نتایج جستجو برای: female reproductive tract

تعداد نتایج: 470917  

Journal: :Journal of Molecular Medicine 2021
C i n d r i l l a C h u m d u r i M a r g h e r i t a Y . T u r c o

Journal: :Emerging Infectious Diseases 2004
V i j a y A . K . B . G u n d i R a o u l D e s b r i e r e B e r n a r d L a S c o l a

Journal: :Indian Journal of Community Medicine 2006
R R a m S K B h a t t a c h a r y a K B h a t t a c h a r y a B B a u r T S a r k a r A B h a t t a c h a r y a D G u p t a

Journal: :Differentiation 2018
G e r a l d R . C u n h a S t a n l e y J . R o b b o y T a k e s h i K u r i t a D y l a n I s a a c s o n J o e l S h e n M e i C a o L a u r e n c e S . B a s k i n

Journal: :Immune Network 2015
S u n g K i L e e C h u l J u n g K i m D o n g - J a e K i m J e e - h y u n K a n g

Journal: :SCIENTIA SINICA Vitae 2016
W e i W e i W U H a i B i n W A N G X i a o F a n g T A N G T o n g T o n g C U I

Journal: :Human Reproduction Update 1996
T T u l a n d i

Journal: :Human Reproduction Update 2005
S . S . S u a r e z A . A . P a c e y

Journal: :Environmental Health Perspectives 1978
R i c h a r d M . H o a r

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید