نتایج جستجو برای: multiplex pcr

تعداد نتایج: 186945  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده کشاورزی 1394

سیب درختی (malus domestica borkh) عضوی از خانواده گلسرخیان (rosaceae) بوده و سازگار با آب و هوای خنک می باشد. ویروس ساقه شیاری سیبapple stem grooving virus (asgv) عضوتیپ جنس capillovirus، ویروس ساقه آبله ای سیب apple stem pitting virus (aspv) عضو تیپ جنس foveavirus و ویروس لکه سبزرد برگ سیب apple chlorotic leaf spot virus (aclsv) عضو تیپ جنس trichovirus متعلق به خانواده betaflexiviridae، از مهم...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده علوم 1393

اسهال ویروسی گاو (bvd) یک عامل بیماری¬زا است که در گاوها ایجاد عفونت می¬کند و اهمیت اقتصادی در جهان دارد. این ویروس موجب خسارت¬های اقتصادی قابل توجه بر صنعت دام¬پروری می¬شود. در این پژوهش با کمک 3 روش متفاوت شناسایی ویروس با نانو ذرات طلا انجام گرفت و شرایط واکنش بهینه شد. این 3 روش شامل نانو ذرات اصلاح نشده، نانو ذرات اصلاح شده به کمک 2 پراب و تک پراب بود. در هر سه روش تغییر رنگ در نمونه های ک...

Journal: :iranian journal of veterinary research 2014
m. poormontaseri s. hosseinzadeh s. s. shekarforoush

botulism is a serious paralytic disease caused by clostridium botulinum toxin in foods. there are seven recognized serotypes of botulinum neurotoxins among which the principal prevalent types in humans include a, b and e. infant botulism results from intestinal colonization and toxin production by c. botulinum spores in babies less than 1 year old. honey is the most important food discriminated...

ژورنال: :آفات و بیماریهای گیاهی 0
سولماز کمیجانی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران محمد رضوی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور حشمت اله امینیان پردیس ابوریحان دانشگاه تهران حسن رضا اعتباریان پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

به منظور بر رسی احتمال وجود تیپ های آمیزشی فرم جنسی قارچ mycosphaerella graminicola و پراکندگی و اهمیت آن در ایران از هفت استان کشور شامل استان های مازندران، گلستان، خوزستان، فارس، اردبیل (مغان)، ایلام و کرمانشاه که کانون های مهم بیماری بودند، در سال 1384 برگ های آلوده جمع آوری و 58 جدایه انتخاب و dna ی آن ها استخراج شد. بررسی وجود تیپ های آمیزشی قارچ در ایران با استفاده از multiplex pcr و دو ج...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده کشاورزی 1387

ویروس های y (pvy)، x (pvx)، s(pvs) و پیچیدگی برگ سیب زمینی (plrv) از مهم ترین ویروس های بیمارگر سیب زمینی به شمار می روند و به طور جدی باعث کاهش میزان و کیفیت محصول سیب زمینی می شوند. این ویروس ها از تمام مناطق مهم کشت سیب زمینی ایران گزارش شده اند. آلودگی به ویروس های یاد شده در سیب زمینی به جز ویروس y و پیچیدگی برگ سیب زمینی معمولاً بدون علایم باقی می ماند. از این رو گیاهان سیب زمینی مزارع تول...

2017
Sinem Oktem-Okullu Arzu Tiftikçi Murat Saruc Bahattin Cicek Eser Vardareli Nurdan Tozun Tanıl Kocagöz Ugur Sezerman Ayca Sayi-Yazgan

Purpose: To develop a multiplex-urease PCR assay specific for ureA and ureB genes directly from gastric biopsy specimens and compare the results of multiplex-urease PCR assay with rapid urease test (RUT) and histopathology. Methodology: This study was conducted on 109 patients. A RUT was run; histopathological staining and multiplex urease PCR were applied to biopsy specimen to detect H. pylori...

A. Akhondzadeh Basti, A. Misaghi, D. Al-taghlubee, D. Shayan, H. Gandomi, P. Shayan,

Background: Meat species adulteration has become a problem of concern. This study aimed to compare two previously published multiplex Polymerase Chain Reaction (PCR) methods for meat species authentication.  Methods: The primers used in the first multiplex PCR involved species-specific reverse primer for sheep, goat, cattle, pig, and donkey with universal forward primer. In the second multiple...

Journal: :Bionatura (Ibarra - Impresa) 2023

This study developed a new multiplex polymerase chain reaction (m-PCR) for rapidly detecting clinically essential strains of V. parahaemolyticus. enables the detection total and potentially virulent strains. The m-PCR was by targeting species-specific transcriptional regulator toxR gene, sequences an outer membrane protein hypothetical encoded omp htp, respectively. htp were discovered original...

2014
Ji-Hyun Kim Seong-Ryul Rhim Kee-Tae Kim Hyun-Dong Paik Joo-Yeon Lee

A rapid and specific PCR assay for the simultaneous detection of Listeria monocytogenes, Escherichia coli O157:H7, Bacillus cereus, Salmonella spp., and Staphylococcus aureus in foods was developed to reduce the detection time and to increase sensitivity. Multiplex PCR developed in this study produced only actA, fliC, hbl, invA, ileS amplicons, but did not produce any non-specific amplicon. The...

2016
Maléki Assih Lochina Feteke Cyrille Bisseye Djeneba Ouermi Florencia Djigma Simplice Damintoti Karou Jacques Simpore

This study aimed to compare the sensitivity of multiplex PCR to ELISA technique in the instantaneous detection of HBV, HCV and HIVin blood samples from donors of the National blood Transfusion Centre in Togo. A total of 440 blood samplesfrom volunteer were collected and tested by ELISA and multiplex PCR for HBV, HCV and HIV detection. Among the 440 volunteer blood donors, 83% were female and 17...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید