نتایج جستجو برای: tanacetum balsamita

تعداد نتایج: 573  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم طبیعی 1386

چکیده ندارد.

2013
Mateusz Jasion Aleksandra Samecka-Cymerman Krzysztof Kolon Alexander J. Kempers

We investigated the possibility of use of Tanacetum vulgare (tansy) as an ecological indicator of metal concentration in a naturally colonized open-pit lignite mine in Bełchatów (Poland). Tanacetum vulgare is the only species growing abundantly and spontaneously in the lignite mine waste dumps. Metal concentrations in roots, stems, leaves, flowers, and soil were measured in dump sites differing...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم پایه 1393

در این پژوهش، جهت سنتز نانوذرات آهن و همچنین سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره، برگ های گیاه شاه اسپرم (tanacetum balsamita) از اطراف تبریز در اردیبهشت ماه جمع آوری و خشک گردیدند. جهت انجام این آزمایش ها، عصاره برگ گیاه شاه اسپرم به روش خیساندن در حلال آب تهیه شد. عصاره به دست آمده برای تشخیص فعالیت آنتی اکسیدانی و سنتز نانوذرات آهن صفرظرفیتی و نانوذرات اکسید آهن استفاده گردید. فعالیت آنتی اکسیدا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم پایه 1393

در پژوهش حاضر هدف فیتوسنتز نانوذرات نقره بوسیله عصاره گیاه .willd artemisia fragrans با استفاده از دو روش تابش مایکروویو و گرمایی می باشد. به منظور بهینه سازی روش برای سنتز نانوذارت پایدارتر و کوچکتراز پارامترهای غلظت agno3، ph، زمان، توان در روش تابش مایکروویو و دما در روش گرمایی استفاده شد. برای بررسی اندازه، مورفولوژی، ترکیبات کاهنده و پایدارکننده، دامنه نانوذرات و همچنین پایداری نانوذرات سن...

Journal: :iranian journal of basic medical sciences 0
farzaneh lotfipour faculty of pharmacy, tabriz university of medical sciences, tabriz research center for pharmaceutical nanotechnology, tabriz university of medical sciences, tabriz, iran drug applied research center, tabriz university of medical sciences, tabriz, iran. hossein nazemiyeh faculty of pharmacy, tabriz university of medical sciences, tabriz, iran research center for pharmaceutical nanotechnology, tabriz university of medical sciences, tabriz, iran fatemeh fathi-azad faculty of pharmacy, tabriz university of medical sciences, tabriz, iran

objective(s)                                                                                                                                                                               aim of the present study was to screen the antibacterial activities of some medicinal plants extracts traditionally used in azarbaijan area (iran). materials and methods thirty-six extracts obtained from differ...

Journal: :Zeitschrift fur Naturforschung. C, Journal of biosciences 2002
Assem El-Shazly Gamal Dorai Michael Wink

Tanacetum santolinoides, Essential Oil Composition, n-Hexane-Ether Extract Composition The essential oil of the aerial parts of Tanacetum santolinoides was analyzed by capillary GLC and GLC-MS. Altogether 30 components were identified. The main constituents were thymol (18%), trans-thujone (17.5%), trans-chrysanthenyl acetate (13.2%), cis-chrysanthenyl acetate (9.2%), umbellulone (9.7%) and 1,8...

ژورنال: :مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 0
اسعد معروفی asad maroufi university of kurdistan, sanandaj, iranدانشگاه کردستان محمد مجدی mohammad majdi university of kurdistan, sanandaj, iranدانشگاه کردستان

گیاه شاه اسپرم (tanacetum balsamita) از خانواده کاسنی (asteraseae) یک گیاه دارویی مهم می باشد که غنی از متابولیتهای ثانویه مانند فلاونها، سس کوی ترپن لاکتونها، مشتقات فنیل پروپان ها، تانن ها و همچنین اسانس ها می باشد. گیاه شاه اسپرم  به عنوان طعم دهنده و افزودنی چه به صورت تازه و چه خشک شده استفاده شده است، همچنین دارای فواید دارویی بوده و در فراورده های معطر نیز به کارمی رود. با توجه به اهمیت ...

Farzaneh Lotfipour, Fatemeh Fathi-Azad Fatemeh Sadegpour Hossein Nazemiyeh, Neyereh Garaei Rana Hasanpour Sanam Arami, Sima Talat

Objective(s)                                                                                                                                                                               Aim of the present study was to screen the antibacterial activities of some medicinal plants extracts traditionally used in Azarbaijan area (Iran). Materials and Methods Thirty-six extracts obtained from differ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید