نتایج جستجو برای: family stress

تعداد نتایج: 840908  

Journal: :مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 0
saeed pahlavanzadeh behavioral sciences research center, esfahan university of medical sciences, esfahan ali navidian health promotion research center, zahedan university of medical sciences, zahedan mohsen yazdani behavioral sciences research center, esfahan university of medical sciences, esfahan

background: brief family interventions may have a positive impact on family caregivers of mental disorders. this study aimed to evaluate the effect of family psycho-education on depression, anxiety and stress in family caregivers of patients with mental disorders. methods: this randomized controlled trial designed and evaluated the effectiveness of a group psycho-educational program on 100 care...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده علوم کشاورزی 1392

کنه¬های شکارگر زیر راسته پرواستیگمای مرتبط با عرصه¬های جنگلی و مرتعی منطقه الشتر طی سال¬های 1391-1392 مورد مطالعه قرار گرفت که در این برسی جمعاً 15 گونه متعلق به 11 جنس از 7 خانواده جمع-آوری و شناسایی شد. که یک خانواده برای اولین بار از ایران که با علامت(*) مشخص شد و 3 گونه برای اولین بار در دنیا شناسایی و توصیف شد. که با علامت(**) مشخص شد. لیست گونه¬ها در ذیل ذکر شده است family stigmaeidae: ge...

Journal: :iranian journal of public health 0
chonticha kaewanuchit dept. of applied sciences, faculty of science and technology, phranakhon si ayutthaya rajabhat university, phranakhon si ayutthaya province, thailand 13000. carles muntaner bloomberg faculty of nursing, dalla lana school of public health and department of psychiatry, school of medicine, university of toronto, toronto k51p8, canada. nizam isha dept. of management and humanities, university teknologi petronas, bandar seri iskandar tronoh, perak, malaysia 32610.

background : occupational stress is a psychosocial dimension of occupational health concept on social determinants of health, especially, job & environmental condition. recently, staff network of different government universities of thailand have called higher education commission, and ministry of education, thailand to resolve the issue of gov-ernment education policy (e.g. wage inequity, poor...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392

the purpose of this study was to investigate the relationship between family functioning and marital adjustment humor couples are due to the nature and objectives of the research and application of methods for its implementation correlation was used. the study population consisted of all the couples in the city who uses random cluster sampling of 200 students were selected as sample. data from ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده علوم کشاورزی 1390

طی بررسی هائی که جهت جمع آوری و شناسائی فون کنه های بادام در استان چهار محال و بختیاری در سال های 88-1387 انجام شد مجموعا، 23 گونه متعلق به 18 جنس و 8 خانواده جمع آوری و شناسائی شد که 2 گونه برای اولین بار از ایران معرفی گردید که با (*) مشخص شد، و تعداد 3 گونه برای اولین بار در دنیا شناسائی و توصیف گردید که با علامت (**) مشخص شده اند. لیست گونه های گزارش شده بر اساس طبقه بندی راسته و خانواده ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1381

deposite the different criticisms on contrastive analysis it has been proved that the results of it(when processed)can be usuful in a tefl environment,specially at the level of phonology.this study is an attempt to compare and contrast the sound systems of kurdish and english for pedagogical aims. the consonants,vowels,stress and intonation of the twolanguages are described by the same model-ta...

Journal: :Kazoku syakaigaku kenkyu 1997

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی 1388

زنجرک های fulgoromorpha، حشراتی با طیف میزبانی وسیع هستند که از آوندهای آبکش موجود در ریشه، طوقه و ساقه گیاهان علفی وگاهی آوند آبکش برگ های گیاهان چوبی تغذیه می کنند و در جمعیت های بالا می توانند خسارت های فراوان و جدی را به محصولات کشاورزی وارد نمایند. منطقه ی گرگان مشتمل بر دو شهرستان گرگان و آق قلا در استان گلستان، در شمال شرقی ایران از اقلیم های متنوعی شامل شش نوع اقلیم خشک، نیمه خشک، مدیتر...

ژورنال: پژوهش های مشاوره 2018

Aim : This study aimed to investigating the role of Satisfaction with family life and the Quality of family life in the Anxiety and depression in children and other objective was to test the mediating role of parenting stress. Methods: For this purpose 499 parents of female students were selected by random cluster sampling. They completed the Kansas Family Life Satisfaction Scale Family, Quali...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی 1390

زنبورهای گرده افشان (hym.: apoidea)، مهمترین گروه از گرده افشان های محصولات کشاورزی از جمله یونجه وپیاز هستند. طی بررسی فونیستیک زنبورهای گرده افشان مزارع پیاز و یونجه شهرستانهای مشهد و چناران در فصل زراعی 1389، نمونه هایی از شش خانواده متعلق به بالاخانواده apoidea به شرح زیر جمع آوری و شناسایی گردید. در فهرست زیر، گونه های دارای یک ستاره برای استان خراسان رضوی و گونه دارای دو ستاره برای ایران ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید