نتایج جستجو برای: multiplex pcr

تعداد نتایج: 183300  

Journal: :Journal of Clinical Virology 2008
R o b i n B r i t t a i n - L o n g S a n d r a N o r d S i g v a r d O l o f s s o n J o h a n W e s t i n L a r s - M a g n u s A n d e r s o n M a g n u s L i n d h

Journal: :BMC Medical Genomics 2008
M o h u a P o d d e r J i a n R u a n B e n W T r i p p Z a n e E C h u S c o t t J T e b b u t t

Journal: :British Journal of Cancer 2005
E H v a n B e e r s S A J o o s s e M J L i g t e n b e r g R F l e s F B L H o g e r v o r s t S V e r h o e f P M N e d e r l o f

Journal: :Russian Journal of Bioorganic Chemistry 2020
S . A . L a p a E . S . K l o c h i k h i n a R . A . M i f t a k h o v A . M . Z o l o t o v A . S . Z a s e d a t e l e v A . V . C h u d i n o v

Journal: :Journal of Clinical Microbiology 2012
M . K a a s e F . S z a b a d o s L . W a s s i l l S . G . G a t e r m a n n

Journal: :Applied and Environmental Microbiology 2010
C e s a r I . B i n K i n g o m b e J e a n - Y v e s D ' A o u s t G e e r t H u y s L i s a H o f m a n n M a r y R a o J u d y K w a n

Journal: :Brazilian Journal of Microbiology 2019
B r u n d a b a n S a h u S h i v a D . S i n g h B i j a y K u m a r B e h e r a S a t y e n K u m a r P a n d a A b h i s h e k D a s P r a n a y a K u m a r P a r i d a

Journal: :The Journal of Molecular Diagnostics 2003
M a n u e l S a l t o - T e l l e z S u r e s h G . S h e l a t B e r n i c e B e n o i t H a n n a R e n n e r t M a r t i n C a r r o l l D e b r a G . B . L e o n a r d P e t e r N o w e l l A d a m B a g g

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید