نتایج جستجو برای: female reproductive tract

تعداد نتایج: 470917  

Journal: :Nature Communications 2019
E l i z a b e t h A . C a i n e S u z a n n e M . S c h e a f f e r N i t i n A r o r a K o n s t a n t i n Z a i t s e v M a x i m N . A r t y o m o v C a r o l y n B . C o y n e K e l l e H . M o l e y M i c h a e l S . D i a m o n d

Journal: :Development 2007
K r i s t i n a G r e m s k i G a r y D i t t a M a r t i n F . Y a n o f s k y

Journal: :Biology of Reproduction 1982
D . B . C a r t e r R . R . N e w b o l d S . E . H a r r i s J . A . M c L a c h l a n

Journal: :Journal of Reproductive Immunology 2013
M a r t a R o d r i g u e z - G a r c i a M i c k e y V . P a t e l C h a r l e s R . W i r a

Journal: :Scientific Reports 2016
F e i Z h a o J u n Z h o u R o n g L i E l i z a b e t h A . D u d l e y X i a o q i n Y e

Journal: :PLOS Neglected Tropical Diseases 2016
C a t a l i n a A l f o n s o - P a r r a Y a s i r H . A h m e d - B r a i m a h E t h a n C . D e g n e r F r a n k W . A v i l a S u s a n M . V i l l a r r e a l J e f f r e y A . P l e i s s M a r i a n a F . W o l f n e r L a u r a C . H a r r i n g t o n

Journal: :Emirates Journal of Food and Agriculture 2001
S r i k a n d a k u m a r S r i k a n d a k u m a r A A E J o h n s o n O M a h g o u b I T A l A j m i

Journal: :Differentiation 2018
G e r a l d R . C u n h a T a k e s h i K u r i t a M e i C a o J o e l S h e n P a u l S . C o o k e S t a n l e y J . R o b b o y L a u r e n c e S . B a s k i n

Journal: :Molecular Reproduction and Development 2015
Y a e l H e i f e t z M a r i a n a F . W o l f n e r

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید