نتایج جستجو برای: bisphenol s

تعداد نتایج: 695295  

Journal: :Toxicological Sciences 2017
A m a n d a K a s n e c i J u n S e o n g L e e T a e J i n Y u n J i j u n S h a n g S h a u n L a m p e n T a m a r G o m o l i n C h e o l h o C . C h e o n g L o r r a i n e E . C h a l i f o u r

Journal: :Journal of the Endocrine Society 2021
M i m i N g u y e n R e e m S a b r y . , E l i z a b e t h J S t . J o h n L a u r a A F a v e t t a

Journal: :PLOS Genetics 2016
Y i c h a n g C h e n L e S h u Z h i q u n Q i u D o n g Y e o n L e e S a r a J . S e t t l e S h a n e Q u e H e e D o n a t e l l o T e l e s c a X i a Y a n g P a t r i c k A l l a r d

Journal: :Archives of Toxicology 2018
J e r e m y G i n g r i c h Y o n g P u J e n n i f e r R o b e r t s R a j e n d i r a n K a r t h i k r a j K u r u n t h a c h a l a m K a n n a n R i c h a r d E h r h a r d t A l m u d e n a V e i g a - L o p e z

Journal: :Chemosphere 2021
E r i c G y i m a h H a i X u X i n g D o n g X u c h u n Q i u Z h e n Z h a n g Y u a n q i n g B u O s e i A k o t o

Journal: :Macromolecular Chemistry and Physics 2019
R o m a n V i t e r K w a n e l e K u n e n e P o v i l a s G e n y s D a n i e l s J e v d o k i m o v s D o n a t s E r t s A n d r i s S u t k a K r i s h n a B i s e t t y A r t u r s V i k s n a A l m i r a R a m a n a v i c i e n e A r u n a s R a m a n a v i c i u s

Journal: :Chemosphere 2021
A x e l l e B r u l p o r t C o r i n n e L e n c i n a M a r i e - C h r i s t i n e C h a g n o n L u d o v i c L e C o r r e L a u r e n c e G u z y l a c k - P i r i o u

Journal: :iScience 2021
R u i H o u L i n G a n F e n g y i G u a n Y i W a n g J i b i n g L i S h u n g u i Z h o u Y o n g Y u a n

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید