نتایج جستجو برای: tanacetum balsamita

تعداد نتایج: 565  

Journal: :Pharmacognosy Reviews 2011
A n i l P a r e e k M a n i s h S u t h a r G a r v e n d r a S R a t h o r e V i j a y B a n s a l

Journal: :Natural Product Communications 2007
D i a a T . A . Y o u s s e f M a h m o u d A . R a m a d a n S a b r i n R . M . I b r a h i m J i h a n M . B a d r

Journal: :PLoS ONE 2013
A l d a n a M . R a m i r e z N i l s S a i l l a r d T i n g Y a n g M a u r i c e C . R . F r a n s s e n H a r r o J . B o u w m e e s t e r M a a r t e n A . J o n g s m a

Journal: :International Current Pharmaceutical Journal 2013
P e n e r e m m a l A m r u t h a B a l a k r i s h n a n S a t h y a P r i y a S h a n m u g a a s o k a n L a k s h m a n a s e n t h i l A n t o n y t h i r a v i a m A n n e J e n i f e r L a x m i S a t h e e s h P i l l a i G u n a s e k a r a n S u j a T h i r u m a l a i r a j V i n o t h k u m a r

Journal: :Natural Product Communications 2009
M a l i n d r a J u a n - B a d a t u r u g e S o l o m o n H a b t e m a r i a m C a r o l i n e J a c k s o n M i c h a e l J K T h o m a s

Journal: :iranian journal of applied animal science 2013
a. nobakht m. moghaddam

this experiment was conducted to evaluate the effects of different levels of costmary(tanacetum balsamita)medicinal plant on performance, egg traits, and blood biochemical parameters of laying hens. hundred-eighty of hi-line laying hens (w 36) from 46 until 58 weeks of age were used in a completely randomized design in five treatments and three replicates (12 birds per replicate). the treatment...

ژورنال: :مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 0
اسعد معروفی asad maroufi university of kurdistan, sanandaj, iranدانشگاه کردستان محمد مجدی mohammad majdi university of kurdistan, sanandaj, iranدانشگاه کردستان

گیاه شاه اسپرم (tanacetum balsamita) از خانواده کاسنی (asteraseae) یک گیاه دارویی مهم می باشد که غنی از متابولیتهای ثانویه مانند فلاونها، سس کوی ترپن لاکتونها، مشتقات فنیل پروپان ها، تانن ها و همچنین اسانس ها می باشد. گیاه شاه اسپرم  به عنوان طعم دهنده و افزودنی چه به صورت تازه و چه خشک شده استفاده شده است، همچنین دارای فواید دارویی بوده و در فراورده های معطر نیز به کارمی رود. با توجه به اهمیت ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده کشاورزی 1392

شاه اسپرم (chrysanthemum balsamita l.)، یک گیاه علفی، ریزوم دار و چند ساله متعلق به تیره کلاپرک سانان است که استفاده های فراوانی در طب سنتی و صنایع داروسازی و غذایی دارد. به منظور بررسی کاربرد برگی منابع مختلف نیتروژن بر و برخی ویژگی های مورفولوژیکی و کمیت و کیفیت اسانس گیاه شاه اسپرم، یک آزمایشی در طرح کامل تصادفی با 4 تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل محلول پاشی اوره (در غلظت های 1، 2 و...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید