نتایج جستجو برای: کیفیت زندگی

تعداد نتایج: 98520  

Journal: : 2022

هدف: هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی امیددرمانی و معنویت درمانی بر کیفیت زندگی، قند خون فشار زنان میانسال مبتلا به دیابت نوع دو بود. روش: حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس پیگیری گروه گواه جامعه آماری شامل تمام 2 مراجعه کننده مرکز تحقیقات دیابت، متابولیسم غدد شهر تهران در سال 1399 بودند که ‏45 نفر شیوه نمونه‌گیری دسترس انتخاب صورت تصادفی آزمایش یک (هر 15 نفر) قرار گرفتند. ابزار پرسشنامه کوتاه...

Journal: : 2023

در حالی که رمان‌های مارگارت آتوود موضوع بحث‌های انتقادی زیادی های بوده اند، مجموعه داستان کوتاه‌ او چندان مورد توجه منتقدان قرار نگرفته و بیشتر موارد نادیده گرفته شده اند. این مقاله، کوتاه قطبیت ها مردی از مریخ نخستین انتخاب با استفاده تئوری‌های رونالد لینگ سیمون دوبوارنقد میشود خود تقسیم شخصیت‌هایی ناامیدانه جستجوی گرمای انسانی تحقق زندگی دچار هم پاشیدگی روانی میشوند بررسی می شود. نظریات برگرف...

Journal: : 2022

هدف: رشته مهندسی عمران از رشته‌های پرطرفدار می‌باشد که دانش‌آموختگان آن مسئولیت‌های زیادی در سازندگی و آبادانی کشور دارند بر همین اساس ضرورت دارد برنامه‌ درسی منجر به نتایج مطلوب گردد. راستا، هدف پژوهش حاضر، شناسایی برنامه کارشناسی ارزیابی وضعیت موجود ‌درسی این بعد بوده است.مواد روش‌ها: رویکرد تحقیق، ترکیبی اکتشافی متوالی نوع ابزارسازی است. روش تحقیق کیفی مطالعه، پدیدارشناسی بخش کمی پیمایشی حاض...

Journal: : 2022

شاخص‌های مؤثر بر ادراک کیفیت بازیابی در فضاهای شهری مورد علاقه شهروندان مشهدی (با تأکید کاهش فشار روانی افراد)

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان 1390

هدف این تحقیق، بررسی رابطه پایگاه اجتماعی- اقتصادی و میزان فعالیت بدنی با کیفیت زندگی و کیفیت زندگی کاری افراد شرکت کننده در ورزش همگانی شهر رشت بود. این تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی بود جامعه آماری این تحقیق 1200 نفر بود که تعداد 291 نفر به طور تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پایایی ابزار کیفیت زندگی و کیفیت زندگی کاری به ترتیب 89/0 و 90/0 به دست آمد(05/0>p). ابزار اندازه گیری تحقیق،...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده علوم زمین 1392

کیفیت زندگی شهری به عنوان زندگی راحت، دسترسی به نیازهای اساسی و قابلیت زندگی در یک محیط شهری تلقی می شود. شهر اهواز به عنوان هفتمین کلانشهر کشور با معضلات و مشکلاتی در رابطه با کیفیت زندگی روبروست. پژوهش حاضر با هدف تحلیل شاخص های منتخب کیفیت زندگی در شهر اهواز و به صورت موردی در سطح محلات کیانپارس، گلستان و عامری صورت گرفته است. این پژوهش از نوع نظری- کاربردی و از لحاظ روش مطالعه، توصیفی- تحلی...

ژورنال: :فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای 2012
حسن سلمانی دکتر علی اکبر تقوایی دکتر مجتبی رفیعیان

رشد سریع شهر ها در چند دهه اخیر، شکل گیری بافت های نامناسب و خودرو را به همراه داشته است. علاوه بر این، بافت های قدیمی در شهرها رو به فرسوده شدن رفته اند و این مکان ها از لحاظ کیفیت زندگی دچار افولی شدید شده اند. بنابراین برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت زندگی در این بافت ها اجتناب ناپذیر است. کیفیت زندگی مفهومی چند بعدی است که تأثیرات بسزایی بر زندگی ساکنان یک محدوده سکونتی دارد و مهمترین این تأث...

ژورنال: :جغرافیا و برنامه ریزی 0
علی اکبر تقوایی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس مجتبی رفیعیان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس حسن سلمانی شهرسازی از دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

کلان شهر تهران هم اکنون، از ­لحاظ کیفیت زندگی با انواع مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیرساختی مواجه است. بنابراین شناخت کیفیت زندگی، تصمیم گیران را در درک بهتر پیچیدگی مشکلات و شناسایی پتانسیل های بهبود کیفیت زندگی در نقاط مختلف شهر، یاری می­ کند. بهبود کیفیت زندگی، یکی از مهم­ترین اهداف برنامه­ریزی در شهرها است. از این رو برنامه­ریزان علاقه­مند هستند که موثرترین عوامل در بهبود کیفی...

ژورنال: :مطالعات فرهنگی و ارتباطات 0

کیفیت زندگی پدیده ای است که در واکنش به پیشرفت های صنعتی و تخریب محیط زیست وارد دنیای فرهنگی و اجتماعی انسان ها شده است. این پیشرفت ها موجب تنوع کالاها و خدمات شده است. البته به همان میزان به افزایش رضایت افراد از زندگی و بهبود کیفیت زندگی آن ها منجر نشده است. بر این مبنا بررسی وضعیت کیفیت زندگی (فرهنگی و اجتماعی) به بحثی گسترده در جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی تبدیل شده است. در این راستا، پژوهش...

ژورنال: :نشریه جغرافیا و برنامه ریزی 2015
علی اکبر تقوایی مجتبی رفیعیان حسن سلمانی

کلان شهر تهران هم اکنون، از ­لحاظ کیفیت زندگی با انواع مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیرساختی مواجه است. بنابراین شناخت کیفیت زندگی، تصمیم گیران را در درک بهتر پیچیدگی مشکلات و شناسایی پتانسیل های بهبود کیفیت زندگی در نقاط مختلف شهر، یاری می­ کند. بهبود کیفیت زندگی، یکی از مهم­ترین اهداف برنامه­ریزی در شهرها است. از این رو برنامه­ریزان علاقه­مند هستند که موثرترین عوامل در بهبود کیفی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید