نتایج جستجو برای: Bcl2

تعداد نتایج: 4225  

Journal: :Autophagy 2012
N a t a s h a C . C h a n g M a i N g u y e n G o r d o n C . S h o r e

2011
Samantha L Southern Victoria Skeen Ann C Williams

Identity Other names: BAG-1, HAP, HAP46, RAP46 HGNC (Hugo): BAG1 Location: 9p13.3 DNA/RNA Description Centromere to telomerase orientation; 7 exons. Transcription 5 alternative transcripts; 1079 nucleotides mRNA. Protein Description Three isoforms generated by alternative translation initiation; 50kDa (BAG-1L), 46kDa (BAG-1M) and 36kDa (BAG-1S)(Yang et al., 1998). Each BAG-1 isoform contains a ...

Journal: :Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology 2012
M A S P a v l o u C K K o n t o s

Journal: :Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology 2011
M V a r n a P R a t a j c z a k P B e r t h e a u A J a n i n

Journal: :Proceedings of the National Academy of Sciences 1996
K . Z . Z h a n g J . A . W e s t b e r g E . H o l t t a L . C . A n d e r s s o n

Journal: :Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology 2011
S L S o u t h e r n V S k e e n A C W i l l i a m s

Journal: :Oncoscience 2015
G u o C h e n X i n g m i n g D e n g

2015
Guo Chen Xingming Deng

The decision phase of apoptosis is mainly regulated by the Bcl-2 family, which renders these proteins potential targets for cancer therapy through apoptotic mechanisms. Bcl2 family members have homology clustered within four conserved Bcl2 homology (BH) domains (BH1, BH2, BH3 and BH4). Only the antiapoptotic proteins, such as Bcl2, Bcl-XL, Bcl-w and A1, bear the NH 2-terminal BH4 domain [1]. Mc...

Journal: :Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology 2011
H T h o m a d a k i A S c o r i l a s

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید