نتایج جستجو برای: multiplex pcr

تعداد نتایج: 183300  

Journal: :Journal of Clinical Microbiology 2009
J a m e s B . M a h o n y G o r d B l a c k h o u s e J e s s e B a b w a h M a r e k S m i e j a S o n y a B u r a c o n d S y l v i a C h o n g W i l l i a m C i c c o t e l l i T i m O ' S h e a D a i f a l l a h A l n a k h l i M a y G r i f f i t h s - T u r n e r R o n G o e r e e

Journal: :Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 2017
T h a p a n a C h o n t a n a n a r t h

Journal: :Journal of Clinical Microbiology 2008
F a b i a n a C o r d e i r o D e n i s e d a S i l v a G o m e s P e r e i r a M y r n a R o c h a M a r i s e D u t r a A s e n s i W a l d i r P e r e i r a E l i a s L e i l a C a r v a l h o C a m p o s

Journal: :Archives of Microbiology 2017
J o n g u k K i m J i s o o H o n g J e o n g - A L i m S u n g g i H e u E u n j u n g R o h

Journal: :Applications in Plant Sciences 2014
K o r - j e n t v a n D i j k J a n e M e l l o r s M i c h e l l e W a y c o t t

Journal: :BioTechniques 2000
F . S . C e l i D . M e n t u c c i a L . P r o i e t t i - P a n n u n z i C . R . T . d i G i o i a M . A n d r e o l i

Journal: :Genomics 2019
K e C h e n S h u a n g - s h u a n g D o n g N a n W u Z h i - h o n g W u Y u - x u n Z h o u K a i L i F e n g Z h a n g J u n - h u a X i a o

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید