نتایج جستجو برای: multiplex pcr

تعداد نتایج: 186945  

ژورنال: :بهداشت مواد غذایی 0
سامان مهدوی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، استادیار گروه میکروبیولوژی، مراغه، ایران.

با توجه به اهمیت انتروتوکسین های استافیلوکوکوس آرئوس به عنوان یکی از عوامل عمده مسمومیت های غذایی، بررسی روش های متعدد نظیر جداسازی، شناسایی و دسته بندی این انتروتوکسین ها ضروری است. در این تحقیق 22 سویه باکتری استافیلوکوکوس آرئوس کوآگولاز مثبت جدا شده از پنیرهای سنتی روستاهای شهرستان مراغه برای بررسی وجود شش ژن انتروتوکسین با استفاده از روش multiplex pcrمورد ارزیابی قرار گرفتند. ابتدا dna نمون...

ژورنال: :طب جنوب 0
شهره فرشاد shohreh farshad شیراز، خیابان زند، بیمارستان نمازی، مرکز تحقیقات میکروب‏شناسی بالینی استاد البرزی عبدالوهاب البرزی abdolvahab alborzi علی ملک حسینی ali malek hossaini عزیز ژاپونی aziz japooni برات عبودی barat aboodi جلیل نصیری jalil nasiri

زمینه: تحقیقات اخیر حاکی از احتمال وجود یک ارتباط بین عفونت ناشی از بعضی از اعضاء هلیکوباکتر و تشکیل سنگ کیسه صفرا می‎باشند. هدف از این تحقیق تشخیص باکتری هلیکوباکتر در سنگ‎های کیسه صفرای بیماران مبتلا به بیماری‎های دستگاه صفراوی بوده است. مواد و روش‎ها: سنگ های صفراوی و نمونه های مایع صفرای 33 بیمار با تست های اوره‎آز سریع، کشت و واکنش زنجیره ای پلیمراز چندتایی (multiplex-pcr) که بر اساس دو ژن...

ژورنال: :زیست شناسی دریا 0
مهدی رئیسی mehdi raissy دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، دانشکده دامپزشکی منوچهر مؤمنی manouchehr moumeni عباس متین فر abbas matin far حسن ممتاز hassan momtaz فیروز فدائی فرد firooz fadaei fard

بخش عمده ای از گونه های جنس ویبریو که معمولا در آب های گرم یافت می شوند، دارای توان بالقوه جهت ایجاد مسمومیت های غذائی در انسان هستند. نقش آبزیان و فراورده های آبزی در انتقال بیماری اثبات شده است ولی تاکنون مطالعه ای در خصوص آلودگی صدف در ایران صورت نپذیرفته است. هدف از انجام این بررسی، مطالعه وقوع آلودگی با گونه های ویبریو در صدف صید شده از خلیج فارس با استفاده از تکنیک pcr چندگانه بود. در این...

Journal: :archives of clinical infectious diseases 0
mohammad reza arabestani department of microbiology, faculty of medicine, hamadan university of medical sciences, hamadan, ir iran; brucellosis research center, hamadan university of medical sciences, hamadan, ir iran; department of microbiology, faculty of medicine, hamadan university of medical sciences, hamadan, ir iran; brucellosis research center, hamadan university of medical sciences, hamadan, ir iran. tel: +98-9188662009, fax: +98-8118380762 seyed masoud mousavi department of microbiology, faculty of medicine, hamadan university of medical sciences, hamadan, ir iran mona nasaj department of microbiology, faculty of medicine, hamadan university of medical sciences, hamadan, ir iran

conclusions the results of the current study demonstrated that type iii is the predominant type in hamedan, followed by types v, type ii, type ia, ib and iv, respectively. use of the molecular serotyping (ms) method such as pcr assay as an alternative to conventional serotyping (cs) method leads to accurate, sensitive, specific, and fast typing of gbs isolates. results among the 62 gbs isolates...

Journal: :iranian journal of public health 0
h galehdari n abedini r kazeminezhad m pedram mr seyefi m ghafourian

background: acute lymphoblastic leukemia (all) is the most common subtype of childhood cancer. chromosomal ab­normality, specially the replacement of chromosomal material is one of the main reasons in generating leukemia, wherein the kind of translocation play a key role in managing the remedy. the goal of the present study was to develop a reliable, rapid, and cost effective method to detect t...

ژورنال: :مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 0
زهرا صفری z safari مجتبی سعادتی m saadati شهرام نظریان sh nazarian محمد هیات m heiat مرتضی میرزایی m mirzaei

مقدمه: سالیانه بیش از 14 میلیون انسان آلوده به لشمانیوز در سراسر دنیا گزارش می شود. این بیماری در ایران به دو شکل پوستی و احشایی وجود دارد که نوع پوستی آن در نقاط مختلف دارای گستردگی بیشتر می باشد. در سالهای اخیر استفاده از روش pcr برای تشخیص لشمانیوز پوستی در بیماران در مناطق مختلف جغرافیایی مورد استفاده قرار گرفته است. در این روش از پرایمرهای اختصاصی برای تکثیر ژن های مختلف انگل مانند ژن های ...

ژورنال: :مجله میکروب شناسی پزشکی ایران 0
شهرام پروین shahram parvin molecular biology research center, baqiyatallah university of medical science, tehran, iranمرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) فاطمه پورعلی fatemeh ahmadi molecular biology research center, baqiyatallah university of medical science, tehran, iranمرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) علی کرمی ali poorali molecular biology research center, baqiyatallah university of medical science, tehran, iranمرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) علی احمدی ali karami molecular biology research center, baqiyatallah university of medical science, tehran, iranمرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)

زمینه و اهداف: باسیلوس آنتراسیس باکتری اسپور دار، گرم مثبت، هوازی و عامل بیماری سیاه زخم است. در سال های اخیر از این باکتری در حملات بیوتروریستی استفاده شده است. اسپور باسیلوس آنتراسیس نسبت به عوامل فیزیکی و شیمیایی بسیار مقاوم می باشد. برای تشخیص سریع اسپور این باکتری به روش های مولکولی، به اسنخراج ژنوم با شکستن اسپور نیاز می باشد. هدف از این مطالعه تشخیص سریع مولکولی d‏na باسیلوس آنتراسیس به ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید