نتایج جستجو برای: multiplex pcr

تعداد نتایج: 183300  

Journal: :Letters in Applied Microbiology 2001
Y . - H . S h a n g k u a n Y . - H . C h a n g J . - F . Y a n g H . - C . L i n M . - F . S h a i o

Journal: :Journal of Global Infectious Diseases 2013
K u s u m S h a r m a S a r o j K a n t S i n h a A m a n S h a r m a K a u s h a l K P r a s a d S u r i n d e r S i n g h R a n a M e e r a S h a r m a R i t a m b r a N a d a K a p i l G o y a l D e e p a k K u m a r B h a s i n

Journal: :Journal of Medical Microbiology 2014
A n u s a k K e r d s i n Y u k i h i r o A k e d a R u j i r a t H a t r o n g j i t U n c h a y a D e t c h a w n a T s u t o m u S e k i z a k i S h i g e y u k i H a m a d a M a r c e l o G o t t s c h a l k K a z u n o r i O i s h i

Journal: :Clinical Microbiology Reviews 2000
E l f a t h M . E l n i f r o A h m e d M . A s h s h i R o b e r t J . C o o p e r P a u l E . K l a p p e r

Journal: :PLOS Neglected Tropical Diseases 2019
N u t c h a n a r t S e a - l i a n g A m o r n p u n S e r e e m a s p u n K a n i t h a P a t a r a k u l J a r i y a n a r t G a y w e e W u t t i k o n R o d k v a m t o o k N a t t a c h a i S r i s a w a t S u p a p o r n W a c h a r a p l u s a d e e T h i r a v a t H e m a c h u d h a

Journal: :Talanta 2006
D a y u L i u X i a o m i a n Z h o u R u n t a o Z h o n g N a n n a n Y e G u o h u i C h a n g W e i X i o n g X i a o d a n M e i B i n g c h e n g L i n

Journal: :Journal of Bacteriology & Mycology: Open Access 2020
N e h a G u p t a R a v i B h u s h a n A t m a r a m B a n s a l A r u n G a r g J a y e s h M o d i R a j i v G u p t a R e e s h i k a V e r m a D i n e s h B a n s a l S m i t a S h a r m a R a j e e v S o m a n

Journal: :The Malaysian journal of medical sciences : MJMS 2012
Siti Aminah Ahmed Doblin Anak Sandai Suzana Musa Chee Hock Hoe Mehdi Riadzi Kwok Leong Lau Thean Hock Tang

BACKGROUND Traditionally, the most common diagnostic approach used for diagnosing leptospirosis was the demonstration of immune-seroconversion in acute and convalescent patient serum samples. Recently, a variety of molecular techniques, including conventional and real-time polymerase chain reaction (PCR), have been developed for the specific detection of pathogenic bacteria from the genus Lepto...

Journal: :Expert review of anti-infective therapy 2010
Bruno Pozzetto Florence Grattard Sylvie Pillet

Scope of the problem Acute respiratory tract infection is the leading cause of hospitalization for infants and young children in developed countries, and a major determinant of death in developing countries. In 2002, lower respiratory tract infections accounted for approximately 4 million deaths worldwide and 7% of all deaths that year [1]. Therefore, there is a huge need for new diagnostic too...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید