نتایج جستجو برای: female reproductive tract

تعداد نتایج: 470917  

Journal: :Current Biology 2008
B r i a n C . W . C r a w f o r d M a r t i n F . Y a n o f s k y

Journal: :The Journal of Immunology 2008
C a i t l i n S h a n n o n B e v e r l y W i n i k o f f

Journal: :PLoS ONE 2012
Y o n g y i W a n g A n d r e a S a c c h e t t i M a t t h i j s R . v a n D i j k M a r t e n v a n d e r Z e e P a u l H . v a n d e r H o r s t R o s a l i e J o o s t e n C u r t W . B u r g e r J . A n t o n G r o o t e g o e d L e e n J . B l o k R i c c a r d o F o d d e

Journal: :Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine 2015
H o n g l i n g D u H u g h S . T a y l o r

Journal: :PLoS ONE 2014
Z h e n g S h e n J o h n V . F a h e y J a c k E . B o d w e l l M a r t a R o d r i g u e z - G a r c i a A n g e l a D . M . K a s h u b a C h a r l e s R . W i r a

Journal: :International Journal of Andrology 1991
C . L . R . B A R R A T T I . D . C O O K E

Journal: :PLoS ONE 2010
C h a d J . C r e i g h t o n A s h l e y L . B e n h a m H u i f e n g Z h u M a h j a b e e n F . K h a n J e f f r e y G . R e i d A n k u r K . N a g a r a j a M i c h a e l D . F o u n t a i n O l i v i a D z i a d e k D e r e k H a n L a n g M a J o n g K i m S h a n n o n M . H a w k i n s M a t t h e w L . A n d e r s o n M a r t i n M . M a t z u k P r e e t h i H . G u n a r a t n e

Journal: :Biology of Reproduction 2010
F e r n a n d o F . M i g o n e Y i R e n R e b e c c a M . H a r m a n R o b e r t G . C o w a n S u s a n M . Q u i r k

Journal: :Russian Journal of Infection and Immunity 2021
E A . L e b e d e v a S . V . R i s h c h u k T . A . D u s h e n k o v a A . S . M o k h o v M . V . D e s y a t o v a E . I . E r m o l e n k o G . F . L e o n t y e v a A . V . S v a r v a l E . E . S h c h e d e r k i n a V . V . K o l o d z h i e v a L . Y u . N i l o v a E . A . O r i s h a k A . E . G o n c h a r o v

Journal: :BMC Women's Health 2010
K a b i r u A R a b i u A d e n i y i A A d e w u n m i F a t i m a t M A k i n l u s i O l u w a r o t i m i I A k i n o l a

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید