نتایج جستجو برای: Antioxidant

تعداد نتایج: 93396  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - دانشکده مرتع و آبخیزداری و شیلات و محیط زیست 1391

جهت بهینه سازی شرایط تولید پروتئین هیدرولیز شده (شامل نسبت آنزیم به سوبسترا، دما و زمان) به منظور دستیابی به بالاترین خواص آنتی اکسیدانی، مینس تهیه شده از ضایعات میگوی ببری سبز (penaeus semisulcatus) پس از تعیین درصد پروتئین آن (13%، بر اساس وزن تر) با استفاده از دو پروتئاز تجاری آلکالاز و فلاورزایم بر اساس 18 تیمار تعیین شده با طرح آزمایشات سطح پاسخ برای هر آنزیم، هیدرولیز شده و با خشک کن انجم...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1392

سندروم تخمدان پلی کیستیک (polycystic ovary syndrome (pcos)) شایع ترین اندوکرینوپاتی در زنان است که 10-5% زنان در سنین باروری را مبتلا می کند و در حدود 20% از علل ناباروری زوجین را به خود اختصاص می دهد. براساس مطالعاتی که به تازگی صورت گرفته است ارتباط معناداری بین بروز استرس اکسیداتیو و pcos وجود دارد. در مواردی از آسیب های سیستم تولید مثلی مانند اندومتریوزیس و pcos دخالت سایتوکین های التهابی i...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم طبیعی 1391

in recent years many researchers have been focused on interaction of small molecules with dna. dna is generally the primary intracellular of anticancer drugs, so the interaction between small molecules and dna can cause dna damage in cancer cells, blocking the division of cancer cells and resulting in cell death. the flavonoids are a large group of polyphenolic natural products that are widely ...

2015
Sandrina A. Heleno Lillian Barros Anabela Martins Maria João R.P. Queiroz Patricia Morales Virginia Fernández-Ruiz Isabel C.F.R. Ferreira

Journal: :Acta biochimica Polonica 2010
Gunars Tirzitis Grzegorz Bartosz

Although the term 'antioxidant' is used very frequently, there are problems with the definition of antioxidants and estimation of antioxidant activity. The distinction between antioxidant and antiradical activities is not always obvious. This minireview discusses critically the principles, advantages and limitations of the most frequently used methods of estimation of antiradical and antioxidan...

2012
Gonzalo Vicente Mónica R. García-Risco Tiziana Fornari Guillermo Reglero

Journal: :The Analyst 2002
Michael Antolovich Paul D Prenzler Emilios Patsalides Suzanne McDonald Kevin Robards

Antioxidant activity has been assessed in many ways. The limitation of many newer methods is the frequent lack of an actual substrate in the procedure. The combination of all approaches with the many test methods available explains the large variety of ways in which results of antioxidant testing are reported. The measurement of antioxidant activities, especially of antioxidants that are mixtur...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده کشاورزی 1392

چکیده بررسی فعالیت ضد اکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره گیاه بن سرخ (allium jesdianum) به کوشش: زهرا مقیمی هدف از این تحقیق بررسی میزان ترکیبات فنولی کل، ترکیبات فلاوونوئیدی کل، فعالیت ضداکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره ی گیاه تازه و خشک بن سرخ بود. استخراج عصاره به روش های غوطه وری، استفاده از همزن مغناطیسی، دستگاه مایکروویو، امواج فراصوت و گرمادهی مقاومتی و با استفاده از متانول، اتانول و آب به عنوا...

Journal: :caspian journal of internal medicine 0
azadeh sadati zarrini department of biology, science and research branch, islamic azad university, fars, iran hadi parsian cellular and molecular biology research center, babol university of medical sciences, babol, iran dariush moslemi department of radiation oncology, babol university of medical sciences, babol, iran mahmood vessal department of biology, science and research branch, islamic azad university, fars, iran abbas mosapour department of biochemistry and biophysics, babol university of medical sciences, babol,iran mahdi gholami department of biochemistry and biophysics, babol university of medical sciences, babol,iran

background: there are studies that indicated dyshomeostasis of oxidant/antioxidant and trace elements in breast cancer patients, but the data regarding the status of these parameters in various stages of breast cancer are limited. the aim of this study was to highlight the status of these biochemical factors in various stages of breast cancer. methods: fifty-eight breast cancers patients partic...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید