نتایج جستجو برای: family stress

تعداد نتایج: 840908  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده کشاورزی 1393

حشرات fulgoromorphaشامل تعداد زیادی از آفات مخرب کشاورزی در سراسر جهان است که با تخمریزی در بافت های گیاهی و تغذیه از آوندهای آبکشی در گیاهان میزبان خود ایجاد خسارت می¬کنند. همچنین برخی از حشرات این گروه در انتقال عوامل بیمارگر گیاهی نقش مهمی ایفا کرده و میزان خسارات وارده را افزایش می¬دهند. منطقه¬ی حاصلخیر شهرستان جیرفت در کشاورزی جنوب شرق ایران اهمیت زیادی دارد و براین اساس، فون زنجرک¬های گیا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده علوم کشاورزی 1391

طی بررسی هائی که جهت جمع آوری و شناسائی فون کنه های باغات میوه در شهرستان نجف آباد در سال های 1391-1390 انجام شد مجموعا، 17 گونه متعلق به 14 جنس و 8 خانواده جمع آوری و شناسائی شد که 1 گونه برای اولین بار از ایران معرفی گردید که با (*) مشخص شد، و تعداد 2 گونه برای اولین بار در دنیا شناسائی و توصیف گردید که با علامت (**) مشخص شده-اند. لیست گونه های گزارش شده بر اساس طبقه بندی راسته و خانواده به ...

Journal: :iranian journal of psychiatry 0
amirian b.s.c department of psychiatry kermanshah university of medical sciences, kermanshah, iran nasrin jabber ghaderi department of psychiatry kermanshah university of medical sciences, kermanshah, iran ali akbar parvizi fard department of psychiatry kermanshah university of medical sciences, kermanshah, iran jalal shakeri department of psychiatry kermanshah university of medical sciences, kermanshah, iran

objective: in some areas of iran self -immolation is one of the most common ways for committing suicide and it is very disturbing and painful for those who witness it. due to the presence of the families/relatives of the self-immolation victims in the psychiatric clinics seeking for the treatment of ptsd sings, we decided to carry out a research in this respect. method: this descriptive cross-s...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم کشاورزی 1393

بررسی فونستیک کنه¬های پیش¬استیگما prostigmata)) باغ¬های زیتون استان گیلان طی سال¬های 1392-1391 انجام شد. کنه¬ها از نمونه¬های اندام¬های گیاهی، خاک و علف¬های هرز جداسازی شدند. سپس کنه¬ها به¬وسیله محلول نسبیت شفاف¬ و در محیط هویر از آن¬ها اسلاید میکروسکوپی تهیه شد. در مجموع، 28 گونه متعلق به 21 جنس و 14 خانواده شناسایی شدند. از این میان 5 جنس و 10 گونه برای استان گیلان و 1 گونه برای دنیا جدید می¬ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - پژوهشکده کشاورزی 1390

چکیده: کنه ها تنها زیر رده ای از رده عنکبوت مانندها هستند که در عرصه های مختلف کشاورزی، جنگلی و مرتعی به فراوانی یافت می شوند. برخی از آنها گیاهخوار بوده و برخی دارای رفتار شکارگری و پارازیتی می باشند. بعضی از آنها با حشرات خسارتزای درختان میوه، بویژه حشرات مکنده (شته ها، شپشک ها)، چوبخوارها و پوستخوارها مرتبط بوده و در کاهش انبوهی جمعیت آنها موثر هستند. در این مطالعه کنه های شکارگر و پارازیت...

Journal: :iranian journal of psychiatry 0
alireza agha yousefi payam-e- noor university,tehran, iran nasim sharif payam-e- noor university,tehran, iran

the aim of this study was to compare overall life satisfaction, subjective well-being, family stress, and stress symptoms of wives of three groups of iranian disabled veterans.participants included 97 wives of three groups of disabled veterans (group 1with 25-49% disability; group 2 with 50-69% disability; and group 3 with larger or equal to 70% disability). the participants were selected rando...

Journal: :physiology and pharmacology 0
parva nasimi department of biology, fars science and research branch, islamic azad university, fars, iran mohammad reza tabandeh department of biochemistry and molecular biology, faculty of veterinary medicine, shahid chamran university of ahvaz, ahvaz, iran akbar vahdati department of biology, fars science and research branch, islamic azad university, fars, iran saeed khatamsaz department of biology, kazerun branch, islamic azad university, kazerun, iran

introduction: busulfan as a chemotherapeutic agent causes testicular germinal epithelium depletion and cytotoxicity in germ cells. the aim of this study was to assess antioxidant status, reactive oxygen species (ros) generation and apoptosis-related genetic markers of adult male mouse sperm following busulfan treatment. materials and methods: forty adult nmri mice (30 ± 5 g) were divided into t...

Khodaverdi Alizadeh Mahmood Rezaloo

Stress is considered as an inseparable part of life. Although it is sometimes useful and positive, if there is overstress, there would be some disturbances created in human life as the negative aspect of stress. In this research the different dimensions of stress regarding family, environmental, and personal stress and their effects on the amount of learning English among students at Islamic Az...

Journal: :nursing and midwifery studies 0
zahra ghazavi nursing and midwifery care research center, isfahan university of medical sciences, isfahan, ir iran simin feshangchi student research center, school of nursing and midwifery, isfahan university of medical sciences, isfahan, ir iran; student research center, school of nursing and midwifery, isfahan university of medical sciences, isfahan, ir iran. tel: +98-9133013860, fax: +98-3136699398 mousa alavi nursing and midwifery care research center, isfahan university of medical sciences, isfahan, ir iran mahrokh keshvari nursing and midwifery care research center, isfahan university of medical sciences, isfahan, ir iran

conclusions family-oriented education on communication skills could reduce depression, anxiety, and stress in the elderly. therefore, such programs should be adopted as a non-pharmacological and cost-effective method for reducing depression, anxiety, and stress in older adults. patients and methods for this randomized controlled clinical trial, we enrolled 64 older adults from two healthcare ce...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید