نتایج جستجو برای: multiplex pcr

تعداد نتایج: 183300  

Journal: :Plant Pathology Journal 2010
N a b i l S . F a r a g A h m a d A . G o m a h N a g l a a M . A . B a l a b

Journal: :Journal of Clinical Microbiology 2004
A r u n K u m a r A d h i k a r y T o s h i k i I n a d a U r m i l a B a n i k J i r o N u m a g a N o b u h i k o O k a b e

Journal: :Journal of Egyptian Academic Society for Environmental Development. D, Environmental Studies 2019
M o h a m e d A b o u D o b a r a E l - S h i h y E l - S h i h y

Journal: :The Korean Journal of Parasitology 2010
S e u n g - H y u n L e e M i g y o J o u n g S e j o u n g Y o o n K y o u n g j i n C h o i W o o - Y o o n P a r k J a e - R a n Y u

Journal: :BioTechniques 1997
K a n o k p o r n N o y R i t h i d e c h J o h n J . D u n n C h r i s R . G o r d o n

Journal: :Journal of Clinical Microbiology 2010
T a k a s h i S a s a k i S a e T s u b a k i s h i t a Y o s h i k a z u T a n a k a A r i h i t o S a k u s a b e M a s a y u k i O h t s u k a S h i n t a r o H i r o t a k i T e t s u j i K a w a k a m i T s u n e o F u k a t a K e i i c h i H i r a m a t s u

Journal: :Journal of Clinical Microbiology 2017
W i w i t T a n t i b h e d h y a n g k u l E k k a r a t W o n g s a w a t S a o w a l u k S i l p a s a k o r n D u a n g d a o W a y w a N u t t a w u t S a e n y a s i r i J i n t a p a S u e s u a y W i l a w a n T h i p m o n t r e e Y u p i n S u p u t t a m o n g k o l

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید