نتایج جستجو برای HEC-HMS

تعداد نتایج: 2325  

ژورنال: :دانش آب و خاک 2015
قربان وهاب زاده, یونس نویدی فر, محمود حبیب نژاد روشن, هیراد عبقری,

برآورد دقیق دبی جریان، یک گام کلیدی در برنامه­ریزی و مدیریت بهینه منابع آب به­ شمار می­آید. یکی از عوامل تأثیرگذار در تغییر روند رژیم جریان رودخانه­ها، تغییر کاربری اراضی در سطح حوضه می­باشد. در این مطالعه با استفاده از مدل هیدرولوژیکیhec-hms، اثرات تغییر کاربری اراضی بر رژیم جریان رودخانه آجرلو در استان آذربایجان غربی مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی تغییرات کاربری اراضی حوضه، از تصاویر سنجنده­...

ژورنال: :تحقیقات منابع آب ایران 0
مه روز نورعلی, دانشجوی دکتری /آبیاری و زهکشی, پردیس ..., استاد/ گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورز..., استادیار/گروه مهندسی آب، دانشکده کشاو..., استاد/ گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورز...,

در تحقیق حاضر از الگوریتم dream(zs) (از الگوریتم های مبتنی بر مونت کارلو زنجیره مارکوف) به منظور بررسی عدم قطعیت پارامترهای مدل-هیدرولوژیکی hec-hms در حوزه آبخیز تمر به مساحت 1530کیلومتر مربع واقع در استان گلستان استفاده شد. از سه رویداد برای واسنجی و یک رویداد در اعتباریابی استفاده گردید و تعداد 24 پارامتر واسنجی برای کل حوزه درنظر گرفته شد. همچنین تأثیر 5 تابع درستنمایی بر روی نتایج روش dream...

ژورنال: اکو هیدرولوژی 2017

آنالیز حساسیت ابزار مناسبی برای نمایش اختلاف خروجی‏ها درنتیجۀ تغییر در پارامترهای مدل است. از کاربردهای این نوع تحلیل یافتن پارامترهای حساس برای کالیبره‌کردن و شناسایی ورودی‏های مهم در سیستم است. هدف از این پژوهش، تحلیل حساسیت پارامترهای مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS(SMA)4.2 و بررسی واسنجی پارامترهای مدل SMA (احتساب‌کنندۀ رطوبت خاک) به‏عنوان بخشی از مدل HEC-HMS است. در تحقیق حاضر ضمن واسنجی و اعتبار‌...

Journal: :Blood 2005
Lucia De Franceschi, Simona Sada, Annalisa Andreoli, Andrea Angheben, Stefania Marocco, Zeno Bisoffi,

patient 2112 is in continued complete remission (CCR; 61 ). Interestingly, patient 1179 showed no FLT3/ITD mutation at relapse (Figure 1C), possibly due to loss of the mutated allele during therapy, or, alternatively, the FLT3/ITD-positive clone was eliminated during chemotherapy with a subsequent relapse from a non–FLT3-mutated parental clone. In conclusion, we confirm the presence of FLT3 mut...

Journal: :Journal of the Royal Naval Medical Service 2014
S J Butterworth,

Super-Typhoon Haiyan struck the Philippines on 7 November 2013. The initial reports estimated 10 000 fatalities and four million displaced persons. As the United Kingdom's initial response to this disaster, HMS DARING was diverted from her deployment to take part in humanitarian aid, named Operation PATWIN. This article will outline the medical aspects of the relief effort undertaken and aim to...

ژورنال: :مرتع و آبخیزداری 2013
قباد رستمی زاد, شهرام خلیقی سیگارودی, محمد مهدوی,

پارامترهایی همچون برگاب، نفوذ، ذخیرة آب در چالاب‏های سطح زمین و پروفیل خاک، و تبخیر و تعرق از مجموعۀ عواملی است که در یک حوضه سبب تلفات و مانع تبدیل مستقیم بارش به رواناب می‏شود. در این تحقیق، سعی بر آن شد تا با استفاده از مدل hec- hms و مقایسة نتایج حاصل از روش‏های مختلف برآورد تلفات بارش (روش تلفات نمایی، شرایط اولیه و میزان ثابت تلفات، گرین و آمپت، شمارة منحنیscs))، کمبود اولیه و میزان ثابت ...

ژورنال: :سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی 0
علی آریاپور, استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه..., پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری مجتبی ..., موسسه علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی..., دانشجوی دکتری مرتع داری، دانشگاه آزاد...,

ارزیابی پروژه­های مرتعداری امروزه از بنیادی­ترین مسائلی است که در کشورها به منظور          برنامه­ریزی­های آتی در خصوص طرح­های اجرایی و مدیریت منابع طبیعی انجام می­گیرد. با توجه به نبود تجهیزات لازم به منظور اندازه­گیری و ثبت تغییرات ایجاد شده در وضعیت سیلاب، فرسایش و رسوب حوزه­های آبخیز استفاده از مدل­های توزیعی هیدرولوژیکی جهت شبیه­سازی رفتار حوزه در قبل و بعد از اقدامات مرتعداری ابزاری کارآم...

Journal: :مرتع و آبخیزداری 0
محمد عباسی, دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری، ..., استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ته..., استادیار مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخ..., استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه..., دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری، ..., عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک ...,

assessment of watershed management activities is one of the main subjects for future planning of practical projects and natural resources management. due to the lack of any tool for assessment of watershed processes in many cases, distributed hydrological models can be useful. the purpose of this study was evaluation of watershed management activities in kan watershed by hec-hms (hydrologic mod...

2013
Pankaj Kr Roy, Asis Mazumdar,

The present study is an attempt to assess the impacts of climate change on water resources of the river basins of India which have immense importance in domestic, industrial agricultural and hydropower scenario. A distributed hydrological model developed from HEC-HMS was used on the Indian river basins using the projected daily precipitation and temperature data for the continuous daily range f...

2014
S. Chuenchooklin,

This research was conducted in the Lower Ping River Basin downstream of the Bhumibol Dam and the Lower Wang River Basin in Tak Province, Thailand. Most of the tributary streams of the Ping can be considered as ungauged catchments. There are 10pumping station installation at both river banks of the Ping in Tak Province. Recently, most of them could not fully operate due to the water amount in th...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید