نتایج جستجو برای: multiplex pcr

تعداد نتایج: 183300  

Journal: :Medical Mycology 2008
A n a L u s i a L e a l J o s i a n e F a g a n e l l o M a r i a C r i s t i n a B a s s a n e s i M a r i l e n e H . V a i n s t e i n

Journal: :Journal of Clinical Pathology 1995
M C o r m i c a n M G l e n n o n U N R i a i n J F l y n n

Journal: :Methods 2001
C T Wittwer M G Herrmann C N Gundry K S Elenitoba-Johnson

The ability to multiplex PCR by probe color and melting temperature (T(m)) greatly expands the power of real-time analysis. Simple hybridization probes with only a single fluorescent dye can be used for quantification and allele typing. Different probes are labeled with dyes that have unique emission spectra. Spectral data are collected with discrete optics or dispersed onto an array for detect...

Journal: :Genome Research 1994
M C E d w a r d s R A G i b b s

Journal: :Journal of Clinical Microbiology 2003
D . A . B r i t o M . R a m i r e z H . d e L e n c a s t r e

2003
Richard Souvenir Jeremy Buhler Gary D. Stormo Weixiong Zhang

Single Nucleotide Polymorphism (SNP) Genotyping is an important molecular genetics technique in the early stages of producing results that will be useful in the medical field. One of the proposed methods for performing SNP Genotyping requires amplifying regions of DNA surrounding a large number of SNP loci. In order to automate a portion of this method and make the use of SNP Genotyping more wi...

2005
John Rachlin Chunming Ding Charles Cantor Simon Kasif

Journal: :BioTechniques 2006
T h e r e s a S w i f t - S c a n l a n A m a n d a B l a c k f o r d P e d r a m A r g a n i S a r a s w a t i S u k u m a r M a r y J o F a c k l e r

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید