکز محقق بر روی تکنیک ها و استراتژی هایی قرار داشت که دو گروه نامبرده در انتشار روزنامه های تحت مطالعه بکار می بردند. محقق قصد داشت تا مشخص نماید آیا این دو گروه تکنیک ها و استراتژی های متفاوتی را بکار می برند و اینکه آیا می توان برای نحوه کاربرد تکنیک های گفتمان انتقادی توسط هر یک از دو گروه الگو هائی ترسیم نمود. به منظور رسیدن به اهداف ذکر شده این مطالعه تمامی مقالات و سرمقاله های منتشر شده در طول مدت جنگ غزه ( از 27 دسامبر 2008 تا 18 ژانویه 2009) در روزنامه های انگلیسی زبان گاردین، نیویورک تایمز، تهران تایمز و عرب نیوز جمع آوری شدند. همچنین عناوین این اخبار و تصاویر منتشر شده در درون داده های خام قرار گرفتند. ترکیبی از تحلیل های کمی و کیفی بر روی این داده ها انجام گرفت. تحلیل کمی شامل میزان پوشش خبر، تعداد و اندازه مقالات خبری، تعداد و اندازه تصاویر، عناوین، نوع مقالات و غیره می شد. تحلیل کیفی با دو جنبه عمده تحلیل گفتمان سر و کار داشت: استراتژی های خرد و استراتژی های کلان. سپس نتایج تحلیل ها برای یک گروه با نتایج گروه دیگر مقایسه گردید. نتایج تحلیل کمی نشان داد که مقالات خبری منتشر شده در طول مدت مطالعه حاوی شواهدی از اینکه بتوان این چهار روزنامه را به دو گروه ایگلیسی زبان بومی و غیر بومی تقسیم کرد نبودند. این بدان معنی است که این مولفه نقش قابل ملاحظه ای در تفاوت های موجود در رفتار روزنامه های مورد بحث نداشت. در تحلیل کیفی نیز، محقق نتوانست اثبات کند که تفاوت های موجود در عملکرد روزنامه نگاران مربوط به مولفه بومی/غیربومی بودن آنهاست. به عبارت دیگر، این متغییر فرآیند کاربرد استراتژی های گفتمان انتقادی در تولید متون مطبوعاتی را تحت تأثیر قرار نمی دهد. نهایتاً محقق به این نتیجه دست یافت که بومی یا غیر بومی بودن در زبان انگلیسی نقش قابل ملاحظه ای در بکار گیری استراتژی های گفتمان انتقادی در تولید گفتمان مطبوعاتی ندارد. بنا بر این، یافته های این تحقیق هر دو فرضیه ارائه شده توسط محقق را تأیید کرد.

کمال گرایی، اضطراب و عملکرد: بررسی خواندن و نوشتن در انگلیسی به عنوان زبان خارجی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1388
    محسن شیرازی زاده     رضا غفارثمر

اظطراب در یادگیری زبان خارجی مدتهاست که از مباحث مورد علاقه محققان در حوزه تعلیم و یادگیری زبانهای خارجی است. بسیاری ازین محققان در پی یافتن منشأ های متفاوت این اظطراب بوده درحالیکه عده ای دیگر نیز در راه بررسی آثار ناشی از آن قدم برداشته اند. پیرو تحقیقات فراوانی که در رابطه با اظطراب زبان خارجی صورت گرفته است، تحقیق پیش رو به بررسی کمال گرایی به عنوان مولفه ی پیش بینی کننده اظطراب در خواندن و نوشتن زبان انگلیسی میپردازد. ازین روی 134 زبان آموز سالهای دوم و سوم مقطع کارشناسی در گرایش های زبان انگلیسی پرسشنامه های مورد نظر را پر کردند و نمرات آنان در دو درس مقاله نویسی و خواندن و درک مفاهیم نیز به عنوان شاخص های دستیافت نوشتن و خواندن قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که تنها کمال گرایی جامعه مدار است که می تواند به طور معناداری هم اظطراب خواندن و هم نوشتن را پیش بینی کند.کمال گرایی جامعه مدار همچنین تنها پیش بینی کنده معنادار دستیافت نوشتن و خواندن بود. شایان ذکر است که قدرت پیش بینی این متغیر مستقل در رابطه با هر یک از متغیرهای وابسته متفاوت بود. علل احتمالی این نتایج در فصل آخر به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.