تأثیر تیمارهای تغذیه ای بر ویژگیهای رشد و اسانس گیاه دارویی شاه اسپرم (tanacetum balsamita l.)

پایان نامه
چکیده

چکیده ندارد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس مینای شاه اسپرمی Tanacetum balsamita L. subsp. Balsamita

محل جمع آوری گیاه: باغ گیاه شناسی ایران فصل جمع آوری گیاه: تابستان اندام مورد استفاده: قسمت های هوایی گیاه روش اسانس گیری: تقطیر با آب و بخار با دستگاه Kaiser & Lang بازده اسانس: 0.8% نسبت به وزن گیاه ترکیبهای اصلی: کارون (54%)، آلفا – توجن (17%)، بتا – بیزابولن (5%)

متن کامل

بهینه سازی القاء ریشه های مویین به کمک آگروباکتریوم رایزوژنز در گیاه دارویی شاه اسپرم (Tanacetum balsamita)

گیاه شاه اسپرم (Tanacetum balsamita) از خانواده کاسنی (Asteraseae) یک گیاه دارویی مهم می باشد که غنی از متابولیتهای ثانویه مانند فلاونها، سس کوی ترپن لاکتونها، مشتقات فنیل پروپان ها، تانن ها و همچنین اسانس ها می باشد. گیاه شاه اسپرم  به عنوان طعم دهنده و افزودنی چه به صورت تازه و چه خشک شده استفاده شده است، همچنین دارای فواید دارویی بوده و در فراورده های معطر نیز به کارمی رود. با توجه به اهمیت ...

متن کامل

تأثیر محلول پاشی برگی اوره و برخی آمینواسید ها برخصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و متابولیکی گیاه شاه اسپرم (tanacetum balsamita l).

شاه اسپرم (chrysanthemum balsamita l.)، یک گیاه علفی، ریزوم دار و چند ساله متعلق به تیره کلاپرک سانان است که استفاده های فراوانی در طب سنتی و صنایع داروسازی و غذایی دارد. به منظور بررسی کاربرد برگی منابع مختلف نیتروژن بر و برخی ویژگی های مورفولوژیکی و کمیت و کیفیت اسانس گیاه شاه اسپرم، یک آزمایشی در طرح کامل تصادفی با 4 تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل محلول پاشی اوره (در غلظت های 1، 2 و...

15 صفحه اول

Antiinflammatory and Antinociceptive of Hydro Alcoholic Tanacetum balsamita L. Extract

The use of herbs to treat disease is accompanied with the history of human life. This research is aimed to study the antiinflammatory and antinociceptive effects of hydroalcoholic extract of aerial parts of "Tanacetum balsamita balsamita". In the experimental studies 144 male mice are used. In the inflammatory test, animals were divided into six groups: Control, positive control (receiving Dexa...

متن کامل

بهینه سازی القاء ریشه های مویین به کمک آگروباکتریوم رایزوژنز در گیاه دارویی شاه اسپرم (tanacetum balsamita)

گیاه شاه اسپرم (tanacetum balsamita) از خانواده کاسنی (asteraseae) یک گیاه دارویی مهم می باشد که غنی از متابولیتهای ثانویه مانند فلاونها، سس کوی ترپن لاکتونها، مشتقات فنیل پروپان ها، تانن ها و همچنین اسانس ها می باشد. گیاه شاه اسپرم  به عنوان طعم دهنده و افزودنی چه به صورت تازه و چه خشک شده استفاده شده است، همچنین دارای فواید دارویی بوده و در فراورده های معطر نیز به کارمی رود. با توجه به اهمیت ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023