نتایج جستجو برای: pediatric

تعداد نتایج: 117274  

Journal: :iranian journal of child neurology 0
hosein aghayan golkashani 1. department of neurosurgery, loghman hospital, shahid beheshti university of medical sciences, tehran, iran hossein hatami 2. department of public health, school of health, shahid beheshti university of medical sciences, tehran, iran. abdonaser farzan 3. department of neurosurgery, mofid hospital, shahid beheshti university of medical sciences, tehran, iran hassan reza mohammadi 3. department of neurosurgery, mofid hospital, shahid beheshti university of medical sciences, tehran, iran yalda nilipour 4. pediatric pathology research center, mofid children’s hospital, shahid beheshti university of medical sciences, tehran, iran maliheh khoddami 4. pediatric pathology research center, mofid children’s hospital, shahid beheshti university of medical sciences, tehran, iran

how to cite this article: aghayan golkashani h, hatami h, farzan a, mohammadi hr, nilipour y, khoddami m, jadali f. tumors of the central nervous system: an 18-year retrospective review in a tertiary pediatric referral center. iran j child neurol. summer 2015;9(3):24-33.   abstract objective few studies exist on the demographics and trends of pediatric central nervous system (cns) tumors in ira...

Journal: :international journal of pediatrics 0
farid imanzade professor of pediatric gastroenterology, mofid hospital, shahid beheshti university of medical sciences, tehran, iran. aliakbar sayyari professor of pediatric gastroenterology, mofid hospital, shahid beheshti university of medical sciences, tehran, iran. pantea tajik fellow of pediatric gastroenterology, mofid hospital, shahid beheshti university of medical sciences, tehran, iran.

abstract cytomegalovirus (cmv) is a virus that can be consider as invasive infection after transplantation or chemotherapy, long-term corticosteroid users or in immunodeficient patients such as hiv. different complications were seen in immunocompetent patients but colitis rarely occurs. the diagnosis of cmv was based on pathology by colonoscopy, positive cmv antigen and high cmv-igm titer serum...

Journal: :international journal of hematology-oncology and stem cell research 0
babak abdolkarimi assistant professor of hematology-oncology, department of pediatrics, lorestan university of medical sciences, khoramabad, iran soheila zareifar associate professor of hematology-oncology, department of pediatrics, amir oncology hospital, shiraz university of medical sciences, shiraz, iran majid golestani eraghi fellowship in intensive care, anesthesiologist, tracheal diseases research center, national research institute of tuberculosis and lung diseases (nritld), shahid beheshti university of medical sciences, tehran, iran fellowship in intensive care, anesthesiologist, lung transplantation research center, national research institute of tuberculosis and lung diseases (nritld), shahid beheshti university of medical sciences, tehran, iran fazl saleh fellowship of hematology oncology department of pediatrics shiraz amir oncology hospital, shiraz university of medical science

background : children suffering from cancer always require pain relief and reduce anxiety when undergoing painful procedures. the aim of this study is to compare the effect of pethedine and ketamine administration in cancer-diagnosed children undergoing bone marrow aspiration and biopsy procedures. subjects and methods : a randomized, double-blinded, crossover trial was carried out on 57 childr...

Journal: :medical journal of islamic republic of iran 0
hossein moravej department of pediatrics, nemazee teaching hospital, medical school, shiraz university of medical sciences, shiraz, iran.سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شیراز (shiraz university of medical sciences)سازمان های دیگر: nemazee teaching hospital seyed mohsen dehghani gastroenterohepatology research center, nemazee teaching hospital, medical school, shiraz university of medical sciences, shiraz, iran.سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شیراز (shiraz university of medical sciences)سازمان های دیگر: gastroenterohepatology research center,

background: training of pediatric residents is a dynamic process which should be changed as the nature and epidemiology of pediatric diseases change. in this study, we compared the training program of the pediatric residents with the disorders of the pediatric patients who had referred to pediatric offices. methods: the study was conducted in pediatric offices in shiraz, south of iran. the main...

Journal: :journal of fasting and health 0
bahareh imani department of pediatrics, picu dr. sheikh hospital, school of medicine, mashhad university of medical sciences, mashhad, iran gholamreza khademi neonatal research center, mashhad university of medical sciences, mashhad, iran

this review provides an overview of the present knowledge on the aspects of preoperative fasting with the assessment of the evidence quality. a systematic research was conducted in electronic databases in order to identify trials published between 1990 and 2014 concerning preoperative fasting, early resumption of oral intake and the effects of oral carbohydrate mixtures on gastric emptying and ...

Journal: :مجله علوم اعصاب شفای خاتم 0
alireza mahdavi anesthesiology and intensive care department, shahid beheshti university of medical sciences, tehran, iran

many of injured children will require surgical treatment with involvement of the anesthesiologist. the anesthesia providers may have to take care of pediatric patients on following occasions: 1- initial stabilization in the emergency department 2- providing sedation and monitoring for imaging 3- preoperative management of emergent surgical procedures such as laparotomy or craniotomy 4- manageme...

Journal: :archives of pediatric infectious diseases 0
ali hosseininasab infectious and tropical diseases research centre, kerman university of medical sciences, kerman, ir iran; infectious and tropical diseases research centre, kerman university of medical sciences, kerman, ir iran. tel: +98-3423222250, fax: +98-3413222763سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی کرمان (kerman university of medical sciences) zahra farahmandinia kerman university of medical sciences, kerman, ir iranسازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی کرمان (kerman university of medical sciences) mahdieh eslamian kerman university of medical sciences, kerman, ir iranسازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی کرمان (kerman university of medical sciences) pegah arfa kerman university of medical sciences, kerman, ir iranسازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی کرمان (kerman university of medical sciences) motahareh abbaszadeh kerman university of medical sciences, kerman, ir iranسازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی کرمان (kerman university of medical sciences)

conclusions sever thrombocytopenia and bleeding may be the presentation of brucellosis. case presentation we report on an eight-year-old boy who presented epistaxis and gum bleeding. the physical examination revealed petechiae, purpura, ecchymosis, and cervical while inguinal lymphadenopathy and splenomegaly were noted. brucella agglutinin titer was positive. after five days of specific therapy...

Journal: :surgery and trauma 0
ali jangjoo sarvar children hospital kamran aminian imam reza hospital reza shojaeian department of pediatric surgery, mashhad university of medical sciences, mashhad, iran

objective(s): appendicitis remains the most common condition in the pediatric population requiring emergency abdominal operation. management of acute simple appendicitis is well described but controversy remains as to the optimal treatment of complicated appendicitis. common complications of acute appendicitis include: localized peritonitis and abscess formation, flegmon and general peritonitis...

Journal: :international journal of pediatrics 0
ali emadzadeh department of medical education, faculty of medicine, mashhad university of medical sciences, mashhad, iran. behrooz davachi assistant professor of radiology, mashhad university of medical sciences, mashhad, iran. seyed amirhosein ghazizadeh hashemi assistant professor of otorhinolaryngology, shahid beheshti university of medical sciences, tehran, iran. seyed ali jafari faculty of medicine, mashhad university of medical sciences, mashhad, iran. hamid ahanchian faculty of medicine, mashhad university of medical sciences, mashhad, iran. masumeh saeidi students research committee, faculty of medicine, mashhad university of medical sciences, mashhad, iran.

introduction:  clinical settings and teaching methods play a key role in students' learning. so, the present study aimed to investigates the effect of holding special training rounds on performance of pediatric residents. methods: this quasi-experimental study was conducted on 30 residents. they were randomly divided into two case (n=15) and control (n=15) groups. two groups received prete...

Journal: :مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 0
شهنام عسکرپور askarpoor sh هوشنگ پورنگ poorang h

abdominal masses in neonatal period is one of the main causes of patients bed ridden in infantal surgery wards. the rapid encounterance with these patients has caused a decrease in mortality and morbidity. this study is a kind of historical research which has been conducted on data base management systems of two above mentioned hospitals between years 1361-1378. the final outcome was only 25 ca...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید