نتایج جستجو برای: bisphenol s

تعداد نتایج: 695295  

Journal: :Endocrinology 2015
W e n h u i Q i u Y a l i Z h a o M i n g Y a n g M a t t h e w F a r a j z a d e h C h e n y u a n P a n N a n c y L . W a y n e

Journal: :Proceedings of the National Academy of Sciences 2015
C a s s a n d r a D . K i n c h K i n g s l e y I b h a z e h i e b o J o o - H y u n J e o n g H a m i d R . H a b i b i D e b o r a h M . K u r r a s c h

Journal: :ACS Omega 2018
H a n s - J o a c h i m L e h m l e r B u y u n L i u M a n u e l G a d o g b e W e i B a o

Journal: :Analytical Sciences 2001
M a s a n o b u M O R I H i s a k o N A R A O K A H i r o h i t o T S U E T a t s u y a M O R O Z U M I T a k a s h i K A N E T A S h u n i t z T A N A K A

Objective(s): One of the major endocrine-disrupting chemicals, Bisphenol-S (BPS) has replaced bisphenol-A due to public health anxiety. The present study evaluated low dosage BPS effect on female reproductive potential, hormonal disruption, and gene expression pathways of blastocyst-derived cells.Materials and Methods: NMRI female mice (...

2016
Jonathan G. Boucher Rémi Gagné Andrea Rowan-Carroll Adèle Boudreau Carole L. Yauk Ella Atlas

Bisphenol S (BPS) is increasingly used as a replacement plasticizer for bisphenol A (BPA) but its effects on human health have not been thoroughly examined. Recent evidence indicates that both BPA and BPS induce adipogenesis, although the mechanisms leading to this effect are unclear. In an effort to identify common and distinct mechanisms of action in inducing adipogenesis, transcriptional pro...

Journal: :Toxicological Sciences 2019
J i o n g j i e J i n g Y o n g P u J e r e m y G i n g r i c h A l m u d e n a V e i g a - L o p e z

Journal: :Resources, Conservation and Recycling 2018
K o s t y a n t y n P i v n e n k o D a v i d L a n e r T h o m a s F . A s t r u p

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید