نتایج جستجو برای: bisphenol s

تعداد نتایج: 716107  

Bisphenol-S (BPS) is a new bisphenol-A substitute widely used in many plastic products. Bisphenol-A as a main member of bisphenol family has been known as an endocrine system disrupter chemical compound. Like other members of bisphenol family, there is public health concern about the toxic effects of BPS on reproductive system, thus, we examined BPS effects on in vitro fertilization (I...

Journal: :International Journal of Environmental Research and Public Health 2009

Journal: :Journal of Environmental Engineering and Science 2015

2017
Alireza Nourian Ali Soleimanzadeh Ali Shalizar Jalali Gholamreza Najafi

Bisphenol-S (BPS) is a new bisphenol-A substitute widely used in many plastic products. Bisphenol-A as a main member of bisphenol family has been known as an endocrine system disrupter chemical compound. Like other members of bisphenol family, there is public health concern about the toxic effects of BPS on reproductive system, thus, we examined BPS effects on in vitro fertilization (IVF) poten...

ژورنال: :سلول و بافت 0
ملک سلیمانی مهرنجانی دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، اراک، ایران سمیرا نادری نورعینی کارشناسی ارشد سلولی تکوینی، دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

هدف: هدف از این مطالعه بررسی نقش بازدارندگی ویتامین e  (ve) بر شاخص های اسپرماتوژنز رت ها به دنبال تیمار با bisphenol a بود. مواد و روش ها: رت های نر بالغ نژاد ویستار با میانگین وزنی10±231 گرم به‏طور تصادفی به 4 گروه (6=n): کنترل،  bpa (mg/kg/day250)، ve (mg/kg/day150) و bpa+ ve تقسیم شد. تیمار دهانی تا 56 روز و سه بار در هفته انجام گرفت. در پایان دوره تیمار، موش ها کشته شد و بیضه چپ آن ها توزی...

Journal: :Science of The Total Environment 2021

Bisphenol A (BPA) and its substitutes bisphenol S (BPS) F (BPF) are endocrine disrupting chemicals widely used in the production of polycarbonate plastics, epoxy resins thermal papers. The aim review was to identify occupational studies using human biomonitoring (HBM) as a tool for exposure assessment characterize research gaps on topic part HBM4EU project. Hence, systematic literature search P...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید