نام پژوهشگر: عباس افلاطونی

بررسی دستکاری فعالیت های واقعی بنگاه های اقتصادی و تاثیر آن بر عدم تقارن زمانی شناسایی سود و زیان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1391
  عباس افلاطونی   محسن دستگیر

هدف این تحقیق بررسی شواهدی در مورد دستکاری فعالیت های واقعی (مدیریت سود واقعی) برای رسیدن به آستانه سود صفر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388-1381 است. همچنین، این تحقیق به بررسی تاثیر مدیریت سود واقعی روی عدم تقارن زمانی شناسایی سود در مقابل زیان می پردازد. در این تحقیق، جریان وجوه نقد عملیاتی، هزینه های تولید و هزینه های اختیاری برای کشف شواهد مربوط به مدیریت سود واقعی مدنظر قرار گرفته است. همچنین، برای سنجش عدم تقارن زمانی در شناسایی سودها، از معیار معرفی شده توسط باسو (1997) استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، شرکت های مشکوک به مدیریت سود واقعی، جریان وجوه نقد عملیاتی غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی کم و هزینه های تولید غیرعادی زیادی دارند. این شواهد بیان می کند، شرکت ها برای رسیدن به آستانه سود صفر، فروش های خود را تسریع می کنند، هزینه های اختیاری را کاهش می دهند و محصولات بیش از حد نیاز تولید می کنند. افزون بر این، نتایج نشان می دهد که مدیریت سود واقعی، عدم تقارن زمانی شناسایی سودها را (به عنوان یکی از معیار های کیفیت سود) کاهش می دهد. نتایج تحلیل های تکمیلی، یافته های اخیر را تایید می کنند.

تأثیر تیمارهای تغذیه ای بر ویژگیهای رشد و اسانس گیاه دارویی شاه اسپرم (tanacetum balsamita l.)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی 1387
  محمدباقر حسن پوراقدم   جلال طباطبایی

چکیده ندارد.